มอก.721-2551

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
สายคาด: ความทนแรงดึงขาด,ความกว้าง,การยืดตัวและการดูดกลืนพลังงาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
หัวเข็มขัด: ความทนการใช้งาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความทนแรงดึงของสลักเกลียว กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สายคาด: ความทนน้ำ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
หัวเข็มขัด: แรงปลดหัวเข็มขัด กรมวิทยาศาสตร์บริการ
อุปกรณ์ดึงกลับ : ชนิดล็อกฉุกเฉิน: ความทนแรงดึง กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สายคาด: ความทนการขัดถู สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สายคาด: ความทนน้ำ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สายคาด: ความทนแรงดึงขาด,ความกว้าง,การยืดตัวและการดูดกลืนพลังงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
หัวเข็มขัด: ความทนการใช้งาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
หัวเข็มขัด: แรงปลดหัวเข็มขัด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
Top