มอก.85-2548

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ตัวนำลวดกลมตีเกลียวร่วมศูนย์กลางสำหรับสายไฟฟ้าเหนือดิน

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
การทดสอบตัวอย่าง เส้นผ่านศูนย์กลางของตัวนำ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การทดสอบเฉพาะแบบ เส้นโค้งความเค้น-ความเครียด และความต้านแรงของตัวนำ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การบรรจุ การทำเครื่องหมายและฉลาก กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความหนาแน่นเชิงเส้น กรมวิทยาศาสตร์บริการ
รอยต่อ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สภาพนำไฟฟ้า /ความต้านทานกระแสตรง กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สภาพผิว กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การทดสอบตัวอย่าง แรงดึงขาดของลวด กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การตีเกลียว การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
การตีเกลียว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การทดสอบตัวอย่าง พื้นที่หน้าตัด การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
การทดสอบตัวอย่าง พื้นที่หน้าตัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การทดสอบตัวอย่าง เส้นผ่านศูนย์กลางของตัวนำ การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
การทดสอบตัวอย่าง เส้นผ่านศูนย์กลางของตัวนำ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การทดสอบตัวอย่าง แรงดึงขาดของลวด การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
การทดสอบตัวอย่าง แรงดึงขาดของลวด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การทดสอบเฉพาะแบบ เส้นโค้งความเค้น-ความเครียด และความต้านแรงของตัวนำ การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
การทดสอบเฉพาะแบบ เส้นโค้งความเค้น-ความเครียด และความต้านแรงของตัวนำ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การบรรจุ การทำเครื่องหมายและฉลาก การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
การบรรจุ การทำเครื่องหมายและฉลาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ความหนาแน่นเชิงเส้น การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ความหนาแน่นเชิงเส้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รอยต่อ การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
รอยต่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สภาพนำไฟฟ้า /ความต้านทานกระแสตรง การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
สภาพนำไฟฟ้า /ความต้านทานกระแสตรง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สภาพผิว การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
สภาพผิว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การทดสอบตัวอย่าง พื้นที่หน้าตัด กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การตีเกลียว กรมวิทยาศาสตร์บริการ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top