มอก.1228-2549

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
ขนาดH,A,C,ด้าน1,2,ปลายข้างที่ 1,ตรงกลาง,ความหนา(t),ความยาว,ความไม่ได้ฉากของด้านประชิด,ความโก่ง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ขนาดH,A,C,ด้าน1,2,ปลายข้างที่ 1,ตรงกลาง,ความหนา(t),ความยาว,ความไม่ได้ฉากของด้านประชิด,ความโก่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขนาดH,A,C,ด้าน1,2,ปลายข้างที่ 1,ตรงกลาง,ความหนา(t),ความยาว,ความไม่ได้ฉากของด้านประชิด,ความโก่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ขนาดH,A,C,ด้าน1,2,ปลายข้างที่ 1,ตรงกลาง,ความหนา(t),ความยาว,ความไม่ได้ฉากของด้านประชิด,ความโก่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ขนาดH,A,C,ด้าน1,2,ปลายข้างที่ 1,ตรงกลาง,ความหนา(t),ความยาว,ความไม่ได้ฉากของด้านประชิด,ความโก่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ขนาดH,A,C,ด้าน1,2,ปลายข้างที่ 1,ตรงกลาง,ความหนา(t),ความยาว,ความไม่ได้ฉากของด้านประชิด,ความโก่ง สถาบันยานยนต์
ขนาดH,A,C,ด้าน1,2,ปลายข้างที่ 1,ตรงกลาง,ความหนา(t),ความยาว,ความไม่ได้ฉากของด้านประชิด,ความโก่ง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ขนาดH,A,C,ด้าน1,2,ปลายข้างที่ 1,ตรงกลาง,ความหนา(t),ความยาว,ความไม่ได้ฉากของด้านประชิด,ความโก่ง สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
มวลต่อเมตรแต่ละตัวอย่าง,ค่าเฉลี่ย กรมโยธาธิการและผังเมือง
มวลต่อเมตรแต่ละตัวอย่าง,ค่าเฉลี่ย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มวลต่อเมตรแต่ละตัวอย่าง,ค่าเฉลี่ย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
มวลต่อเมตรแต่ละตัวอย่าง,ค่าเฉลี่ย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มวลต่อเมตรแต่ละตัวอย่าง,ค่าเฉลี่ย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มวลต่อเมตรแต่ละตัวอย่าง,ค่าเฉลี่ย สถาบันยานยนต์
มวลต่อเมตรแต่ละตัวอย่าง,ค่าเฉลี่ย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
มวลต่อเมตรแต่ละตัวอย่าง,ค่าเฉลี่ย สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ลักษณะทัวไป กรมโยธาธิการและผังเมือง
ลักษณะทัวไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลักษณะทัวไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ลักษณะทัวไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ลักษณะทัวไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ลักษณะทัวไป สถาบันยานยนต์
ลักษณะทัวไป สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ลักษณะทัวไป สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกลความต้านแรงดึงที่จุดคราก,ความต้านแรงดึง,ความยืด กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สมบัติทางกลความต้านแรงดึงที่จุดคราก,ความต้านแรงดึง,ความยืด คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมบัติทางกลความต้านแรงดึงที่จุดคราก,ความต้านแรงดึง,ความยืด คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สมบัติทางกลความต้านแรงดึงที่จุดคราก,ความต้านแรงดึง,ความยืด คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สมบัติทางกลความต้านแรงดึงที่จุดคราก,ความต้านแรงดึง,ความยืด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สมบัติทางกลความต้านแรงดึงที่จุดคราก,ความต้านแรงดึง,ความยืด สถาบันยานยนต์
สมบัติทางกลความต้านแรงดึงที่จุดคราก,ความต้านแรงดึง,ความยืด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกลความต้านแรงดึงที่จุดคราก,ความต้านแรงดึง,ความยืด สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ส่วนประกอบทางเคมีคาร์บอน,กำมะถัน,ฟอสฟอรัส กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ส่วนประกอบทางเคมีคาร์บอน,กำมะถัน,ฟอสฟอรัส คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ส่วนประกอบทางเคมีคาร์บอน,กำมะถัน,ฟอสฟอรัส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ส่วนประกอบทางเคมีคาร์บอน,กำมะถัน,ฟอสฟอรัส สถาบันยานยนต์
ส่วนประกอบทางเคมีคาร์บอน,กำมะถัน,ฟอสฟอรัส สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ส่วนประกอบทางเคมีคาร์บอน,กำมะถัน,ฟอสฟอรัส สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ส่วนประกอบทางเคมีคาร์บอน,กำมะถัน,ฟอสฟอรัส กรมวิทยาศาสตร์บริการ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top