มอก.366-2547

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เตารีดไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
การป้องกันโหลดเกินของหม้อแปลงไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การสร้าง แบบแห้ง แบบพ่นน้ำ การไฟฟ้านครหลวง
การสร้าง แบบแห้ง แบบพ่นน้ำ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การสร้าง แบบแห้ง แบบพ่นน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การสร้าง แบบแห้ง แบบพ่นน้ำ บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ส่วนประกอบ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ส่วนประกอบ การไฟฟ้านครหลวง
ส่วนประกอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ส่วนประกอบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ส่วนประกอบ บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ส่วนประกอบ บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
ส่วนประกอบ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้า กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้า บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้า บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้า บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้า บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้า บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้า ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้า สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้าที่อุณหภูมิทำงาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้าที่อุณหภูมิทำงาน การไฟฟ้านครหลวง
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้าที่อุณหภูมิทำงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้าที่อุณหภูมิทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้าที่อุณหภูมิทำงาน บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้าที่อุณหภูมิทำงาน บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้าที่อุณหภูมิทำงาน บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้าที่อุณหภูมิทำงาน บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้าที่อุณหภูมิทำงาน บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้าที่อุณหภูมิทำงาน ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้าที่อุณหภูมิทำงาน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าและสายอ่อนภายนอก กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าและสายอ่อนภายนอก การไฟฟ้านครหลวง
การต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าและสายอ่อนภายนอก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าและสายอ่อนภายนอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าและสายอ่อนภายนอก บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
การต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าและสายอ่อนภายนอก บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
การต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าและสายอ่อนภายนอก บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าและสายอ่อนภายนอก บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
การต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าและสายอ่อนภายนอก บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
การต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าและสายอ่อนภายนอก ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
การต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าและสายอ่อนภายนอก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าและสายอ่อนภายนอก สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การทำงานผิดปกติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การทำงานผิดปกติ การไฟฟ้านครหลวง
การทำงานผิดปกติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การทำงานผิดปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทำงานผิดปกติ บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
การทำงานผิดปกติ บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
การทำงานผิดปกติ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การทำงานผิดปกติ บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
การทำงานผิดปกติ บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
การทำงานผิดปกติ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
การทำงานผิดปกติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การทำงานผิดปกติ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การทำเครื่องหมาย และข้อแนะนำ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การทำเครื่องหมาย และข้อแนะนำ การไฟฟ้านครหลวง
การทำเครื่องหมาย และข้อแนะนำ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การทำเครื่องหมาย และข้อแนะนำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทำเครื่องหมาย และข้อแนะนำ บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
การทำเครื่องหมาย และข้อแนะนำ บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
การทำเครื่องหมาย และข้อแนะนำ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การทำเครื่องหมาย และข้อแนะนำ บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
การทำเครื่องหมาย และข้อแนะนำ บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
การทำเครื่องหมาย และข้อแนะนำ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
การทำเครื่องหมาย และข้อแนะนำ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การทำเครื่องหมาย และข้อแนะนำ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การป้องกันการเข้าถึงส่วนที่มีไฟฟ้า กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การป้องกันการเข้าถึงส่วนที่มีไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง
การป้องกันการเข้าถึงส่วนที่มีไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การป้องกันการเข้าถึงส่วนที่มีไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การป้องกันการเข้าถึงส่วนที่มีไฟฟ้า บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
การป้องกันการเข้าถึงส่วนที่มีไฟฟ้า บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
การป้องกันการเข้าถึงส่วนที่มีไฟฟ้า บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การป้องกันการเข้าถึงส่วนที่มีไฟฟ้า บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
การป้องกันการเข้าถึงส่วนที่มีไฟฟ้า บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
การป้องกันการเข้าถึงส่วนที่มีไฟฟ้า ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
การป้องกันการเข้าถึงส่วนที่มีไฟฟ้า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การป้องกันการเข้าถึงส่วนที่มีไฟฟ้า สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การป้องกันโหลดเกินของหม้อแปลงไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง การไฟฟ้านครหลวง
การป้องกันโหลดเกินของหม้อแปลงไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การป้องกันโหลดเกินของหม้อแปลงไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การป้องกันโหลดเกินของหม้อแปลงไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
การป้องกันโหลดเกินของหม้อแปลงไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
การป้องกันโหลดเกินของหม้อแปลงไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การป้องกันโหลดเกินของหม้อแปลงไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
การป้องกันโหลดเกินของหม้อแปลงไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
การป้องกันโหลดเกินของหม้อแปลงไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
