ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. กรมการค้าต่างประเทศ สำนักงานมาตรฐานสินค้า

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
ปริมาณแป้ง บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
ปริมาณแป้ง บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ปริมาณแป้ง บริษัท เค.พี.เอส.ตรวจสอบ จำกัด
ความชื้น กรมการค้าต่างประเทศ
ความชื้น บริษัท คอนโทรล ยูเนี่ยน เวิลด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
ความชื้น บริษัท ซี ซี ไอ ซี (ประเทศไทย) จำกัด  
ความชื้น บริษัท ซี.พี.เอส. ตรวจสอบและรมยา จำกัด
ความชื้น บริษัท ตรวจสอบสินค้าสากล จำกัด
ความชื้น บริษัท ที.วี.วาย. ซัพพลายเออร์ จำกัด
ความชื้น บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด
ความชื้น บริษัท มาวิน อินสเปคชั่น จำกัด
ความชื้น บริษัท ยูไนเต็ด เอเซีย ซัพพลาย จำกัด
ความชื้น บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
ความชื้น บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความชื้น บริษัท เค.พี.เอส.ตรวจสอบ จำกัด
ความชื้น บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ความชื้น บริษัท เอเซีย อินสเปคชั่น จำกัด
ความชื้น บริษัท โคเทคนา อินสเปคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ความชื้น ยกเว้น ช่วงเดือน มิถุนายน – กันยายน กรมการค้าต่างประเทศ
ความชื้น ยกเว้น ช่วงเดือน มิถุนายน – กันยายน บริษัท คอนโทรล ยูเนี่ยน เวิลด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
ความชื้น ยกเว้น ช่วงเดือน มิถุนายน – กันยายน บริษัท ซี ซี ไอ ซี (ประเทศไทย) จำกัด  
ความชื้น ยกเว้น ช่วงเดือน มิถุนายน – กันยายน บริษัท ซี.พี.เอส. ตรวจสอบและรมยา จำกัด
ความชื้น ยกเว้น ช่วงเดือน มิถุนายน – กันยายน บริษัท ตรวจสอบสินค้าสากล จำกัด
ความชื้น ยกเว้น ช่วงเดือน มิถุนายน – กันยายน บริษัท ที.วี.วาย. ซัพพลายเออร์ จำกัด
ความชื้น ยกเว้น ช่วงเดือน มิถุนายน – กันยายน บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด
ความชื้น ยกเว้น ช่วงเดือน มิถุนายน – กันยายน บริษัท มาวิน อินสเปคชั่น จำกัด
ความชื้น ยกเว้น ช่วงเดือน มิถุนายน – กันยายน บริษัท ยูไนเต็ด เอเซีย ซัพพลาย จำกัด
ความชื้น ยกเว้น ช่วงเดือน มิถุนายน – กันยายน บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
ความชื้น ยกเว้น ช่วงเดือน มิถุนายน – กันยายน บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความชื้น ยกเว้น ช่วงเดือน มิถุนายน – กันยายน บริษัท เค.พี.เอส.ตรวจสอบ จำกัด
ความชื้น ยกเว้น ช่วงเดือน มิถุนายน – กันยายน บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ความชื้น ยกเว้น ช่วงเดือน มิถุนายน – กันยายน บริษัท เอเซีย อินสเปคชั่น จำกัด
ความชื้น ยกเว้น ช่วงเดือน มิถุนายน – กันยายน บริษัท โคเทคนา อินสเปคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
คุณสมบัติทางกายภาพ กรมการค้าต่างประเทศ
คุณสมบัติทางกายภาพ กรมการค้าต่างประเทศ
คุณสมบัติทางกายภาพ กรมการค้าต่างประเทศ
คุณสมบัติทางกายภาพ บริษัท คอนโทรล ยูเนี่ยน เวิลด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
คุณสมบัติทางกายภาพ บริษัท คอนโทรล ยูเนี่ยน เวิลด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
คุณสมบัติทางกายภาพ บริษัท คอนโทรล ยูเนี่ยน เวิลด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
คุณสมบัติทางกายภาพ บริษัท ซี ซี ไอ ซี (ประเทศไทย) จำกัด  
คุณสมบัติทางกายภาพ บริษัท ซี ซี ไอ ซี (ประเทศไทย) จำกัด  
คุณสมบัติทางกายภาพ บริษัท ซี ซี ไอ ซี (ประเทศไทย) จำกัด  
คุณสมบัติทางกายภาพ บริษัท ซี.พี.เอส. ตรวจสอบและรมยา จำกัด
คุณสมบัติทางกายภาพ บริษัท ซี.พี.เอส. ตรวจสอบและรมยา จำกัด
คุณสมบัติทางกายภาพ บริษัท ซี.พี.เอส. ตรวจสอบและรมยา จำกัด
คุณสมบัติทางกายภาพ บริษัท ตรวจสอบสินค้าสากล จำกัด
คุณสมบัติทางกายภาพ บริษัท ตรวจสอบสินค้าสากล จำกัด
คุณสมบัติทางกายภาพ บริษัท ตรวจสอบสินค้าสากล จำกัด
คุณสมบัติทางกายภาพ บริษัท ที.วี.วาย. ซัพพลายเออร์ จำกัด
คุณสมบัติทางกายภาพ บริษัท ที.วี.วาย. ซัพพลายเออร์ จำกัด
คุณสมบัติทางกายภาพ บริษัท ที.วี.วาย. ซัพพลายเออร์ จำกัด
คุณสมบัติทางกายภาพ บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด
คุณสมบัติทางกายภาพ บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด
คุณสมบัติทางกายภาพ บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด
คุณสมบัติทางกายภาพ บริษัท มาวิน อินสเปคชั่น จำกัด
คุณสมบัติทางกายภาพ บริษัท มาวิน อินสเปคชั่น จำกัด
คุณสมบัติทางกายภาพ บริษัท มาวิน อินสเปคชั่น จำกัด
