มาตรฐานบังคับ

             เป็นเครื่องหมายที่แสดงบนผลิตภัณฑ์ที่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่เศรษฐกิจของประเทศ ผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้จำหน่าย จะต้องผลิต นำเข้าและจำหน่ายเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเท่านั้น ประกอบด้วย

ชื่อมาตรฐาน
กทช. มท. 005-2548 : เครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในกิจการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบสื่อสารเคลื่อนที่ส่วนบุคคลรอบโลกผ่านดาวเทียม
กทช. มท. 006-2548 : เครื่องวิทยุคมนาคมประเภทเครื่องไมโครโฟนไร้สาย(Wireless Microphone) ความถี่วิทยุ 794 – 806 MHz
กทช. มท. 007-2548 : เครื่องวิทยุคมนาคมประเภทวิทยุบังคับสิ่งประดิษฐ์จําลองย่านความถี่วิทยุ 72 MHz
กทช. มท. 1001-2553 : เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ย่านความถี่วิทยุ VHF/UHF สำหรับการสื่อสารประเภทเสียงพูด
กทช. มท. 1002-2553 : เครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับประชาชน ย่านความถี่วิทยุ 78 MHz หรือ 245 MHz
กทช. มท. 1003-2553 : เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน ย่านความถี่วิทยุ VHF
กทช. มท. 1004-2553 : เครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่ายกิจการเคลื่อนที่ทางบกระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบรังผึ้ง (Cellular) ซึ่งใช้เทคโนโลยี GSM
กทช. มท. 1008-2549 : เครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับสถานีฐานและสถานีทวนสัญญาณในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่แบบรังผึ้ง (Cellular) ซึ่งใชเทคโนโลยี GSM
กทช. มท. 1009-2549 : เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ระบบ Digital Trunked Radio
กทช. มท. 1010-2550 : เครื่องวิทยุคมนาคมประเภท Radio Frequency Identification: RFID
กทช. มท. 1011-2557 : มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์ที่ใช้ติดตั้งในรถยนต์ (Vehicle Radar)
กทช. มท. 1012-2551 : เครื่องวิทยุคมนาคมที่ใชเทคโนโลยี Broadband Wireless Accessในลักษณะ Radio Local Area Network (RLAN)
กทช. มท. 1013-2552 : เครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับกิจการ Broadband WirelessAccess (BWA) ซึ่งใช้เทคโนโลยี IMA-2000 OFDMA TDD WMAN
กทช. มท. 1014-2552 : เครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับสถานีฐานและสถานีทวนสัญญาณ กิจการโทรศัพทเคลื่อนที่ International Mobile Telecommunications (IMT) ซึ่งใชเทคโนโลยี IMT-2000 CDMA Direct Spread
กทช. มท. 1015-2552 : เครื่องวิทยุคมนาคมลูกขายกิจการโทรศัพทเคลื่อนที่International Mobile Telecommunications (IMT) ซึ่งใชเทคโนโลยี IMT-2000 CDMA Direct Spread
กทช. มท. 1016-2549 : เครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับสถานีฐานและสถานีทวนสัญญาณในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่แบบรังผึ้ง (Cellular) ซึ่งใชเทคโนโลยี IMT-2000 CDMA Multi-Carrier (cdma2000)
กทช. มท. 1017-2549 : เครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับสถานีฐานและสถานีทวนสัญญาณในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่แบบรังผึ้ง (Cellular) ซึ่งใชเทคโนโลยี IMT-2000 CDMA Multi-Carrier (cdma2000)
กทช. มท. 1018-2550 : เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเลน
กทช. มท. 1019-2551 : จานสายอากาศของสถานีภาคพื้นดิน ในกิจการประจําที่ผานดาวเทียม (fixed-satellite service) ที่ใชวงโคจรของดาวเทียมประจําที่(geostationary-satellite orbit)
กทช. มท. 1020-2550 : เครื่องวิทยุคมนาคม ระบบ CB ยานความถี่วิทยุ 27 MHz สําหรับติดตั้งประจําที่ในเรือ
กทช. มท. 1021-2550 : เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ยานความถี่วิทยุ VHF
กทช. มท. 1022-2552 : เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ยานความถี่วิทยุ MF/HF
กทช. มท. 1023-2552 : เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน ยานความถี่วิทยุ VHF สําหรับการสื่อสารข อมูล ระบบ VHF Air-Ground Digital Link (VDL)
กทช. มท. 1024-2552 : เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ย่านความถี่วิทยุ VHF/UHF สําหรับการสื่อสารประเภทเสียงพูด และ/หรือ ข้อมูล
