มอก.909-2548

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
ระยะห่างในอากาศและระยะตามผิวฉนวน(เฉพาะชิ้นส่วนภายใน) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ระยะห่างในอากาศและระยะตามผิวฉนวน(เฉพาะชิ้นส่วนภายใน) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ลักษณะเฉพาะการทำงานภายใต้ภาวะกระแสเกิน การไฟฟ้านครหลวง
ลักษณะเฉพาะการทำงานภายใต้ภาวะกระแสเกิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลักษณะเฉพาะการทำงานภายใต้ภาวะกระแสเกิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ลักษณะเฉพาะการทำงานภายใต้ภาวะกระแสเกิน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การสับเปลี่ยนทดแทนกันไม่ได้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กลไก การไฟฟ้านครหลวง
กลไก คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลไก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กลไก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
กลไก สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
กลไกทริปอิสระ การไฟฟ้านครหลวง
กลไกทริปอิสระ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลไกทริปอิสระ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กลไกทริปอิสระ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
กลไกทริปอิสระ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การทวนสอบการทำงานของอุปกรณ์ทดสอบที่ขีดจำกัดของแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด การไฟฟ้านครหลวง
การทวนสอบการทำงานของอุปกรณ์ทดสอบที่ขีดจำกัดของแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การทวนสอบการทำงานของอุปกรณ์ทดสอบที่ขีดจำกัดของแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทวนสอบการทำงานของอุปกรณ์ทดสอบที่ขีดจำกัดของแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การทวนสอบการทำงานของอุปกรณ์ทดสอบที่ขีดจำกัดของแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การทำงานในกรณีของกระแสเสิร์จที่เกิดจากแรงดันอิมพัลส์ การไฟฟ้านครหลวง
การทำงานในกรณีของกระแสเสิร์จที่เกิดจากแรงดันอิมพัลส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การทำงานในกรณีของกระแสเสิร์จที่เกิดจากแรงดันอิมพัลส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทำงานในกรณีของกระแสเสิร์จที่เกิดจากแรงดันอิมพัลส์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การทำงานในกรณีของกระแสเสิร์จที่เกิดจากแรงดันอิมพัลส์ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การทำงานในกรณีที่แรงดันไฟฟ้าล้มเหลว การไฟฟ้านครหลวง
การทำงานในกรณีที่แรงดันไฟฟ้าล้มเหลว คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การทำงานในกรณีที่แรงดันไฟฟ้าล้มเหลว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทำงานในกรณีที่แรงดันไฟฟ้าล้มเหลว สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การทำงานในกรณีที่แรงดันไฟฟ้าล้มเหลว สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การป้องกันช็อกไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง
การป้องกันช็อกไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การป้องกันช็อกไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การป้องกันช็อกไฟฟ้า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การป้องกันช็อกไฟฟ้า สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การสับเปลี่ยนทดแทนกันไม่ได้ การไฟฟ้านครหลวง
การสับเปลี่ยนทดแทนกันไม่ได้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การสับเปลี่ยนทดแทนกันไม่ได้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การสับเปลี่ยนทดแทนกันไม่ได้ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานของส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ การไฟฟ้านครหลวง
การเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานของส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานของส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานของส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานของส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ขีดจำกัดของค่ากระแสเกินในกรณีที่โหลดเฟสเดียวไหลผ่าน RCBO แบบ 3 ขั้วหรือแบบ 4 ขั้ว การไฟฟ้านครหลวง
ขีดจำกัดของค่ากระแสเกินในกรณีที่โหลดเฟสเดียวไหลผ่าน RCBO แบบ 3 ขั้วหรือแบบ 4 ขั้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขีดจำกัดของค่ากระแสเกินในกรณีที่โหลดเฟสเดียวไหลผ่าน RCBO แบบ 3 ขั้วหรือแบบ 4 ขั้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขีดจำกัดของค่ากระแสเกินในกรณีที่โหลดเฟสเดียวไหลผ่าน RCBO แบบ 3 ขั้วหรือแบบ 4 ขั้ว สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ขีดจำกัดของค่ากระแสเกินในกรณีที่โหลดเฟสเดียวไหลผ่าน RCBO แบบ 3 ขั้วหรือแบบ 4 ขั้ว สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความคงทนของเครื่องหมาย การไฟฟ้านครหลวง