การป้องกันโหลดเกินของหม้อแปลงไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การสร้าง แบบแห้ง แบบพ่นน้ำ บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
การสร้าง แบบแห้ง แบบพ่นน้ำ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การสร้าง แบบแห้ง แบบพ่นน้ำ บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
การสร้าง แบบแห้ง แบบพ่นน้ำ บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
การสร้าง แบบแห้ง แบบพ่นน้ำ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
การสร้าง แบบแห้ง แบบพ่นน้ำ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การสร้าง แบบแห้ง แบบพ่นน้ำ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การสร้าง แบบไอน้ำ การไฟฟ้านครหลวง
การสร้าง แบบไอน้ำ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การสร้าง แบบไอน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การสร้าง แบบไอน้ำ บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
การสร้าง แบบไอน้ำ บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
การสร้าง แบบไอน้ำ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การสร้าง แบบไอน้ำ บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
การสร้าง แบบไอน้ำ บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
การสร้าง แบบไอน้ำ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
การสร้าง แบบไอน้ำ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การสร้าง แบบไอน้ำ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การเกิดความร้อน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การเกิดความร้อน การไฟฟ้านครหลวง
การเกิดความร้อน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การเกิดความร้อน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การเกิดความร้อน บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
การเกิดความร้อน บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
การเกิดความร้อน บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การเกิดความร้อน บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
การเกิดความร้อน บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
การเกิดความร้อน ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
การเกิดความร้อน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การเตรียมการสำหรับการต่อลงดิน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การเตรียมการสำหรับการต่อลงดิน การไฟฟ้านครหลวง
การเตรียมการสำหรับการต่อลงดิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การเตรียมการสำหรับการต่อลงดิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การเตรียมการสำหรับการต่อลงดิน บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
การเตรียมการสำหรับการต่อลงดิน บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
การเตรียมการสำหรับการต่อลงดิน บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การเตรียมการสำหรับการต่อลงดิน บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
การเตรียมการสำหรับการต่อลงดิน บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
การเตรียมการสำหรับการต่อลงดิน ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
การเตรียมการสำหรับการต่อลงดิน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การแผ่รังสี ความเป็นพิษ และอันตรายที่คล้ายกัน การไฟฟ้านครหลวง
การแผ่รังสี ความเป็นพิษ และอันตรายที่คล้ายกัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การแผ่รังสี ความเป็นพิษ และอันตรายที่คล้ายกัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การแผ่รังสี ความเป็นพิษ และอันตรายที่คล้ายกัน บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
การแผ่รังสี ความเป็นพิษ และอันตรายที่คล้ายกัน บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
การแผ่รังสี ความเป็นพิษ และอันตรายที่คล้ายกัน บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การแผ่รังสี ความเป็นพิษ และอันตรายที่คล้ายกัน บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
การแผ่รังสี ความเป็นพิษ และอันตรายที่คล้ายกัน บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
การแผ่รังสี ความเป็นพิษ และอันตรายที่คล้ายกัน ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
การแผ่รังสี ความเป็นพิษ และอันตรายที่คล้ายกัน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
กำลังไฟฟ้าเข้าและกระแสไฟฟ้า กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กำลังไฟฟ้าเข้าและกระแสไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง
กำลังไฟฟ้าเข้าและกระแสไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กำลังไฟฟ้าเข้าและกระแสไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กำลังไฟฟ้าเข้าและกระแสไฟฟ้า บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
กำลังไฟฟ้าเข้าและกระแสไฟฟ้า บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
กำลังไฟฟ้าเข้าและกระแสไฟฟ้า บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
กำลังไฟฟ้าเข้าและกระแสไฟฟ้า บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
กำลังไฟฟ้าเข้าและกระแสไฟฟ้า บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
กำลังไฟฟ้าเข้าและกระแสไฟฟ้า ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
กำลังไฟฟ้าเข้าและกระแสไฟฟ้า สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ขั้วต่อสำหรับตัวนำภายนอก กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ขั้วต่อสำหรับตัวนำภายนอก การไฟฟ้านครหลวง
ขั้วต่อสำหรับตัวนำภายนอก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขั้วต่อสำหรับตัวนำภายนอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขั้วต่อสำหรับตัวนำภายนอก บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ขั้วต่อสำหรับตัวนำภายนอก บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
ขั้วต่อสำหรับตัวนำภายนอก บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ขั้วต่อสำหรับตัวนำภายนอก บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
ขั้วต่อสำหรับตัวนำภายนอก บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
ขั้วต่อสำหรับตัวนำภายนอก ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ขั้วต่อสำหรับตัวนำภายนอก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ขั้วต่อสำหรับตัวนำภายนอก สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความต้านทานการเป็นสนิม การไฟฟ้านครหลวง
ความต้านทานการเป็นสนิม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ความต้านทานการเป็นสนิม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความต้านทานการเป็นสนิม บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ความต้านทานการเป็นสนิม บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
ความต้านทานการเป็นสนิม บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความต้านทานการเป็นสนิม บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
ความต้านทานการเป็นสนิม บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
ความต้านทานการเป็นสนิม ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ความต้านทานการเป็นสนิม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความต้านทานการเป็นสนิม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความต้านทานต่อความชื้น การไฟฟ้านครหลวง
ความต้านทานต่อความชื้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ความต้านทานต่อความชื้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความต้านทานต่อความชื้น บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ความต้านทานต่อความชื้น บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
