มอก.1390-2539

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึง, ความต้านแรงดึง ที่จุดคราก, ความยืด : ความทนแรงดึงของส่วนต่อ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึง, ความต้านแรงดึง ที่จุดคราก, ความยืด : ความทนแรงดึงของส่วนต่อ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึง, ความต้านแรงดึง ที่จุดคราก, ความยืด : ค่าทดสอบ กรมทางหลวง
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึง, ความต้านแรงดึง ที่จุดคราก, ความยืด : ค่าทดสอบ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึง, ความต้านแรงดึง ที่จุดคราก, ความยืด : ค่าทดสอบ กรมโยธาธิการและผังเมือง
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึง, ความต้านแรงดึง ที่จุดคราก, ความยืด : ค่าทดสอบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึง, ความต้านแรงดึง ที่จุดคราก, ความยืด : ค่าทดสอบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึง, ความต้านแรงดึง ที่จุดคราก, ความยืด : ค่าทดสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึง, ความต้านแรงดึง ที่จุดคราก, ความยืด : ค่าทดสอบ สถาบันยานยนต์
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึง, ความต้านแรงดึง ที่จุดคราก, ความยืด : ค่าทดสอบ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึง, ความต้านแรงดึง ที่จุดคราก, ความยืด : ค่าทดสอบ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
มิติ : ระยะแอ่น, ระยะโก่ง, ความไม่ได้ฉากของปลายตัด กรมทางหลวง
มิติ : ระยะแอ่น, ระยะโก่ง, ความไม่ได้ฉากของปลายตัด กรมวิทยาศาสตร์บริการ
มิติ : ระยะแอ่น, ระยะโก่ง, ความไม่ได้ฉากของปลายตัด กรมโยธาธิการและผังเมือง
มิติ : ระยะแอ่น, ระยะโก่ง, ความไม่ได้ฉากของปลายตัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มิติ : ระยะแอ่น, ระยะโก่ง, ความไม่ได้ฉากของปลายตัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มิติ : ระยะแอ่น, ระยะโก่ง, ความไม่ได้ฉากของปลายตัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มิติ : ระยะแอ่น, ระยะโก่ง, ความไม่ได้ฉากของปลายตัด สถาบันยานยนต์
มิติ : ระยะแอ่น, ระยะโก่ง, ความไม่ได้ฉากของปลายตัด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
มิติ : ระยะแอ่น, ระยะโก่ง, ความไม่ได้ฉากของปลายตัด สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ลักษณะทั่วไป กรมทางหลวง
ลักษณะทั่วไป กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ลักษณะทั่วไป กรมโยธาธิการและผังเมือง
ลักษณะทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลักษณะทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ลักษณะทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ลักษณะทั่วไป สถาบันยานยนต์
ลักษณะทั่วไป สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ลักษณะทั่วไป สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึง, ความต้านแรงดึง ที่จุดคราก, ความยืด : ความทนแรงดึงของส่วนต่อ กรมทางหลวง
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึง, ความต้านแรงดึง ที่จุดคราก, ความยืด : ความทนแรงดึงของส่วนต่อ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึง, ความต้านแรงดึง ที่จุดคราก, ความยืด : ความทนแรงดึงของส่วนต่อ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึง, ความต้านแรงดึง ที่จุดคราก, ความยืด : ความทนแรงดึงของส่วนต่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึง, ความต้านแรงดึง ที่จุดคราก, ความยืด : ความทนแรงดึงของส่วนต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึง, ความต้านแรงดึง ที่จุดคราก, ความยืด : ความทนแรงดึงของส่วนต่อ สถาบันยานยนต์
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึง, ความต้านแรงดึง ที่จุดคราก, ความยืด : ค่าเตรียมชิ้นทดสอบ กรมทางหลวง
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึง, ความต้านแรงดึง ที่จุดคราก, ความยืด : ค่าเตรียมชิ้นทดสอบ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึง, ความต้านแรงดึง ที่จุดคราก, ความยืด : ค่าเตรียมชิ้นทดสอบ กรมโยธาธิการและผังเมือง
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึง, ความต้านแรงดึง ที่จุดคราก, ความยืด : ค่าเตรียมชิ้นทดสอบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึง, ความต้านแรงดึง ที่จุดคราก, ความยืด : ค่าเตรียมชิ้นทดสอบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึง, ความต้านแรงดึง ที่จุดคราก, ความยืด : ค่าเตรียมชิ้นทดสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึง, ความต้านแรงดึง ที่จุดคราก, ความยืด : ค่าเตรียมชิ้นทดสอบ สถาบันยานยนต์
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึง, ความต้านแรงดึง ที่จุดคราก, ความยืด : ค่าเตรียมชิ้นทดสอบ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึง, ความต้านแรงดึง ที่จุดคราก, ความยืด : ค่าเตรียมชิ้นทดสอบ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ส่วนประกอบทางเคมี : ฟอสฟอรัส,กำมะถัน,ทองแดง กรมทางหลวง
ส่วนประกอบทางเคมี : ฟอสฟอรัส,กำมะถัน,ทองแดง กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ส่วนประกอบทางเคมี : ฟอสฟอรัส,กำมะถัน,ทองแดง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ส่วนประกอบทางเคมี : ฟอสฟอรัส,กำมะถัน,ทองแดง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส่วนประกอบทางเคมี : ฟอสฟอรัส,กำมะถัน,ทองแดง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ส่วนประกอบทางเคมี : ฟอสฟอรัส,กำมะถัน,ทองแดง สถาบันยานยนต์
ส่วนประกอบทางเคมี : ฟอสฟอรัส,กำมะถัน,ทองแดง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ส่วนประกอบทางเคมี : ฟอสฟอรัส,กำมะถัน,ทองแดง สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ส่วนประกอบทางเคมี : โดยวิธี EmissionSpectrometry กรมทางหลวง
ส่วนประกอบทางเคมี : โดยวิธี EmissionSpectrometry กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ส่วนประกอบทางเคมี : โดยวิธี EmissionSpectrometry กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ส่วนประกอบทางเคมี : โดยวิธี EmissionSpectrometry คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส่วนประกอบทางเคมี : โดยวิธี EmissionSpectrometry มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ส่วนประกอบทางเคมี : โดยวิธี EmissionSpectrometry สถาบันยานยนต์
ส่วนประกอบทางเคมี : โดยวิธี EmissionSpectrometry สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ส่วนประกอบทางเคมี : โดยวิธี EmissionSpectrometry สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top