มอก.1501-2552

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างเครื่องจักรกล

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
ความราบของเหล็กแผ่นหนาและเหล็กแผ่นบาง กรมทางหลวง
ความราบของเหล็กแผ่นหนาและเหล็กแผ่นบาง กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความราบของเหล็กแผ่นหนาและเหล็กแผ่นบาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ความราบของเหล็กแผ่นหนาและเหล็กแผ่นบาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ความราบของเหล็กแผ่นหนาและเหล็กแผ่นบาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความราบของเหล็กแผ่นหนาและเหล็กแผ่นบาง สถาบันยานยนต์
ความราบของเหล็กแผ่นหนาและเหล็กแผ่นบาง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความราบของเหล็กแผ่นหนาและเหล็กแผ่นบาง สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ความราบของเหล็กแผ่นหนาและเหล็กแผ่นบาง สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความราบของเหล็กแผ่นหนาและเหล็กแผ่นบาง สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ ส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิทยาศาสตร์ กรมทางหลวง
ความไม่ได้ฉากของเหล็กแผ่นหนาขอบตัดและเหล็กแผ่นบางขอบตัด กรมทางหลวง
ความไม่ได้ฉากของเหล็กแผ่นหนาขอบตัดและเหล็กแผ่นบางขอบตัด กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความไม่ได้ฉากของเหล็กแผ่นหนาขอบตัดและเหล็กแผ่นบางขอบตัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ความไม่ได้ฉากของเหล็กแผ่นหนาขอบตัดและเหล็กแผ่นบางขอบตัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ความไม่ได้ฉากของเหล็กแผ่นหนาขอบตัดและเหล็กแผ่นบางขอบตัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความไม่ได้ฉากของเหล็กแผ่นหนาขอบตัดและเหล็กแผ่นบางขอบตัด สถาบันยานยนต์
ความไม่ได้ฉากของเหล็กแผ่นหนาขอบตัดและเหล็กแผ่นบางขอบตัด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความไม่ได้ฉากของเหล็กแผ่นหนาขอบตัดและเหล็กแผ่นบางขอบตัด สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ความไม่ได้ฉากของเหล็กแผ่นหนาขอบตัดและเหล็กแผ่นบางขอบตัด สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความไม่ได้ฉากของเหล็กแผ่นหนาขอบตัดและเหล็กแผ่นบางขอบตัด สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ ส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิทยาศาสตร์ กรมทางหลวง
มิติและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน:ความหนา ความกว้าง ความยาว กรมทางหลวง
มิติและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน:ความหนา ความกว้าง ความยาว กรมวิทยาศาสตร์บริการ
มิติและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน:ความหนา ความกว้าง ความยาว คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
มิติและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน:ความหนา ความกว้าง ความยาว คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
มิติและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน:ความหนา ความกว้าง ความยาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มิติและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน:ความหนา ความกว้าง ความยาว สถาบันยานยนต์
มิติและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน:ความหนา ความกว้าง ความยาว สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
มิติและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน:ความหนา ความกว้าง ความยาว สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
มิติและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน:ความหนา ความกว้าง ความยาว สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มิติและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน:ความหนา ความกว้าง ความยาว สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ ส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิทยาศาสตร์ กรมทางหลวง
ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า กรมทางหลวง
ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า สถาบันยานยนต์
ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ ส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิทยาศาสตร์ กรมทางหลวง
ลักษณะทั่วไป กรมทางหลวง
ลักษณะทั่วไป กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ลักษณะทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ลักษณะทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ลักษณะทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ลักษณะทั่วไป สถาบันยานยนต์
ลักษณะทั่วไป สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ลักษณะทั่วไป สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ลักษณะทั่วไป สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ลักษณะทั่วไป สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ ส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิทยาศาสตร์ กรมทางหลวง
ลักษณะรูปร่างม้วนเหล็ก(เฉพาะเหล็กแผ่นม้วน เหล็กแผ่นแถบ ที่หนาไม่เกิน 6 มม.) กรมทางหลวง
ลักษณะรูปร่างม้วนเหล็ก(เฉพาะเหล็กแผ่นม้วน เหล็กแผ่นแถบ ที่หนาไม่เกิน 6 มม.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ลักษณะรูปร่างม้วนเหล็ก(เฉพาะเหล็กแผ่นม้วน เหล็กแผ่นแถบ ที่หนาไม่เกิน 6 มม.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ลักษณะรูปร่างม้วนเหล็ก(เฉพาะเหล็กแผ่นม้วน เหล็กแผ่นแถบ ที่หนาไม่เกิน 6 มม.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ลักษณะรูปร่างม้วนเหล็ก(เฉพาะเหล็กแผ่นม้วน เหล็กแผ่นแถบ ที่หนาไม่เกิน 6 มม.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ลักษณะรูปร่างม้วนเหล็ก(เฉพาะเหล็กแผ่นม้วน เหล็กแผ่นแถบ ที่หนาไม่เกิน 6 มม.) สถาบันยานยนต์
ลักษณะรูปร่างม้วนเหล็ก(เฉพาะเหล็กแผ่นม้วน เหล็กแผ่นแถบ ที่หนาไม่เกิน 6 มม.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ลักษณะรูปร่างม้วนเหล็ก(เฉพาะเหล็กแผ่นม้วน เหล็กแผ่นแถบ ที่หนาไม่เกิน 6 มม.) สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ลักษณะรูปร่างม้วนเหล็ก(เฉพาะเหล็กแผ่นม้วน เหล็กแผ่นแถบ ที่หนาไม่เกิน 6 มม.) สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ลักษณะรูปร่างม้วนเหล็ก(เฉพาะเหล็กแผ่นม้วน เหล็กแผ่นแถบ ที่หนาไม่เกิน 6 มม.) สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ ส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิทยาศาสตร์ กรมทางหลวง
ส่วนประกอบทางเคมี กรมทรัพยากรธรณี
ส่วนประกอบทางเคมี กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ส่วนประกอบทางเคมี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ส่วนประกอบทางเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ส่วนประกอบทางเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ส่วนประกอบทางเคมี บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
ส่วนประกอบทางเคมี บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ส่วนประกอบทางเคมี บริษัท โปรเฟสชันนอล เทสติ้ง จำกัด
ส่วนประกอบทางเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ส่วนประกอบทางเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการ
ส่วนประกอบทางเคมี สถาบันยานยนต์
ส่วนประกอบทางเคมี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ส่วนประกอบทางเคมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
ส่วนประกอบทางเคมี สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ส่วนประกอบทางเคมี สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ส่วนประกอบทางเคมี สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ ส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิทยาศาสตร์ กรมทางหลวง

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top