กทช. มท. 4001-2550

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. มาตรฐานทางเทคนิคด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

Top