ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักอาหาร สำน้กงานคณะกรรมการอาหารและยา

ขอบข่ายการรับรอง

  1. อาหารทุกชนิด (อาหารควบคุมเฉพาะทีต้องขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร และอาหารกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานที่ต้องยื่นขอนุญาตใช้ฉลากอาหาร หรือที่ต้องยื่นแบบประเมินผลิตภัณฑ์อาหาร)

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

Top