กทช. มท. 1025-2557 : เครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารระยะสั้น (Short Range Devices) ย่านความถี่วิทยุ ๕๗ - ๖๖ GHzในลักษณะ Wireless Local Area Network (WLAN) หรือ Wireless Personal Area Network (WPAN) อมูล
กทช. มท. 1027-2557 : เครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล International Mobile Telecommunications (IMT) ซึ่งใช้เทคโนโลยี Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)
กทช. มท. 2002-2555 : เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการสื่อสารผ่านสายไฟฟ้า
กทช. มท. 4001-2550 : มาตรฐานทางเทคนิคด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า
กสทช. มท. 8001-2555 : เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
กสทช. มส. 4001-2555 : มาตรฐานทางเทคนิคสำหรับการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
กสทช. มส. 4002-2555 : เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
กสทช.มท. 3001-2555 : ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า
ข้าวขาว : ข้าวขาว 10 เปอร์เซ็นต์
ข้าวขาว : ข้าวขาว 100 เปอร์เซ็นต์ ชั้น 1
ข้าวขาว : ข้าวขาว 100 เปอร์เซ็นต์ ชั้น 2
ข้าวขาว : ข้าวขาว 100 เปอร์เซ็นต์ ชั้น 3
ข้าวขาว : ข้าวขาว 15 เปอร์เซ็นต์
ข้าวขาว : ข้าวขาว 25 เปอร์เซ็นต์
ข้าวขาว : ข้าวขาว 25 เปอร์เซ็นต์เลิศ
ข้าวขาว : ข้าวขาว 5 เปอร์เซ็นต์
ข้าวฟ่าง : ข้าวฟ่าง ชั้น 1
ข้าวฟ่าง : ข้าวฟ่าง ชั้น 2
ข้าวหอมมะลิไทย : ข้าวหอมมะลิไทย ประเภทข้าวกล้อง 10 เปอร์เซ็นต์
ข้าวหอมมะลิไทย : ข้าวหอมมะลิไทย ประเภทข้าวกล้อง 100 เปอร์เซ็นต์ ชั้น 1
ข้าวหอมมะลิไทย : ข้าวหอมมะลิไทย ประเภทข้าวกล้อง 100 เปอร์เซ็นต์ ชั้น 2
ข้าวหอมมะลิไทย : ข้าวหอมมะลิไทย ประเภทข้าวกล้อง 100 เปอร์เซ็นต์ ชั้น 3
ข้าวหอมมะลิไทย : ข้าวหอมมะลิไทย ประเภทข้าวกล้อง 15 เปอร์เซ็นต์
ข้าวหอมมะลิไทย : ข้าวหอมมะลิไทย ประเภทข้าวกล้อง 5 เปอร์เซ็นต์
ข้าวหอมมะลิไทย : ข้าวหอมมะลิไทย ประเภทข้าวขาว 10 เปอร์เซ็นต์
ข้าวหอมมะลิไทย : ข้าวหอมมะลิไทย ประเภทข้าวขาว 100 เปอร์เซ็นต์ ชั้น 1
ข้าวหอมมะลิไทย : ข้าวหอมมะลิไทย ประเภทข้าวขาว 100 เปอร์เซ็นต์ ชั้น 2
ข้าวหอมมะลิไทย : ข้าวหอมมะลิไทย ประเภทข้าวขาว 100 เปอร์เซ็นต์ ชั้น 3
ข้าวหอมมะลิไทย : ข้าวหอมมะลิไทย ประเภทข้าวขาว 15 เปอร์เซ็นต์
ข้าวหอมมะลิไทย : ข้าวหอมมะลิไทย ประเภทข้าวขาว 5 เปอร์เซ็นต์
ข้าวหอมมะลิไทย : ข้าวหอมมะลิไทย ประเภทข้าวหักเอวันเลิศ
ข้าวหอมมะลิไทย : ข้าวหอมมะลิไทย ประเภทข้าวหักเอวันเลิศพิเศษเปอร์เซ็นต์
ข้าวโพด (เลี้ยงสัตว์) : ข้าวโพด ชั้น 1
ข้าวโพด (เลี้ยงสัตว์) : ข้าวโพด ชั้น 2
ถั่วเขียวผิวดำ : ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 1
ถั่วเขียวผิวดำ : ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2
ถั่วเขียวผิวดำ : ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 3
ถั่วเขียวผิวด้าน : ถั่วเขียวผิวด้าน ชั้น 1
ถั่วเขียวผิวมัน : ถั่วเขียวผิวมัน ชั้น 1
ถั่วเขียวผิวมัน : ถั่วเขียวผิวมัน ชั้น 2
ถั่วเขียวผิวมัน : ถั่วเขียวผิวมัน ชั้น 3
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) : กำหนดคุณลักษณะของน้ำที่ระบายออกจากโรงงาน
ปลาป่น : ปลาป่น ชั้น 1
ปลาป่น : ปลาป่น ชั้น 2
ปลาป่น : ปลาป่น ชั้น 3
ปุยนุ่นขอด : ปุยนุ่นขอด
ปุยนุ่นธรรมดา : ปุยนุ่นธรรมดา ชั้นหนึ่ง
ปุยนุ่นธรรมดา : ปุยนุ่นธรรมดา ชั้นเลิศ
ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง : ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง
มอก.10-2529 : ฟิวส์ก้ามปู
มอก.1025-2534 : หัวนมยางดูดเล่น
มอก.1039-2547 : หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย
มอก.1040-2541 : น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์เบนซินสองจังหวะ
มอก.11-2553 เล่ม 1 : สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 1 สายไฟฟ้าไม่มีเปลือกสำหรับงานติดตั้งยึดกับที่
มอก.11-2553 เล่ม 101 : สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 101 สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานทั่วไป
มอก.11-2553 เล่ม 3 : สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 3 สายไฟฟ้าไม่มีเปลือกสำหรับงานติดตั้งยึดกับที่
มอก.11-2553 เล่ม 4 : สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 4 สายไฟฟ้าไม่มีเปลือกสำหรับงานติดตั้งยึดกับที่
