ปลาป่น

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. กรมการค้าต่างประเทศ สำนักงานมาตรฐานสินค้า

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ปลาป่น ชั้น 2

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
ความชื้น (Moisture) บริษัท ตรวจสอบสินค้าสากล จำกัด
ความชื้น (Moisture) บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
ความชื้น (Moisture) บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
คุณสมบัติทางกายภาพ บริษัท ตรวจสอบสินค้าสากล จำกัด
คุณสมบัติทางกายภาพ บริษัท ตรวจสอบสินค้าสากล จำกัด
คุณสมบัติทางกายภาพ บริษัท ตรวจสอบสินค้าสากล จำกัด
คุณสมบัติทางกายภาพ บริษัท ตรวจสอบสินค้าสากล จำกัด
คุณสมบัติทางกายภาพ บริษัท ตรวจสอบสินค้าสากล จำกัด
คุณสมบัติทางกายภาพ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
คุณสมบัติทางกายภาพ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
คุณสมบัติทางกายภาพ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
คุณสมบัติทางกายภาพ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
คุณสมบัติทางกายภาพ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
คุณสมบัติทางกายภาพ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
คุณสมบัติทางกายภาพ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
คุณสมบัติทางกายภาพ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
คุณสมบัติทางกายภาพ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
คุณสมบัติทางกายภาพ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
เถ้า (Crush ash) บริษัท ตรวจสอบสินค้าสากล จำกัด
เถ้า (Crush ash) บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
เถ้า (Crush ash) บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
โปรตีน (Crude protein) บริษัท ตรวจสอบสินค้าสากล จำกัด
โปรตีน (Crude protein) บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
โปรตีน (Crude protein) บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
Top