มอก.1039-2547

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
การป้องกันการเข้าถึงส่วนที่มีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การป้องกันการเข้าถึงส่วนที่มีไฟฟ้า ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
การป้องกันการเข้าถึงส่วนที่มีไฟฟ้า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การป้องกันการเข้าถึงส่วนที่มีไฟฟ้า สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
สายไฟฟ้าภายใน ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
การเกิดความร้อน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้า กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้า บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้า บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้า บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้า บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้า ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้า สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้า สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้าที่อุณหภูมิใช้งาน การไฟฟ้านครหลวง
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้าที่อุณหภูมิใช้งาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้าที่อุณหภูมิใช้งาน บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้าที่อุณหภูมิใช้งาน บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้าที่อุณหภูมิใช้งาน บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้าที่อุณหภูมิใช้งาน บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้าที่อุณหภูมิใช้งาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้าที่อุณหภูมิใช้งาน ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้าที่อุณหภูมิใช้งาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้าที่อุณหภูมิใช้งาน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้าที่อุณหภูมิใช้งาน สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การต่อเข้ากับแหล่งจ่ายและสายอ่อนภายนอก กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การต่อเข้ากับแหล่งจ่ายและสายอ่อนภายนอก การไฟฟ้านครหลวง
การต่อเข้ากับแหล่งจ่ายและสายอ่อนภายนอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การต่อเข้ากับแหล่งจ่ายและสายอ่อนภายนอก บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
การต่อเข้ากับแหล่งจ่ายและสายอ่อนภายนอก บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
การต่อเข้ากับแหล่งจ่ายและสายอ่อนภายนอก บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การต่อเข้ากับแหล่งจ่ายและสายอ่อนภายนอก บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
การต่อเข้ากับแหล่งจ่ายและสายอ่อนภายนอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การต่อเข้ากับแหล่งจ่ายและสายอ่อนภายนอก ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
การต่อเข้ากับแหล่งจ่ายและสายอ่อนภายนอก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การต่อเข้ากับแหล่งจ่ายและสายอ่อนภายนอก สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การต่อเข้ากับแหล่งจ่ายและสายอ่อนภายนอก สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การทำงานผิดปกติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การทำงานผิดปกติ การไฟฟ้านครหลวง
การทำงานผิดปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทำงานผิดปกติ บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
การทำงานผิดปกติ บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
การทำงานผิดปกติ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การทำงานผิดปกติ บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
การทำงานผิดปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การทำงานผิดปกติ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
การทำงานผิดปกติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การทำงานผิดปกติ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การทำงานผิดปกติ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การทำเครื่องหมาย ฉลากและข้อแนะนำ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การทำเครื่องหมาย ฉลากและข้อแนะนำ การไฟฟ้านครหลวง
การทำเครื่องหมาย ฉลากและข้อแนะนำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทำเครื่องหมาย ฉลากและข้อแนะนำ บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
การทำเครื่องหมาย ฉลากและข้อแนะนำ บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
การทำเครื่องหมาย ฉลากและข้อแนะนำ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การทำเครื่องหมาย ฉลากและข้อแนะนำ บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
การทำเครื่องหมาย ฉลากและข้อแนะนำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การทำเครื่องหมาย ฉลากและข้อแนะนำ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
การทำเครื่องหมาย ฉลากและข้อแนะนำ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การทำเครื่องหมาย ฉลากและข้อแนะนำ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การทำเครื่องหมาย ฉลากและข้อแนะนำ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การป้องกันการเข้าถึงส่วนที่มีไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง
การป้องกันการเข้าถึงส่วนที่มีไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การป้องกันการเข้าถึงส่วนที่มีไฟฟ้า บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
การป้องกันการเข้าถึงส่วนที่มีไฟฟ้า บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
การป้องกันการเข้าถึงส่วนที่มีไฟฟ้า บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การป้องกันการเข้าถึงส่วนที่มีไฟฟ้า บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้าที่อุณหภูมิใช้งาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การป้องกันการเข้าถึงส่วนที่มีไฟฟ้า กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การป้องกันการเข้าถึงส่วนที่มีไฟฟ้า สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การป้องกันโหลดเกินของหม้อแปลงและวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง(เฉพาะแบบมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์) การไฟฟ้านครหลวง
การป้องกันโหลดเกินของหม้อแปลงและวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง(เฉพาะแบบมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การป้องกันโหลดเกินของหม้อแปลงและวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง(เฉพาะแบบมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์) บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
การป้องกันโหลดเกินของหม้อแปลงและวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง(เฉพาะแบบมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์) บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
การป้องกันโหลดเกินของหม้อแปลงและวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง(เฉพาะแบบมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์) บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การป้องกันโหลดเกินของหม้อแปลงและวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง(เฉพาะแบบมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์) บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
การป้องกันโหลดเกินของหม้อแปลงและวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง(เฉพาะแบบมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การป้องกันโหลดเกินของหม้อแปลงและวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง(เฉพาะแบบมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์) ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
