มอก.10-2529

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ฟิวส์ก้ามปู

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

Top