กทช. มท. 2002-2555

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการสื่อสารผ่านสายไฟฟ้า

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
มาตรฐานทางเทคนิคสำหรับการสื่อสารผ่านสายไฟฟ้าในลักษณะการรับส่งข้อมูลความเร็วต่ำ (Narrowband PLC), ความปลอดภัยทางไฟฟ้า (Electrical Safety Requirements) ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
มาตรฐานทางเทคนิคสำหรับการสื่อสารผ่านสายไฟฟ้าในลักษณะการรับส่งข้อมูลความเร็วต่ำ (Narrowband PLC), ความปลอดภัยทางไฟฟ้า (Electrical Safety Requirements) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
มาตรฐานทางเทคนิคสำหรับการสื่อสารผ่านสายไฟฟ้าในลักษณะการรับส่งข้อมูลความเร็วต่ำ (Narrowband PLC), มาตรฐานทางเทคนิคดานความเขากันไดทางแม่เหล็กไฟฟา/การรบกวนทางแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic Compatibility / Disturbance Requirements) ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
มาตรฐานทางเทคนิคสำหรับการสื่อสารผ่านสายไฟฟ้าในลักษณะการรับส่งข้อมูลความเร็วสูงส่วนภายในอาคาร (Broadband PLC (In-building)), มาตรฐานทางเทคนิคดานความปลอดภัยทางไฟฟา (Electrical Safety Requirements) ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
มาตรฐานทางเทคนิคสำหรับการสื่อสารผ่านสายไฟฟ้าในลักษณะการรับส่งข้อมูลความเร็วสูงส่วนภายในอาคาร (Broadband PLC (In-building)), มาตรฐานทางเทคนิคดานความปลอดภัยทางไฟฟา (Electrical Safety Requirements) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top