มอก.1136-2536 : ฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร
มอก.1149-2548 : สีเทียน
มอก.1195-2536 : เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เกี่ยวข้องที่ใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย และงานทั่วไปที่มีลักษณะคล้ายกัน เฉพาะด้านความปลอดภัย
มอก.1227-2539 : เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน
มอก.1228-2549 : เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น
มอก.1291-2553 : ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไปและคุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
มอก.1344-2541 : กระจกโฟลตสีตัดแสง
มอก.1389-2539 : เครื่องอบผ้า : เฉพาะด้านความปลอดภัย
มอก.1390-2539 : เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน
มอก.1462-2548 : เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย
มอก.1479-2541 : เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป
มอก.1499-2541 : เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างเชื่อมประกอบ
มอก.15 เล่ม 1-2500 (ประเภท 1) : ปูนซีเมนต์ เล่ม 1 ข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพ
มอก.15 เล่ม 1-2500 (ประเภท 2) : ปูนซีเมนต์ เล่ม 1 ข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพ
มอก.15 เล่ม 1-2500 (ประเภท 3) : ปูนซีเมนต์ เล่ม 1 ข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพ
มอก.15 เล่ม 1-2500 (ประเภท 4) : ปูนซีเมนต์ เล่ม 1 ข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพ
มอก.15 เล่ม 1-2500 (ประเภท 5) : ปูนซีเมนต์ เล่ม 1 ข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพ
มอก.1501-2552 : เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างเครื่องจักรกล
มอก.1509-2547 : กระทะไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย
มอก.1693-2547 : เครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้า น้ำผ่านร้อนทันที เฉพาะด้านความปลอดภัย
มอก.17-2532 : ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม
มอก.1735-2542 : เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน และแผ่นแถบสำหรับงานท่อ
มอก.1746-2545 : แอมโมเนียมไนเทรตสำหรับวัตถุระเบิดแอนโฟ
มอก.1773-2548 : เตาไมโครเวฟสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านความปลอดภัย
มอก.183-2547 : โกลว์สตาร์ตเตอร์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์
มอก.1884-2542 : เหล็กกล้ารีดร้อนทนแรงดึงสูงแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง ที่ปรับปรุงสมบัติการขึ้นรูป สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์
มอก.1955-2551 : บริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ที่คล้ายกัน : ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ
มอก.196-2536 : กระจกนิรภัยสำหรับรถยนต์ : กระจกหลายชั้น
มอก.197-2536 : กระจกนิรภัยสำหรับรถยนต์ : กระจกเทมเปอร์
มอก.198-2536 : กระจกนิรภัยสำหรับรถยนต์ : กระจกโซนเทมเปอร์
มอก.1985-2549 : เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผิวหรือผม เฉพาะด้านความปลอดภัย
มอก.1999-2543 : เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์
มอก.20-2543 : เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต: เหล็กเส้นกลม
มอก.2011-2543 : เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง ที่ต้านการกัดกร่อนได้ดีในบรรยากาศ
มอก.2012-2543 : เหล็กกล้าคาร์บอนรีดเย็น แผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัด สำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป
มอก.2060-2543 : เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานถังก๊าซ
มอก.2062-2543 : กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย
มอก.2066-2552 : ฝักบัวอาบน้ำ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ
มอก.2067-2552 : ก๊อกน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ
มอก.2134-2553 : เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน
มอก.2140-2546 : เหล็กกล้ารีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัดสำหรับงานรถยนต์
มอก.2165-2548 : เคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม 3-10 : เคเบิลภายนอกอาคาร -ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายกลุ่มสำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคมติดตั้งในท่อร้อยสายและฝังดินโดยตรง
