มอก.685-2540

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ของเล่น เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไป

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
การกระแทก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การติดไฟของของเล่นที่เป็นเครา หนวด ผมปลอม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความทนแรงในสภาพนิ่ง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความทนแรงในสภาพเคลื่อนที่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความทนโมเมนต์บิด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การบรรจุเชื้อเพลิง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การพองตัวในน้ำ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การเคลื่อนที่วิถีโค้งของของเล่นที่ใช้พุ่งหรือยิงหรือของเล่นที่มีเครื่องพุ่งหรือยิง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ขนาดของของเล่นขนาดเล็กหรือชิ้นส่วนขนาดเล็กที่ถอดออกได้ของของเล่นสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า3ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ขอบมีคม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ข้อกำหนดทั่วไปและคุณลักษณะของของเล่นที่ใช้พุ่งหรือยิง หรือของเล่นที่มีเครื่องพุ่งหรือยิง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความทนต่อการตกกระแทก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความทนแรงกระแทก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความทนแรงดึงของชิ้นส่วนขนาดเล็กที่ถอดออกไม่ได้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความทนแรงดูดของของเล่นที่ใช้เป่า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความทนแรงดึงของวัสดุที่หุ้มหรือวัสดุแม่เหล็ก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความทนแรงบิดเส้นลวด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความทนแรงดึงของสิ่งป้องกัน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
คุณลักษณะของของเล่นที่เด็กเข้าไปเล่นภายในได้และมีประตูฝาหรืออุปกรณ์อื่นที่คล้ายคลึงกัน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
คุณลักษณะของของเล่นในน้ำที่ต้องเป่าลมและทำด้วยพลาลติก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
คุณลักษณะของเชือก ด้ายหรือวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นเส้น หรือสายยึดสำหรับของเล่นในเปล เตียง หรือรถเข็นเด็ก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
คุณลักษณะของเล่นที่ใช้ครอบศีรษะสวมศีรษะหรือปิดปากและจมูกซึ่งทำจากวัสดุที่อากาศผ่านไม่ได้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ชนิดของแก้ว สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
บริเวณหรือส่วนที่จับหรือสัมผัสได้ง่าย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
คุณลักษณะและความแข็งแรงของชิงช้า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ปลายแหลมคม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
มิติต่างๆ ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางและระยะห่างหรือช่องว่าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ระดับเสียงของของเล่นที่มีเสียง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
รูปร่างและขนาดของของเล่นที่เขย่าเพื่อให้เกิดเสียงหรือของเล่นสำหรับให้เด็กบีบหรือกัดเล่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ห้ามล้อ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น ณ ส่วนที่จับหรือสัมผัสได้ง่ายของของเล่นที่มีเชื้อเพลิงหรือแหล่งความร้อนอื่นๆ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เสถียรภาพของของเล่นที่มีน้ำหนักมาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เสถียรภาพบนระนาบเอียง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความทนต่อการตกกระแทก กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความทนแรงดึงของชิ้นส่วนขนาดเล็กที่ถอดออกไม่ได้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การติดไฟของสิ่งทอ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความทนแรงดึงของตะเข็บ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความทนแรงดึงของวัสดุที่หุ้มหรือวัสดุแม่เหล็ก บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนแรงดึงของวัสดุที่หุ้มหรือวัสดุแม่เหล็ก บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
รอยรั่วของของเล่นสำหรับให้เด็กบีบหรือกัดเล่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
รอยรั่วของของเล่นสำหรับให้เด็กบีบหรือกัดเล่น บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
รอยรั่วของของเล่นสำหรับให้เด็กบีบหรือกัดเล่น บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
การกระแทก กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การกระแทก บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การกระแทก บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
การติดไฟของของเล่นที่เป็นเครา หนวด ผมปลอม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การติดไฟของของเล่นที่เป็นเครา หนวด ผมปลอม บริษัท บีเทสท์ จำกัด
การติดไฟของของเล่นที่เป็นเครา หนวด ผมปลอม บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การติดไฟของของเล่นที่เป็นเครา หนวด ผมปลอม บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
การติดไฟของสิ่งทอ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การติดไฟของสิ่งทอ บริษัท บีเทสท์ จำกัด
