มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อ

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. ห้องปฏิบัติการไดออกซิน

ขอบข่ายการรับรอง

  1. อากาศจากเตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อ (เก็บตัวอย่างจากบรรยากาศ ไม่ใช่จากปล่องหรือแหล่งกำเนิด)

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

Top