ข้าวโพด (เลี้ยงสัตว์)

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. กรมการค้าต่างประเทศ สำนักงานมาตรฐานสินค้า

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ข้าวโพด ชั้น 2

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
ความชื้นโดยเฉลี่ย บริษัท ซี ซี ไอ ซี (ประเทศไทย) จำกัด  
ความชื้นโดยเฉลี่ย บริษัท ตรวจสอบสินค้าสากล จำกัด
ความชื้นโดยเฉลี่ย บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด
ความชื้นโดยเฉลี่ย บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
ความชื้นโดยเฉลี่ย บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความชื้นโดยเฉลี่ย บริษัท เค.พี.เอส.ตรวจสอบ จำกัด
ความชื้นโดยเฉลี่ย บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ความชื้นโดยเฉลี่ย บริษัท เอเซีย อินสเปคชั่น จำกัด
ความชื้นโดยเฉลี่ย บริษัท โคเทคนา อินสเปคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ความชื้นโดยเฉลี่ย บริษัท ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล อินสเปคชั่น จำกัด
วัตถุอื่น และต้องไม่มีเมล็ดพืชน้ำมัน หรือวัตถุมีพิษ บริษัท ซี ซี ไอ ซี (ประเทศไทย) จำกัด  
วัตถุอื่น และต้องไม่มีเมล็ดพืชน้ำมัน หรือวัตถุมีพิษ บริษัท ตรวจสอบสินค้าสากล จำกัด
วัตถุอื่น และต้องไม่มีเมล็ดพืชน้ำมัน หรือวัตถุมีพิษ บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด
วัตถุอื่น และต้องไม่มีเมล็ดพืชน้ำมัน หรือวัตถุมีพิษ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
วัตถุอื่น และต้องไม่มีเมล็ดพืชน้ำมัน หรือวัตถุมีพิษ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
วัตถุอื่น และต้องไม่มีเมล็ดพืชน้ำมัน หรือวัตถุมีพิษ บริษัท เค.พี.เอส.ตรวจสอบ จำกัด
วัตถุอื่น และต้องไม่มีเมล็ดพืชน้ำมัน หรือวัตถุมีพิษ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
วัตถุอื่น และต้องไม่มีเมล็ดพืชน้ำมัน หรือวัตถุมีพิษ บริษัท เอเซีย อินสเปคชั่น จำกัด
วัตถุอื่น และต้องไม่มีเมล็ดพืชน้ำมัน หรือวัตถุมีพิษ บริษัท โคเทคนา อินสเปคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
วัตถุอื่น และต้องไม่มีเมล็ดพืชน้ำมัน หรือวัตถุมีพิษ บริษัท ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล อินสเปคชั่น จำกัด
เมล็ดที่ถูกแมลงทำลาย บริษัท ซี ซี ไอ ซี (ประเทศไทย) จำกัด  
เมล็ดที่ถูกแมลงทำลาย บริษัท ตรวจสอบสินค้าสากล จำกัด
เมล็ดที่ถูกแมลงทำลาย บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด
เมล็ดที่ถูกแมลงทำลาย บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
เมล็ดที่ถูกแมลงทำลาย บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
เมล็ดที่ถูกแมลงทำลาย บริษัท เค.พี.เอส.ตรวจสอบ จำกัด
เมล็ดที่ถูกแมลงทำลาย บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
เมล็ดที่ถูกแมลงทำลาย บริษัท เอเซีย อินสเปคชั่น จำกัด
เมล็ดที่ถูกแมลงทำลาย บริษัท โคเทคนา อินสเปคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
เมล็ดที่ถูกแมลงทำลาย บริษัท ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล อินสเปคชั่น จำกัด
เมล็ดสีอื่น บริษัท ซี ซี ไอ ซี (ประเทศไทย) จำกัด  
เมล็ดสีอื่น บริษัท ตรวจสอบสินค้าสากล จำกัด
เมล็ดสีอื่น บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด
เมล็ดสีอื่น บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
เมล็ดสีอื่น บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
เมล็ดสีอื่น บริษัท เค.พี.เอส.ตรวจสอบ จำกัด
เมล็ดสีอื่น บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
เมล็ดสีอื่น บริษัท เอเซีย อินสเปคชั่น จำกัด
เมล็ดสีอื่น บริษัท โคเทคนา อินสเปคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
เมล็ดสีอื่น บริษัท ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล อินสเปคชั่น จำกัด
เมล็ดเสียบางส่วนและเมล็ดเสียมากรวมกัน บริษัท ซี ซี ไอ ซี (ประเทศไทย) จำกัด  
เมล็ดเสียบางส่วนและเมล็ดเสียมากรวมกัน บริษัท ตรวจสอบสินค้าสากล จำกัด
เมล็ดเสียบางส่วนและเมล็ดเสียมากรวมกัน บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด
เมล็ดเสียบางส่วนและเมล็ดเสียมากรวมกัน บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
เมล็ดเสียบางส่วนและเมล็ดเสียมากรวมกัน บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
เมล็ดเสียบางส่วนและเมล็ดเสียมากรวมกัน บริษัท เค.พี.เอส.ตรวจสอบ จำกัด
เมล็ดเสียบางส่วนและเมล็ดเสียมากรวมกัน บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
เมล็ดเสียบางส่วนและเมล็ดเสียมากรวมกัน บริษัท เอเซีย อินสเปคชั่น จำกัด
เมล็ดเสียบางส่วนและเมล็ดเสียมากรวมกัน บริษัท โคเทคนา อินสเปคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
เมล็ดเสียบางส่วนและเมล็ดเสียมากรวมกัน บริษัท ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล อินสเปคชั่น จำกัด
เมล็ดเสียมาก บริษัท ซี ซี ไอ ซี (ประเทศไทย) จำกัด  
เมล็ดเสียมาก บริษัท ตรวจสอบสินค้าสากล จำกัด
เมล็ดเสียมาก บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด
เมล็ดเสียมาก บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
เมล็ดเสียมาก บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
เมล็ดเสียมาก บริษัท เค.พี.เอส.ตรวจสอบ จำกัด
เมล็ดเสียมาก บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
เมล็ดเสียมาก บริษัท เอเซีย อินสเปคชั่น จำกัด
เมล็ดเสียมาก บริษัท โคเทคนา อินสเปคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
เมล็ดเสียมาก บริษัท ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล อินสเปคชั่น จำกัด
เมล็ดแตกและเมล็ดลีบรวมกัน บริษัท ซี ซี ไอ ซี (ประเทศไทย) จำกัด  
เมล็ดแตกและเมล็ดลีบรวมกัน บริษัท ตรวจสอบสินค้าสากล จำกัด
เมล็ดแตกและเมล็ดลีบรวมกัน บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด
เมล็ดแตกและเมล็ดลีบรวมกัน บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
เมล็ดแตกและเมล็ดลีบรวมกัน บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
เมล็ดแตกและเมล็ดลีบรวมกัน บริษัท เค.พี.เอส.ตรวจสอบ จำกัด
เมล็ดแตกและเมล็ดลีบรวมกัน บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
เมล็ดแตกและเมล็ดลีบรวมกัน บริษัท เอเซีย อินสเปคชั่น จำกัด
เมล็ดแตกและเมล็ดลีบรวมกัน บริษัท โคเทคนา อินสเปคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
เมล็ดแตกและเมล็ดลีบรวมกัน บริษัท ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล อินสเปคชั่น จำกัด
Top