ปุยนุ่นธรรมดา

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. กรมการค้าต่างประเทศ สำนักงานมาตรฐานสินค้า

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ปุยนุ่นธรรมดา ชั้นหนึ่ง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

Top