ความคงทนของเครื่องหมาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความคงทนของเครื่องหมาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความคงทนของเครื่องหมาย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความคงทนของเครื่องหมาย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความทนกระแสไฟฟ้าลัดวงจร 1500 แอมแปร์ การไฟฟ้านครหลวง
ความทนกระแสไฟฟ้าลัดวงจร 1500 แอมแปร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความทนกระแสไฟฟ้าลัดวงจร 1500 แอมแปร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความทนกระแสไฟฟ้าลัดวงจร 1500 แอมแปร์ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความทนกระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่กำหนด การไฟฟ้านครหลวง
ความทนกระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่กำหนด คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความทนกระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่กำหนด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความทนกระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่กำหนด สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความทนกระแสไฟฟ้าลัดวงจรลดลง การไฟฟ้านครหลวง
ความทนกระแสไฟฟ้าลัดวงจรลดลง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความทนกระแสไฟฟ้าลัดวงจรลดลง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความทนกระแสไฟฟ้าลัดวงจรลดลง สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความทนกระแสไฟฟ้าลัดวงจรใช้งาน การไฟฟ้านครหลวง
ความทนกระแสไฟฟ้าลัดวงจรใช้งาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความทนกระแสไฟฟ้าลัดวงจรใช้งาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความทนกระแสไฟฟ้าลัดวงจรใช้งาน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความทนการช็อกและแรงกระแทกทางกล การไฟฟ้านครหลวง
ความทนการช็อกและแรงกระแทกทางกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความทนการช็อกและแรงกระแทกทางกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความทนการช็อกและแรงกระแทกทางกล สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความทนของฉนวนต่อแรงดันอิมพัลส์ การไฟฟ้านครหลวง
ความทนของฉนวนต่อแรงดันอิมพัลส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความทนของฉนวนต่อแรงดันอิมพัลส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความทนของฉนวนต่อแรงดันอิมพัลส์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความทนของฉนวนต่อแรงดันอิมพัลส์ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความทนความร้อน การไฟฟ้านครหลวง
ความทนความร้อน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความทนความร้อน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความทนความร้อน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความทนความร้อน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความทนความร้อนผิดปกติ และไฟ (glow-wire test) การไฟฟ้านครหลวง
ความทนความร้อนผิดปกติ และไฟ (glow-wire test) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความทนความร้อนผิดปกติ และไฟ (glow-wire test) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความทนความร้อนผิดปกติ และไฟ (glow-wire test) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความทนความร้อนผิดปกติ และไฟ (glow-wire test) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความทนทานการใช้งานทางกลและทางไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง
ความทนทานการใช้งานทางกลและทางไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความทนทานการใช้งานทางกลและทางไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความทนทานการใช้งานทางกลและทางไฟฟ้า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความทนทานการใช้งานทางกลและทางไฟฟ้า สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความเชื่อถือได้ (การทดสอบความทนสภาพอากาศ) การไฟฟ้านครหลวง
ความเชื่อถือได้ (การทดสอบความทนสภาพอากาศ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชื่อถือได้ (การทดสอบความทนสภาพอากาศ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชื่อถือได้ (การทดสอบความทนสภาพอากาศ) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความเชื่อถือได้ (การทดสอบความทนสภาพอากาศ) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความเชื่อถือได้ของขั้วต่อสายสำหรับตัวนำภายนอก การไฟฟ้านครหลวง
ความเชื่อถือได้ของขั้วต่อสายสำหรับตัวนำภายนอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชื่อถือได้ของขั้วต่อสายสำหรับตัวนำภายนอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชื่อถือได้ของขั้วต่อสายสำหรับตัวนำภายนอก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความเชื่อถือได้ของขั้วต่อสายสำหรับตัวนำภายนอก สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความเชื่อถือได้ของหมุดเกลียว ส่วนนำกระแสไฟฟ้า และการต่อ การไฟฟ้านครหลวง
