มอก.78-2549

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ผงซักฟอก ชนิดซักด้วยมือหรือเครื่องซักผ้า

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
กลิ่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กลิ่น กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
กลิ่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กลิ่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การบรรจุ น้ำหนักสุทธิ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การบรรจุ น้ำหนักสุทธิ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความสามารถในการซักฟอก และความสามารถในการรักษาความขาว กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความเป็นกรด-ด่าง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ความเป็นกรด-ด่าง กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
ความเป็นกรด-ด่าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความเป็นกรด-ด่าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
คุณลักษณะทางชีวภาพ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
คุณลักษณะทางชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ด่างทั้งหมด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ด่างทั้งหมด กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
ด่างทั้งหมด กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ด่างทั้งหมด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ฟอตเฟตทั้งหมด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ฟอตเฟตทั้งหมด กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
ฟอตเฟตทั้งหมด กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ฟอตเฟตทั้งหมด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ลักษณะทั่วไป กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ลักษณะทั่วไป กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
ลักษณะทั่วไป กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ลักษณะทั่วไป สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สารที่ละลายได้ในเอทานอล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สารที่ละลายได้ในเอทานอล กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
สารที่ละลายได้ในเอทานอล กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สารที่ละลายได้ในเอทานอล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สารลดความกระด้างของน้ำ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สารลดความกระด้างของน้ำ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
สารลดความกระด้างของน้ำ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สารลดความกระด้างของน้ำ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สารเพิ่มความสดใส กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
Top