การจัดทำฐานข้อมูลมาตรฐานและห้องปฏิบัติการทดสอบในภาพรวมของประเทศ


             สืบเนื่องจากการประชุม คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ (สศช.) ได้เสนอเรื่องห้องปฏิบัติการ (Laboratory) และการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเพื่อการส่งออก เพื่อให้ที่ประชุม พิจารณาแนวทางและมาตรการในการแก้ปัญหา

             กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาความขาดแคลนห้องปฏิบัติการ (Laboratory) ที่มีประสิทธิภาพสูง สำหรับตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเพื่อการส่งออก โดยเห็นควรมอบหมาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการดำเนินการดังนี้

  • สนับสนุนงบประมาณในการลงทุนด้านเครื่องมือและบุคลากรสำหรับห้องปฏิบัติการของหน่วยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อให้สามารถตรวจสอบมาตรฐานสินค้าได้หลากหลายรายการ และเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการแก่ภาคเอกชน
  • ส่งเสริมการพัฒนาห้องปฏิบัติการที่มีอยู่ในประเทศไทยให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล และเป็นที่เชื่อถือของต่างประเทศ
  • เพิ่มการสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs เมื่อใช้บริการทดสอบและรับรองมาตรฐานจากห้องปฏิบัติการของเอกชนที่มีอยู่ในประเทศไทย เพื่อลดความแออัดของห้องปฏิบัติการในสังกัดหน่วยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัยต่างๆ
  • จัดตั้งศูนย์บริการด้านข้อมูล การให้คำแนะนำ การให้บริการทดสอบมาตรฐานสินค้าและการออกเอกสารรับรองมาตรฐานแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service Center)

             และมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการดำเนินการร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อบูรณาการการจัดทำฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการทดสอบในภาพรวมทั้งระบบของประเทศให้สามารถเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน และง่ายต่อการสืบค้นของผู้ใช้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top