มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ : ผลิตภัณฑ์ที่มีสมบัติหนืดสำหรับใช้ในกระบวนการผ่าตัดตา ( Ophthalmic viscosurgical device)

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ผลิตภัณฑ์ที่มีสมบัติหนืดสำหรับใช้ในกระบวนการผ่าตัดตา ( Ophthalmic viscosurgical device)

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

Top