มอก.824-2551

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. สวิตช์ไฟฟ้าใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ที่คล้ายกัน : ข้อกำหนดทั่วไป

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
การตรวจสอบมิติ(ถ้ามี) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การทำงานตามปกติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การทำเครื่องหมายและฉลากและคำแนะนำ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กลไก กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การป้องกันช็อกไฟฟ้า กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การป้องกันโดยเปลือกหุ้มของสวิตช์ไฟฟ้า(ถ้ามี) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การเตรียมการลงดิน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ขั้วต่อ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ข้อกำหนดการสร้าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความต้านทานของวัสดุฉนวนต่อความร้อนผิดปกติ ต่อไฟและต่อการเกิดรอย กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความต้านทานต่อการเป็นสนิม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความต้านทานต่อการเร่งอายุ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความต้านทานต่อความชื้น กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความต้านทานต่อความร้อน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความสามารถต่อและตัดกระแสไฟฟ้า กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความแข็งแรงทางกล กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ระยะห่างตามผิวฉนวน ระยะห่างในอากาศและระยะห่างผ่านสารปิดผนิก กรมวิทยาศาสตร์บริการ
หมุดเกลียว ส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน และจุดต่อ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความต้านทานฉนวนและความทนทานไฟฟ้า กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กลไก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กลไก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กลไก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
กลไก สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การตรวจสอบมิติ(ถ้ามี) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การตรวจสอบมิติ(ถ้ามี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การตรวจสอบมิติ(ถ้ามี) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การตรวจสอบมิติ(ถ้ามี) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การทำงานตามปกติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การทำงานตามปกติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การทำงานตามปกติ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การทำเครื่องหมายและฉลากและคำแนะนำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การทำเครื่องหมายและฉลากและคำแนะนำ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การทำเครื่องหมายและฉลากและคำแนะนำ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การทำเครื่องหมายและฉลากและคำแนะนำ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การป้องกันช็อกไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การป้องกันช็อกไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การป้องกันช็อกไฟฟ้า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การป้องกันช็อกไฟฟ้า สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การป้องกันโดยเปลือกหุ้มของสวิตช์ไฟฟ้า(ถ้ามี) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การป้องกันโดยเปลือกหุ้มของสวิตช์ไฟฟ้า(ถ้ามี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การป้องกันโดยเปลือกหุ้มของสวิตช์ไฟฟ้า(ถ้ามี) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การป้องกันโดยเปลือกหุ้มของสวิตช์ไฟฟ้า(ถ้ามี) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การเตรียมการลงดิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การเตรียมการลงดิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การเตรียมการลงดิน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การเตรียมการลงดิน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ขั้วต่อ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ขั้วต่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขั้วต่อ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ขั้วต่อ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ข้อกำหนดการสร้าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ข้อกำหนดการสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ข้อกำหนดการสร้าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ข้อกำหนดการสร้าง สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความต้านทานของวัสดุฉนวนต่อความร้อนผิดปกติ ต่อไฟและต่อการเกิดรอย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ความต้านทานของวัสดุฉนวนต่อความร้อนผิดปกติ ต่อไฟและต่อการเกิดรอย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ความต้านทานของวัสดุฉนวนต่อความร้อนผิดปกติ ต่อไฟและต่อการเกิดรอย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความต้านทานของวัสดุฉนวนต่อความร้อนผิดปกติ ต่อไฟและต่อการเกิดรอย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความต้านทานฉนวนและความทนทานไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ความต้านทานฉนวนและความทนทานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ความต้านทานฉนวนและความทนทานไฟฟ้า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความต้านทานฉนวนและความทนทานไฟฟ้า สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความต้านทานต่อการเป็นสนิม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ความต้านทานต่อการเป็นสนิม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ความต้านทานต่อการเป็นสนิม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความต้านทานต่อการเป็นสนิม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความต้านทานต่อการเร่งอายุ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ความต้านทานต่อการเร่งอายุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ความต้านทานต่อการเร่งอายุ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความต้านทานต่อความชื้น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ความต้านทานต่อความชื้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ความต้านทานต่อความชื้น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความต้านทานต่อความชื้น สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความต้านทานต่อความร้อน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ความต้านทานต่อความร้อน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ความต้านทานต่อความร้อน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความต้านทานต่อความร้อน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความสามารถต่อและตัดกระแสไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ความสามารถต่อและตัดกระแสไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ความสามารถต่อและตัดกระแสไฟฟ้า สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความแข็งแรงทางกล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ความแข็งแรงทางกล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ความแข็งแรงทางกล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความแข็งแรงทางกล สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ระยะห่างตามผิวฉนวน ระยะห่างในอากาศและระยะห่างผ่านสารปิดผนิก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ระยะห่างตามผิวฉนวน ระยะห่างในอากาศและระยะห่างผ่านสารปิดผนิก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ระยะห่างตามผิวฉนวน ระยะห่างในอากาศและระยะห่างผ่านสารปิดผนิก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ระยะห่างตามผิวฉนวน ระยะห่างในอากาศและระยะห่างผ่านสารปิดผนิก สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
หมุดเกลียว ส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน และจุดต่อ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
หมุดเกลียว ส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน และจุดต่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
หมุดเกลียว ส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน และจุดต่อ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
หมุดเกลียว ส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน และจุดต่อ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top