การป้องกันโหลดเกินของหม้อแปลงและวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง(เฉพาะแบบมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การป้องกันโหลดเกินของหม้อแปลงและวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง(เฉพาะแบบมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การป้องกันโหลดเกินของหม้อแปลงและวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง(เฉพาะแบบมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์) สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การสร้าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การสร้าง การไฟฟ้านครหลวง
การสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การสร้าง บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
การสร้าง บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
การสร้าง บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การสร้าง บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
การสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การสร้าง ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
การสร้าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การสร้าง สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การสร้าง สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การเกิดความร้อน การไฟฟ้านครหลวง
การเกิดความร้อน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การเกิดความร้อน บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
การเกิดความร้อน บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
การเกิดความร้อน บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การเกิดความร้อน บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
การเกิดความร้อน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การเกิดความร้อน ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
การเกิดความร้อน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การเกิดความร้อน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การเกิดความร้อน สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การเตรียมการสำหรับการต่อลงดิน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การเตรียมการสำหรับการต่อลงดิน การไฟฟ้านครหลวง
การเตรียมการสำหรับการต่อลงดิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การเตรียมการสำหรับการต่อลงดิน บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
การเตรียมการสำหรับการต่อลงดิน บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
การเตรียมการสำหรับการต่อลงดิน บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การเตรียมการสำหรับการต่อลงดิน บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
การเตรียมการสำหรับการต่อลงดิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การเตรียมการสำหรับการต่อลงดิน ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
การเตรียมการสำหรับการต่อลงดิน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การเตรียมการสำหรับการต่อลงดิน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การเตรียมการสำหรับการต่อลงดิน สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การแผ่รังสี ความเป็นพิษ และอันตรายที่คล้ายกัน การไฟฟ้านครหลวง
การแผ่รังสี ความเป็นพิษ และอันตรายที่คล้ายกัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การแผ่รังสี ความเป็นพิษ และอันตรายที่คล้ายกัน บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
การแผ่รังสี ความเป็นพิษ และอันตรายที่คล้ายกัน บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
การแผ่รังสี ความเป็นพิษ และอันตรายที่คล้ายกัน บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การแผ่รังสี ความเป็นพิษ และอันตรายที่คล้ายกัน บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
การแผ่รังสี ความเป็นพิษ และอันตรายที่คล้ายกัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การแผ่รังสี ความเป็นพิษ และอันตรายที่คล้ายกัน ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
การแผ่รังสี ความเป็นพิษ และอันตรายที่คล้ายกัน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การแผ่รังสี ความเป็นพิษ และอันตรายที่คล้ายกัน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การแผ่รังสี ความเป็นพิษ และอันตรายที่คล้ายกัน สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กำลังไฟฟ้าเข้าและกระแสไฟฟ้า กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กำลังไฟฟ้าเข้าและกระแสไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง
กำลังไฟฟ้าเข้าและกระแสไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กำลังไฟฟ้าเข้าและกระแสไฟฟ้า บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
กำลังไฟฟ้าเข้าและกระแสไฟฟ้า บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
กำลังไฟฟ้าเข้าและกระแสไฟฟ้า บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
กำลังไฟฟ้าเข้าและกระแสไฟฟ้า บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
กำลังไฟฟ้าเข้าและกระแสไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กำลังไฟฟ้าเข้าและกระแสไฟฟ้า ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
กำลังไฟฟ้าเข้าและกระแสไฟฟ้า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
กำลังไฟฟ้าเข้าและกระแสไฟฟ้า สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
กำลังไฟฟ้าเข้าและกระแสไฟฟ้า สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ขั้วต่อสายสำหรับตัวนำภายนอก กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ขั้วต่อสายสำหรับตัวนำภายนอก การไฟฟ้านครหลวง
ขั้วต่อสายสำหรับตัวนำภายนอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขั้วต่อสายสำหรับตัวนำภายนอก บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ขั้วต่อสายสำหรับตัวนำภายนอก บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
ขั้วต่อสายสำหรับตัวนำภายนอก บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ขั้วต่อสายสำหรับตัวนำภายนอก บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
ขั้วต่อสายสำหรับตัวนำภายนอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ขั้วต่อสายสำหรับตัวนำภายนอก ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ขั้วต่อสายสำหรับตัวนำภายนอก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ขั้วต่อสายสำหรับตัวนำภายนอก สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ขั้วต่อสายสำหรับตัวนำภายนอก สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ความต้านทานต่อความชื้น การไฟฟ้านครหลวง
ความต้านทานต่อความชื้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความต้านทานต่อความชื้น บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ความต้านทานต่อความชื้น บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
ความต้านทานต่อความชื้น บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความต้านทานต่อความชื้น บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
ความต้านทานต่อความชื้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความต้านทานต่อความชื้น ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ความต้านทานต่อความชื้น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความต้านทานต่อความชื้น สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความต้านทานต่อความชื้น สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ความต้านทานต่อสนิม การไฟฟ้านครหลวง
ความต้านทานต่อสนิม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความต้านทานต่อสนิม บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ความต้านทานต่อสนิม บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