มอก.2166-2548 : เคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม 3-20 เคเบิลภายนอกอาคาร -ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายกลุ่มสำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคม แขวนในอากาศรับน้ำหนักตัวเองได้
มอก.2186-2547 : ตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : ประสิทธิภาพพลังงาน
มอก.2202-2547 : สายไฟฟ้าแรงดันสูงหุ้มด้วยฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน สำหรับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดตั้งแต่ 60 กิโลโวลต์ ถึง 115 กิโลโวลต์
มอก.2214-2548 : ตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านความปลอดภัย
มอก.2217-2548 : เซลล์และแบตเตอรี่ทุติยภูมิที่มีอิเล็กโทรไลต์แอลคาไลน์หรืออิเล็กโทรไลต์อื่นที่ไม่ใช่กรด สำหรับการใช้งานแบบพกพา เฉพาะด้านความปลอดภัย
มอก.23-2521 : บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์
มอก.2350-2551 : รถจักรยานยนต์ เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6
มอก.24-2548 : เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต: เหล็กข้ออ้อย
มอก.2425-2552 : เครื่องตัดวงจรใช้กระแสเหลือแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน เล่ม 1 หลักเกณฑ์ทั่วไป
มอก.2434-2552 : สายเคเบิลโทรคมนาคม ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวนพอลิโอเลฟิน สำหรับการติดตั้งแบบแขวนในอากาศ
มอก.2440-2552 : เครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิมภาชนะหุงต้มที่มีรอยประสาน
มอก.2508-2555 : กระเบื้องเซรามิก
มอก.2540-2554 : รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 8
มอก.2550-2554 : รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 7
มอก.2555-2554 : รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 1
มอก.27-2543 : ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว
มอก.293-2541 : สายไฟฟ้าอะลูมิเนียมหุ้มด้วยฉนวนโพลิไวนิลคลอไรด์
มอก.30-2555 : ไนทรัสออกไซด์ทางการแพทย์
มอก.332-2537 : เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้ง
มอก.341-2543 : ท่อไอเสียรถจักรยานยนต์
มอก.344-2549 : ขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์และขั้วรับสตาร์ตเตอร์
มอก.348-2540 : เหล็กลวดคาร์บอนต่ำ
มอก.366-2547 : เตารีดไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย
มอก.369-2539 : หมวกนิรภัยสำหรับผู้ใช้ยานพาหนะ
มอก.370-2552 : ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน
มอก.4-2529 : หลอดไฟฟ้า
มอก.408-2553 : ทองแดงและทองแดงเจือสำหรับจุดประสงค์ทั่วไปทางไฟฟ้า : เส้น และแท่ง
มอก.420-2540 : ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง
มอก.496-2553 : ทินเนอร์สำหรับแล็กเกอร์
มอก.51-2530 : สับปะรดกระป๋อง
มอก.520-2553 : ทินเนอร์สำหรับสีพ่นแห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส
มอก.528-2548 : เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อนสำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป
มอก.53-2548 : ไม้ขีดไฟ
มอก.531-2546 : ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อ
มอก.539-2546 : คาร์บอนไดออกไซด์การแพทย์
มอก.540-2555 : ออกซิเจนทางการแพทย์
มอก.683-2530 : ยางในรถจักรยานยนต์
มอก.685-2540 : ของเล่น เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไป
มอก.721-2551 : เข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์
มอก.78-2549 : ผงซักฟอก ชนิดซักด้วยครื่องซักผ้า
มอก.78-2549 : ผงซักฟอก ชนิดซักด้วยมือหรือเครื่องซักผ้า
มอก.78-2549 : ผงซักฟอก ชนิดซักมือ
มอก.787-2551 : เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยน้ำ
มอก.792-2554 : เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วมนั่งราบ
มอก.812-2548 : มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย
มอก.824-2551 : สวิตช์ไฟฟ้าใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ที่คล้ายกัน : ข้อกำหนดทั่วไป
มอก.85-2548 : ตัวนำลวดกลมตีเกลียวร่วมศูนย์กลางสำหรับสายไฟฟ้าเหนือดิน
มอก.870-2532 : เตาไฟฟ้าชนิดตัวทำความร้อนแบบเปลือย เฉพาะด้านความปลอดภัย
มอก.879-2553 : ไฟแช็กก๊าซ
มอก.880-2547 : กระจกโฟลตใส