การติดไฟของสิ่งทอ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การติดไฟของสิ่งทอ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
การบรรจุเชื้อเพลิง บริษัท บีเทสท์ จำกัด
การบรรจุเชื้อเพลิง บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การพองตัวในน้ำ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การพองตัวในน้ำ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
การพองตัวในน้ำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การเคลื่อนที่วิถีโค้งของของเล่นที่ใช้พุ่งหรือยิงหรือของเล่นที่มีเครื่องพุ่งหรือยิง กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การเคลื่อนที่วิถีโค้งของของเล่นที่ใช้พุ่งหรือยิงหรือของเล่นที่มีเครื่องพุ่งหรือยิง บริษัท บีเทสท์ จำกัด
การเคลื่อนที่วิถีโค้งของของเล่นที่ใช้พุ่งหรือยิงหรือของเล่นที่มีเครื่องพุ่งหรือยิง บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การเคลื่อนที่วิถีโค้งของของเล่นที่ใช้พุ่งหรือยิงหรือของเล่นที่มีเครื่องพุ่งหรือยิง บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ขนาดของของเล่นขนาดเล็กหรือชิ้นส่วนขนาดเล็กที่ถอดออกได้ของของเล่นสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า3ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ขนาดของของเล่นขนาดเล็กหรือชิ้นส่วนขนาดเล็กที่ถอดออกได้ของของเล่นสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า3ปี บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ขนาดของของเล่นขนาดเล็กหรือชิ้นส่วนขนาดเล็กที่ถอดออกได้ของของเล่นสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า3ปี บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ขนาดของของเล่นขนาดเล็กหรือชิ้นส่วนขนาดเล็กที่ถอดออกได้ของของเล่นสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า3ปี บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ขอบมีคม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ขอบมีคม บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ขอบมีคม บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ข้อกำหนดทั่วไปและคุณลักษณะของของเล่นที่ใช้พุ่งหรือยิง หรือของเล่นที่มีเครื่องพุ่งหรือยิง บริษัท บีเทสท์ จำกัด
ข้อกำหนดทั่วไปและคุณลักษณะของของเล่นที่ใช้พุ่งหรือยิง หรือของเล่นที่มีเครื่องพุ่งหรือยิง บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนต่อการตกกระแทก บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนต่อการตกกระแทก บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนแรงกระแทก กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความทนแรงกระแทก บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนแรงกระแทก บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนแรงดึงของชิ้นส่วนขนาดเล็กที่ถอดออกไม่ได้ บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนแรงดึงของชิ้นส่วนขนาดเล็กที่ถอดออกไม่ได้ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนแรงดึงของชิ้นส่วนขนาดเล็กที่ถอดออกไม่ได้ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนแรงดึงของตะเข็บ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความทนแรงดึงของตะเข็บ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนแรงดึงของตะเข็บ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนแรงดึงของสิ่งป้องกัน บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนแรงดึงของสิ่งป้องกัน บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนแรงดูดของของเล่นที่ใช้เป่า บริษัท บีเทสท์ จำกัด
ความทนแรงบิดเส้นลวด บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนแรงบิดเส้นลวด บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนแรงในสภาพนิ่ง บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนแรงในสภาพนิ่ง บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนแรงในสภาพเคลื่อนที่ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนโมเมนต์บิด บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนโมเมนต์บิด บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
คุณลักษณะของของเล่นที่เด็กเข้าไปเล่นภายในได้และมีประตูฝาหรืออุปกรณ์อื่นที่คล้ายคลึงกัน บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณลักษณะของของเล่นที่เด็กเข้าไปเล่นภายในได้และมีประตูฝาหรืออุปกรณ์อื่นที่คล้ายคลึงกัน บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
คุณลักษณะของของเล่นที่เด็กเข้าไปเล่นภายในได้และมีประตูฝาหรืออุปกรณ์อื่นที่คล้ายคลึงกัน บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
คุณลักษณะของของเล่นในน้ำที่ต้องเป่าลมและทำด้วยพลาลติก บริษัท บีเทสท์ จำกัด
คุณลักษณะของของเล่นในน้ำที่ต้องเป่าลมและทำด้วยพลาลติก บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
คุณลักษณะของเชือก ด้ายหรือวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นเส้น หรือสายยึดสำหรับของเล่นในเปล เตียง หรือรถเข็นเด็ก บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณลักษณะของเชือก ด้ายหรือวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นเส้น หรือสายยึดสำหรับของเล่นในเปล เตียง หรือรถเข็นเด็ก บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
คุณลักษณะของเชือก ด้ายหรือวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นเส้น หรือสายยึดสำหรับของเล่นในเปล เตียง หรือรถเข็นเด็ก บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