ความต้านทานต่อสนิม บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความต้านทานต่อสนิม บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
ความต้านทานต่อสนิม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความต้านทานต่อสนิม ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ความต้านทานต่อสนิม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความต้านทานต่อสนิม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความต้านทานต่อสนิม สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ความทนความร้อนและไฟ การไฟฟ้านครหลวง
ความทนความร้อนและไฟ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความทนความร้อนและไฟ บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนความร้อนและไฟ บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนความร้อนและไฟ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนความร้อนและไฟ บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
ความทนความร้อนและไฟ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความทนความร้อนและไฟ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ความทนความร้อนและไฟ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความทนความร้อนและไฟ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความทนความร้อนและไฟ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ความแข็งแรงทางกล กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความแข็งแรงทางกล การไฟฟ้านครหลวง
ความแข็งแรงทางกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความแข็งแรงทางกล บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ความแข็งแรงทางกล บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
ความแข็งแรงทางกล บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความแข็งแรงทางกล บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
ความแข็งแรงทางกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความแข็งแรงทางกล ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ความแข็งแรงทางกล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความแข็งแรงทางกล สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความแข็งแรงทางกล สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ระยะห่างในอากาศ ระยะห่างตามผิวฉนวน และฉนวนตัน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ระยะห่างในอากาศ ระยะห่างตามผิวฉนวน และฉนวนตัน การไฟฟ้านครหลวง
ระยะห่างในอากาศ ระยะห่างตามผิวฉนวน และฉนวนตัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระยะห่างในอากาศ ระยะห่างตามผิวฉนวน และฉนวนตัน บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ระยะห่างในอากาศ ระยะห่างตามผิวฉนวน และฉนวนตัน บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
ระยะห่างในอากาศ ระยะห่างตามผิวฉนวน และฉนวนตัน บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ระยะห่างในอากาศ ระยะห่างตามผิวฉนวน และฉนวนตัน บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
ระยะห่างในอากาศ ระยะห่างตามผิวฉนวน และฉนวนตัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ระยะห่างในอากาศ ระยะห่างตามผิวฉนวน และฉนวนตัน ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ระยะห่างในอากาศ ระยะห่างตามผิวฉนวน และฉนวนตัน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ระยะห่างในอากาศ ระยะห่างตามผิวฉนวน และฉนวนตัน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ระยะห่างในอากาศ ระยะห่างตามผิวฉนวน และฉนวนตัน สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สายไฟฟ้าภายใน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สายไฟฟ้าภายใน การไฟฟ้านครหลวง
สายไฟฟ้าภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สายไฟฟ้าภายใน บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
สายไฟฟ้าภายใน บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
สายไฟฟ้าภายใน บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
สายไฟฟ้าภายใน บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
สายไฟฟ้าภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สายไฟฟ้าภายใน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สายไฟฟ้าภายใน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
สายไฟฟ้าภายใน สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ส่วนประกอบ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ส่วนประกอบ การไฟฟ้านครหลวง
ส่วนประกอบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ส่วนประกอบ บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ส่วนประกอบ บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
ส่วนประกอบ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ส่วนประกอบ บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
ส่วนประกอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ส่วนประกอบ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ส่วนประกอบ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ส่วนประกอบ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ส่วนประกอบ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หมุดเกลียวและจุดต่อ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
หมุดเกลียวและจุดต่อ การไฟฟ้านครหลวง
หมุดเกลียวและจุดต่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หมุดเกลียวและจุดต่อ บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
หมุดเกลียวและจุดต่อ บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
หมุดเกลียวและจุดต่อ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
หมุดเกลียวและจุดต่อ บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
หมุดเกลียวและจุดต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หมุดเกลียวและจุดต่อ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
หมุดเกลียวและจุดต่อ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
หมุดเกลียวและจุดต่อ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
หมุดเกลียวและจุดต่อ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เสถียรภาพและอันตรายทางกล การไฟฟ้านครหลวง
เสถียรภาพและอันตรายทางกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เสถียรภาพและอันตรายทางกล บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
เสถียรภาพและอันตรายทางกล บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
เสถียรภาพและอันตรายทางกล บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
เสถียรภาพและอันตรายทางกล บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
เสถียรภาพและอันตรายทางกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เสถียรภาพและอันตรายทางกล ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
เสถียรภาพและอันตรายทางกล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เสถียรภาพและอันตรายทางกล สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
เสถียรภาพและอันตรายทางกล สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วครู่ การไฟฟ้านครหลวง
แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วครู่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วครู่ บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วครู่ บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วครู่ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วครู่ บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วครู่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วครู่ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วครู่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วครู่ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วครู่ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top