มาตรฐานของมาตรวิทยา

             

             เพื่อพัฒนาโครงสร้างระบบมาตรวิทยาของชาติให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพสำหรับรองรับต่อกิจกรรมการสอบเทียบเครื่องมือวัดของห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบ และภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พุทธศักราช 2540 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติจึงได้เร่งรัดจัดหาและพัฒนาระบบมาตรวิทยาของชาติ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปัจจุบันสามารถเก็บรักษามาตรฐานแห่งชาติ

             อ้างอิงตาม เอกสารมาตรฐานแห่งชาติที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๐๐ง วันที่ประกาศ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๙ หน้า ๒-๖

Top