ความต้านทานต่อความชื้น บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความต้านทานต่อความชื้น บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
ความต้านทานต่อความชื้น บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
ความต้านทานต่อความชื้น ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ความต้านทานต่อความชื้น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความต้านทานต่อความชื้น สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความทนความร้อนและไฟ การไฟฟ้านครหลวง
ความทนความร้อนและไฟ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ความทนความร้อนและไฟ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความทนความร้อนและไฟ บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนความร้อนและไฟ บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนความร้อนและไฟ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนความร้อนและไฟ บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
ความทนความร้อนและไฟ บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
ความทนความร้อนและไฟ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ความทนความร้อนและไฟ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความแข็งแรงทางกล กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความแข็งแรงทางกล การไฟฟ้านครหลวง
ความแข็งแรงทางกล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ความแข็งแรงทางกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความแข็งแรงทางกล บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ความแข็งแรงทางกล บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
ความแข็งแรงทางกล บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความแข็งแรงทางกล บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
ความแข็งแรงทางกล บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
ความแข็งแรงทางกล ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ความแข็งแรงทางกล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความแข็งแรงทางกล สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ระยะห่างในอากาศ ระยะห่างตามผิวฉนวน และฉนวนตัน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ระยะห่างในอากาศ ระยะห่างตามผิวฉนวน และฉนวนตัน การไฟฟ้านครหลวง
ระยะห่างในอากาศ ระยะห่างตามผิวฉนวน และฉนวนตัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ระยะห่างในอากาศ ระยะห่างตามผิวฉนวน และฉนวนตัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระยะห่างในอากาศ ระยะห่างตามผิวฉนวน และฉนวนตัน บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ระยะห่างในอากาศ ระยะห่างตามผิวฉนวน และฉนวนตัน บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
ระยะห่างในอากาศ ระยะห่างตามผิวฉนวน และฉนวนตัน บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ระยะห่างในอากาศ ระยะห่างตามผิวฉนวน และฉนวนตัน บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
ระยะห่างในอากาศ ระยะห่างตามผิวฉนวน และฉนวนตัน บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
ระยะห่างในอากาศ ระยะห่างตามผิวฉนวน และฉนวนตัน ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ระยะห่างในอากาศ ระยะห่างตามผิวฉนวน และฉนวนตัน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ระยะห่างในอากาศ ระยะห่างตามผิวฉนวน และฉนวนตัน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
สายไฟฟ้าภายใน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สายไฟฟ้าภายใน การไฟฟ้านครหลวง
สายไฟฟ้าภายใน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สายไฟฟ้าภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สายไฟฟ้าภายใน บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
สายไฟฟ้าภายใน บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
สายไฟฟ้าภายใน บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
สายไฟฟ้าภายใน บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
สายไฟฟ้าภายใน บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
สายไฟฟ้าภายใน ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
สายไฟฟ้าภายใน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สายไฟฟ้าภายใน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ส่วนประกอบ บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
ส่วนประกอบ บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
ส่วนประกอบ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ส่วนประกอบ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ส่วนประกอบ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
หมุดเกลียวและจุดต่อ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
หมุดเกลียวและจุดต่อ การไฟฟ้านครหลวง
หมุดเกลียวและจุดต่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
หมุดเกลียวและจุดต่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หมุดเกลียวและจุดต่อ บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
หมุดเกลียวและจุดต่อ บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
หมุดเกลียวและจุดต่อ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
หมุดเกลียวและจุดต่อ บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
หมุดเกลียวและจุดต่อ บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
หมุดเกลียวและจุดต่อ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
หมุดเกลียวและจุดต่อ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
หมุดเกลียวและจุดต่อ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
เสถียรภาพและอันตรายทางกล กรมวิทยาศาสตร์บริการ
เสถียรภาพและอันตรายทางกล การไฟฟ้านครหลวง
เสถียรภาพและอันตรายทางกล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เสถียรภาพและอันตรายทางกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เสถียรภาพและอันตรายทางกล บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
เสถียรภาพและอันตรายทางกล บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
เสถียรภาพและอันตรายทางกล บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
เสถียรภาพและอันตรายทางกล บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
เสถียรภาพและอันตรายทางกล บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
เสถียรภาพและอันตรายทางกล ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
เสถียรภาพและอันตรายทางกล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เสถียรภาพและอันตรายทางกล สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วครู่ การไฟฟ้านครหลวง
แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วครู่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วครู่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วครู่ บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วครู่ บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วครู่ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วครู่ บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วครู่ บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วครู่ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วครู่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วครู่ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้าที่อุณหภูมิทำงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การเกิดความร้อน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การเตรียมการสำหรับการต่อลงดิน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
กำลังไฟฟ้าเข้าและกระแสไฟฟ้า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความทนความร้อนและไฟ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top