ความเชื่อถือได้ของหมุดเกลียว ส่วนนำกระแสไฟฟ้า และการต่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชื่อถือได้ของหมุดเกลียว ส่วนนำกระแสไฟฟ้า และการต่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชื่อถือได้ของหมุดเกลียว ส่วนนำกระแสไฟฟ้า และการต่อ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความเชื่อถือได้ของหมุดเกลียว ส่วนนำกระแสไฟฟ้า และการต่อ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความเชื่อถือได้ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส การไฟฟ้านครหลวง
ความเชื่อถือได้ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชื่อถือได้ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชื่อถือได้ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความเชื่อถือได้ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
คุณสมบัติของไดอิเล็กทริก การไฟฟ้านครหลวง
คุณสมบัติของไดอิเล็กทริก คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณสมบัติของไดอิเล็กทริก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คุณสมบัติของไดอิเล็กทริก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
คุณสมบัติของไดอิเล็กทริก สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ทั่วไป (Construction and Operation) การไฟฟ้านครหลวง
ทั่วไป (Construction and Operation) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทั่วไป (Construction and Operation) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทั่วไป (Construction and Operation) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ทั่วไป (Construction and Operation) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ระยะห่างในอากาศ และระยะตามผิวฉนวน(เฉพาะชิ้นส่วนภายนอก) การไฟฟ้านครหลวง
ระยะห่างในอากาศ และระยะตามผิวฉนวน(เฉพาะชิ้นส่วนภายนอก) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระยะห่างในอากาศ และระยะตามผิวฉนวน(เฉพาะชิ้นส่วนภายนอก) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระยะห่างในอากาศ และระยะตามผิวฉนวน(เฉพาะชิ้นส่วนภายนอก) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ระยะห่างในอากาศ และระยะตามผิวฉนวน(เฉพาะชิ้นส่วนภายนอก) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ระยะห่างในอากาศและระยะตามผิวฉนวน(เฉพาะชิ้นส่วนภายใน) การไฟฟ้านครหลวง
ระยะห่างในอากาศและระยะตามผิวฉนวน(เฉพาะชิ้นส่วนภายใน) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระยะห่างในอากาศและระยะตามผิวฉนวน(เฉพาะชิ้นส่วนภายใน) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ลักษณะเฉพาะการทำงานภายใต้ภาวะกระแสเกิน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ลักษณะเฉพาะการทำงานภายใต้ภาวะกระแสเหลือ การไฟฟ้านครหลวง
ลักษณะเฉพาะการทำงานภายใต้ภาวะกระแสเหลือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลักษณะเฉพาะการทำงานภายใต้ภาวะกระแสเหลือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ลักษณะเฉพาะการทำงานภายใต้ภาวะกระแสเหลือ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ลักษณะเฉพาะการทำงานภายใต้ภาวะกระแสเหลือ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
วิสัยสามารถการต่อและการตัดกระแสเหลือที่กำหนด I m การไฟฟ้านครหลวง
วิสัยสามารถการต่อและการตัดกระแสเหลือที่กำหนด I m คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิสัยสามารถการต่อและการตัดกระแสเหลือที่กำหนด I m คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิสัยสามารถการต่อและการตัดกระแสเหลือที่กำหนด I m สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
องค์ประกอบของไฟฟ้ากระแสตรง (ขึ้นอยู่กับชนิดของ RCBO) การไฟฟ้านครหลวง
องค์ประกอบของไฟฟ้ากระแสตรง (ขึ้นอยู่กับชนิดของ RCBO) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
องค์ประกอบของไฟฟ้ากระแสตรง (ขึ้นอยู่กับชนิดของ RCBO) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
องค์ประกอบของไฟฟ้ากระแสตรง (ขึ้นอยู่กับชนิดของ RCBO) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
องค์ประกอบของไฟฟ้ากระแสตรง (ขึ้นอยู่กับชนิดของ RCBO) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น การไฟฟ้านครหลวง
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
เครื่องหมาย การไฟฟ้านครหลวง
เครื่องหมาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เครื่องหมาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เครื่องหมาย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เครื่องหมาย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top