มอก.880-2547

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. กระจกโฟลตใส

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
ตำหนิที่ขอบ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ตำหนิที่เป็นจุดรวมเป็นกลุ่ม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ตำหนิเป็นเส้น เป็นปื้นต่อเนื่องกัน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ตำหนิเป็นเส้นไม่ต่อเนื่อง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ฟองอากาศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
วัสดุแปลกปลอม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การราน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การราน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การราน สถาบันยานยนต์
การราน สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การเห็นภาพบิดเบี้ยว กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การเห็นภาพบิดเบี้ยว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การเห็นภาพบิดเบี้ยว สถาบันยานยนต์
การเห็นภาพบิดเบี้ยว สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความหนา ความกว้าง และความยาว กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความหนา ความกว้าง และความยาว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความหนา ความกว้าง และความยาว สถาบันยานยนต์
ความหนา ความกว้าง และความยาว สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การราน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การเห็นภาพบิดเบี้ยว สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความหนา ความกว้าง และความยาว สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ตำหนิที่ขอบ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ตำหนิที่ขอบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำหนิที่ขอบ สถาบันยานยนต์
ตำหนิที่ขอบ สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ตำหนิที่เป็นจุดรวมเป็นกลุ่ม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ตำหนิที่เป็นจุดรวมเป็นกลุ่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำหนิที่เป็นจุดรวมเป็นกลุ่ม สถาบันยานยนต์
ตำหนิที่เป็นจุดรวมเป็นกลุ่ม สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ตำหนิเป็นเส้น เป็นปื้นต่อเนื่องกัน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ตำหนิเป็นเส้น เป็นปื้นต่อเนื่องกัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำหนิเป็นเส้น เป็นปื้นต่อเนื่องกัน สถาบันยานยนต์
ตำหนิเป็นเส้น เป็นปื้นต่อเนื่องกัน สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ตำหนิเป็นเส้นไม่ต่อเนื่อง กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ตำหนิเป็นเส้นไม่ต่อเนื่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำหนิเป็นเส้นไม่ต่อเนื่อง สถาบันยานยนต์
ตำหนิเป็นเส้นไม่ต่อเนื่อง สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ฟองอากาศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ฟองอากาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ฟองอากาศ สถาบันยานยนต์
ฟองอากาศ สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วัสดุแปลกปลอม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
วัสดุแปลกปลอม สถาบันยานยนต์
วัสดุแปลกปลอม สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วัสดุแปลกปลอม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top