คุณสมบัติทางกายภาพ บริษัท ยูไนเต็ด เอเซีย ซัพพลาย จำกัด
คุณสมบัติทางกายภาพ บริษัท ยูไนเต็ด เอเซีย ซัพพลาย จำกัด
คุณสมบัติทางกายภาพ บริษัท ยูไนเต็ด เอเซีย ซัพพลาย จำกัด
คุณสมบัติทางกายภาพ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
คุณสมบัติทางกายภาพ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
คุณสมบัติทางกายภาพ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
คุณสมบัติทางกายภาพ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
คุณสมบัติทางกายภาพ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
คุณสมบัติทางกายภาพ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
คุณสมบัติทางกายภาพ บริษัท เค.พี.เอส.ตรวจสอบ จำกัด
คุณสมบัติทางกายภาพ บริษัท เค.พี.เอส.ตรวจสอบ จำกัด
คุณสมบัติทางกายภาพ บริษัท เค.พี.เอส.ตรวจสอบ จำกัด
คุณสมบัติทางกายภาพ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
คุณสมบัติทางกายภาพ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
คุณสมบัติทางกายภาพ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
คุณสมบัติทางกายภาพ บริษัท เอเซีย อินสเปคชั่น จำกัด
คุณสมบัติทางกายภาพ บริษัท เอเซีย อินสเปคชั่น จำกัด
คุณสมบัติทางกายภาพ บริษัท เอเซีย อินสเปคชั่น จำกัด
คุณสมบัติทางกายภาพ บริษัท โคเทคนา อินสเปคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
คุณสมบัติทางกายภาพ บริษัท โคเทคนา อินสเปคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
คุณสมบัติทางกายภาพ บริษัท โคเทคนา อินสเปคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ดินทราย กรมการค้าต่างประเทศ
ดินทราย บริษัท คอนโทรล ยูเนี่ยน เวิลด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
ดินทราย บริษัท ซี ซี ไอ ซี (ประเทศไทย) จำกัด  
ดินทราย บริษัท ซี.พี.เอส. ตรวจสอบและรมยา จำกัด
ดินทราย บริษัท ตรวจสอบสินค้าสากล จำกัด
ดินทราย บริษัท ที.วี.วาย. ซัพพลายเออร์ จำกัด
ดินทราย บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด
ดินทราย บริษัท มาวิน อินสเปคชั่น จำกัด
ดินทราย บริษัท ยูไนเต็ด เอเซีย ซัพพลาย จำกัด
ดินทราย บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
ดินทราย บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ดินทราย บริษัท เค.พี.เอส.ตรวจสอบ จำกัด
ดินทราย บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ดินทราย บริษัท เอเซีย อินสเปคชั่น จำกัด
ดินทราย บริษัท โคเทคนา อินสเปคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ปริมาณแป้ง กรมการค้าต่างประเทศ
ปริมาณแป้ง บริษัท คอนโทรล ยูเนี่ยน เวิลด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
ปริมาณแป้ง บริษัท ซี ซี ไอ ซี (ประเทศไทย) จำกัด  
ปริมาณแป้ง บริษัท ซี.พี.เอส. ตรวจสอบและรมยา จำกัด
ปริมาณแป้ง บริษัท ตรวจสอบสินค้าสากล จำกัด
ปริมาณแป้ง บริษัท ที.วี.วาย. ซัพพลายเออร์ จำกัด
ปริมาณแป้ง บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด
ปริมาณแป้ง บริษัท มาวิน อินสเปคชั่น จำกัด
ปริมาณแป้ง บริษัท ยูไนเต็ด เอเซีย ซัพพลาย จำกัด
ปริมาณแป้ง บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ปริมาณแป้ง บริษัท เอเซีย อินสเปคชั่น จำกัด
ปริมาณแป้ง บริษัท โคเทคนา อินสเปคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
เส้นใยของหัวมันสำปะหลัง กรมการค้าต่างประเทศ
เส้นใยของหัวมันสำปะหลัง บริษัท คอนโทรล ยูเนี่ยน เวิลด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
เส้นใยของหัวมันสำปะหลัง บริษัท ซี ซี ไอ ซี (ประเทศไทย) จำกัด  
เส้นใยของหัวมันสำปะหลัง บริษัท ซี.พี.เอส. ตรวจสอบและรมยา จำกัด
เส้นใยของหัวมันสำปะหลัง บริษัท ตรวจสอบสินค้าสากล จำกัด
เส้นใยของหัวมันสำปะหลัง บริษัท ที.วี.วาย. ซัพพลายเออร์ จำกัด
เส้นใยของหัวมันสำปะหลัง บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด
เส้นใยของหัวมันสำปะหลัง บริษัท มาวิน อินสเปคชั่น จำกัด
เส้นใยของหัวมันสำปะหลัง บริษัท ยูไนเต็ด เอเซีย ซัพพลาย จำกัด
เส้นใยของหัวมันสำปะหลัง บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
เส้นใยของหัวมันสำปะหลัง บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
เส้นใยของหัวมันสำปะหลัง บริษัท เค.พี.เอส.ตรวจสอบ จำกัด
เส้นใยของหัวมันสำปะหลัง บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
เส้นใยของหัวมันสำปะหลัง บริษัท เอเซีย อินสเปคชั่น จำกัด
เส้นใยของหัวมันสำปะหลัง บริษัท โคเทคนา อินสเปคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
Top