คุณลักษณะของเล่นที่ใช้ครอบศีรษะสวมศีรษะหรือปิดปากและจมูกซึ่งทำจากวัสดุที่อากาศผ่านไม่ได้ บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณลักษณะของเล่นที่ใช้ครอบศีรษะสวมศีรษะหรือปิดปากและจมูกซึ่งทำจากวัสดุที่อากาศผ่านไม่ได้ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
คุณลักษณะของเล่นที่ใช้ครอบศีรษะสวมศีรษะหรือปิดปากและจมูกซึ่งทำจากวัสดุที่อากาศผ่านไม่ได้ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
คุณลักษณะทางเคมี : ปริมาณโลหะหนักในสารละลายที่สกัดได้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
คุณลักษณะทางเคมี : ปริมาณโลหะหนักในสารละลายที่สกัดได้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
คุณลักษณะทางเคมี : ปริมาณโลหะหนักในสารละลายที่สกัดได้ บริษัท บีเทสท์ จำกัด
คุณลักษณะทางเคมี : ปริมาณโลหะหนักในสารละลายที่สกัดได้ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
คุณลักษณะทางเคมี : ปริมาณโลหะหนักในสารละลายที่สกัดได้ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
คุณลักษณะทางเคมี : ปริมาณโลหะหนักในสารละลายที่สกัดได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คุณลักษณะทางเคมี : ปริมาณโลหะหนักในสารละลายที่สกัดได้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
คุณลักษณะและความแข็งแรงของชิงช้า บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ชนิดของแก้ว บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ชนิดของแก้ว บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ชนิดของแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
บริเวณหรือส่วนที่จับหรือสัมผัสได้ง่าย กรมวิทยาศาสตร์บริการ
บริเวณหรือส่วนที่จับหรือสัมผัสได้ง่าย บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
บริเวณหรือส่วนที่จับหรือสัมผัสได้ง่าย บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ปลายแหลมคม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ปลายแหลมคม บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ปลายแหลมคม บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
มิติต่างๆ ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางและระยะห่างหรือช่องว่าง บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
มิติต่างๆ ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางและระยะห่างหรือช่องว่าง บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ระดับเสียงของของเล่นที่มีเสียง บริษัท บีเทสท์ จำกัด
ระดับเสียงของของเล่นที่มีเสียง บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
รูปร่างและขนาดของของเล่นที่เขย่าเพื่อให้เกิดเสียงหรือของเล่นสำหรับให้เด็กบีบหรือกัดเล่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ
รูปร่างและขนาดของของเล่นที่เขย่าเพื่อให้เกิดเสียงหรือของเล่นสำหรับให้เด็กบีบหรือกัดเล่น บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
รูปร่างและขนาดของของเล่นที่เขย่าเพื่อให้เกิดเสียงหรือของเล่นสำหรับให้เด็กบีบหรือกัดเล่น บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะทั่วไปและคุณลักษณะเฉพาะของของเล่น ทดสอบโดยการตรวจพินิจ บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ปลายแหลมคม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ลักษณะทั่วไปและคุณลักษณะเฉพาะของของเล่น ทดสอบโดยการตรวจพินิจ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะทั่วไปและคุณลักษณะเฉพาะของของเล่น ทดสอบโดยการตรวจพินิจ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะทั่วไปและคุณลักษณะเฉพาะของของเล่น ทดสอบโดยการตรวจพินิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วัสดุป้องกันตา บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
สภาพต้านทานไฟฟ้าของสายว่าวหรือสายของของเล่นประเภทบินได้อื่นๆ บริษัท บีเทสท์ จำกัด
สภาพต้านทานไฟฟ้าของสายว่าวหรือสายของของเล่นประเภทบินได้อื่นๆ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
หน้ากากและอื่นๆ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
หน้ากากและอื่นๆ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ห้ามล้อ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น ณ ส่วนที่จับหรือสัมผัสได้ง่ายของของเล่นที่มีเชื้อเพลิงหรือแหล่งความร้อนอื่นๆ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น ณ ส่วนที่จับหรือสัมผัสได้ง่ายของของเล่นที่มีเชื้อเพลิงหรือแหล่งความร้อนอื่นๆ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เสถียรภาพของของเล่นที่มีน้ำหนักมาก บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
เสถียรภาพของของเล่นที่มีน้ำหนักมาก บริษัท บีเทสท์ จำกัด
เสถียรภาพของของเล่นที่มีน้ำหนักมาก บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
เสถียรภาพของของเล่นที่มีน้ำหนักมาก บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
เสถียรภาพบนระนาบเอียง บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
เสถียรภาพบนระนาบเอียง บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
วัสดุป้องกันตา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สภาพต้านทานไฟฟ้าของสายว่าวหรือสายของของเล่นประเภทบินได้อื่นๆ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
หน้ากากและอื่นๆ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ลักษณะทั่วไปและคุณลักษณะเฉพาะของของเล่น ทดสอบโดยการตรวจพินิจ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top