มอก.882-2532 : เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว : โฟม
มอก.909-2548 : เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน
มอก.934-2558 : พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ เฉพาะด้านความปลอดภัย
มอก.95-2540 : ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง
มอก.950-2547 : แอลกอฮอล์แข็งสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง
มอก.956-2533 : หลอดฟลูออเรสเซนซ์ เฉพาะด้านความปลอดภัย
มอก.969-2533 : หัวนมยางสำหรับขวดนม
มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผาขยะมูลฝอย : อากาศจากเตาเผามูลฝอย (เก็บตัวอย่างจากบรรยากาศ ไม่ใช่จากปล่องหรือแหล่งกำเนิด)
มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อ : อากาศจากเตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อ (เก็บตัวอย่างจากบรรยากาศ ไม่ใช่จากปล่องหรือแหล่งกำเนิด)
มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อ : อากาศจากเตาเผาปูนซิเมนต์ที่ใช้ของเสียเป็นเชื้อเพลิงหรือเป็นวัตถุดิบในการผลิต (เก็บตัวอย่างจากบรรยากาศ ไม่ใช่จากปล่องหรือแหล่งกำเนิด)
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทการเลี้ยงสุกร ประเภท ก. : น้ำทิ้งฟาร์มสุกร
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทการเลี้ยงสุกร ประเภท ข. : น้ำทิ้งฟาร์มสุกร
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทการเลี้ยงสุกร ประเภท ค. : น้ำทิ้งฟาร์มสุกร
มาตรฐานปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องเตาเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่เป็นอันตรายจากอุตสาหกรรม : อากาศจากเตาเผาขยะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่เป็นอันตรายจากอุตสาหกรรม (เก็บตัวอย่างจากบรรยากาศ ไม่ใช่จากปล่องหรือแหล่งกำเนิด)
มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค : ลูกกุ้งปลอดโรค
หลักปฏิบัติสำหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ : ผลไม้สด
มกษ. 4702-2557 : เมล็ดถั่วลิสง : ข้อกำหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน
แป้งมันสำปะหลัง : แป้งมันสำปะหลัง ประเภทสตาร์ช ชั้น 1
แป้งมันสำปะหลัง : แป้งมันสำปะหลัง ประเภทสตาร์ช ชั้น 2
แป้งมันสำปะหลัง : แป้งมันสำปะหลัง ประเภทสตาร์ช ชั้นพิเศษ
ไม้สักแปรรูป : ไม้สักแปรรูป
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง : อาหารทุกชนิด (อาหารควบคุมเฉพาะทีต้องขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร และอาหารกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานที่ต้องยื่นขอนุญาตใช้ฉลากอาหาร หรือที่ต้องยื่นแบบประเมินผลิตภัณฑ์อาหาร)
มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย : ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ : ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ในการควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ : ชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเอชไอวี (HIV) : ชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเอชไอวี (HIV)
มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ : ถุงบรรจุโลหิต : ถุงบรรจุโลหิต
มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ : ถุงมือสำหรับศัลยกรรม : ถุงมือสำหรับศัลยกรรม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ : ถุงยางอนามัย (ยางธรรมชาติ) : ถุงยางอนามัย (ยางธรรมชาติ)
มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ : ถุงยางอนามัย (ยางสังเคราะห์) : ถุงยางอนามัย (ยางสังเคราะห์)
มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ : ผลิตภัณฑ์ที่มีสมบัติหนืดสำหรับใช้ในกระบวนการผ่าตัดตา ( Ophthalmic viscosurgical device) : ผลิตภัณฑ์ที่มีสมบัติหนืดสำหรับใช้ในกระบวนการผ่าตัดตา ( Ophthalmic viscosurgical device)
หลักปฏิบัติสำหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง : อาหารแช่เยือกแข็ง
ประกาศกรมเจ้าท่าเรื่อง การกําหนดชั้นของสิ่งของและสิ่งของที่อาจทําให้เกิดอันตรายได้ ส่วน IMDG CODE และ UN : กล่องบรรจุภัณฑ์ Packaging
กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือฉบับที่ 15 : พวงชูชีพ
ประกาศกรมเจ้าท่าเรื่องแนวทางปฏิบัติเพื่อการรับรองมาตรฐานเสื้อชูชีพสำหรับเรือเดินทะเล : เสื้อชูชีพ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top