มอก.198-2536

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. กระจกนิรภัยสำหรับรถยนต์ : กระจกโซนเทมเปอร์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
การชี้บ่งสี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การส่งผ่านแสง : วิธีวัดโดยตรง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การส่งผ่านแสง : วิธีสเปกโทรเมตริก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การเห็นภาพเพี้ยน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การแยกภาพทุติยภูมิ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความหนา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ลักษณะการแตก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ลักษณะทั่วไป สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การกระแทกโดย ศีรษะทดสอบ : ใช้ชิ้นทดสอบที่ทำขึ้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การกระแทกโดย ศีรษะทดสอบ : ใช้ชิ้นทดสอบที่ทำขึ้น สถาบันยานยนต์
การกระแทกโดย ศีรษะทดสอบ : ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การกระแทกโดย ศีรษะทดสอบ : ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง สถาบันยานยนต์
การชี้บ่งสี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การชี้บ่งสี สถาบันยานยนต์
การส่งผ่านแสง : วิธีวัดโดยตรง สถาบันยานยนต์
การส่งผ่านแสง : วิธีสเปกโทรเมตริก สถาบันยานยนต์
การเห็นภาพเพี้ยน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การเห็นภาพเพี้ยน สถาบันยานยนต์
การแยกภาพทุติยภูมิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การแยกภาพทุติยภูมิ สถาบันยานยนต์
ความหนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความหนา สถาบันยานยนต์
ลักษณะการแตก คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลักษณะการแตก สถาบันยานยนต์
ลักษณะทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลักษณะทั่วไป สถาบันยานยนต์
การกระแทกโดย ศีรษะทดสอบ : ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การกระแทกโดย ศีรษะทดสอบ : ใช้ชิ้นทดสอบที่ทำขึ้น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
Top