มอก.1985-2549

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผิวหรือผม เฉพาะด้านความปลอดภัย

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้า บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้า บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้า บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้า บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้า สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้าที่อุณหภุมิทำงาน บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้าที่อุณหภุมิทำงาน บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้าที่อุณหภุมิทำงาน บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้าที่อุณหภุมิทำงาน บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้าที่อุณหภุมิทำงาน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้า และสายอ่อนภายนอก บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
การต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้า และสายอ่อนภายนอก บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
การต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้า และสายอ่อนภายนอก บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้า และสายอ่อนภายนอก บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
การต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้า และสายอ่อนภายนอก สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้า และสายอ่อนภายนอก ( ทดสอบเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่หมุนรอบตัวเองได้ ) บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
การต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้า และสายอ่อนภายนอก ( ทดสอบเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่หมุนรอบตัวเองได้ ) บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
การต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้า และสายอ่อนภายนอก ( ทดสอบเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่หมุนรอบตัวเองได้ ) บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้า และสายอ่อนภายนอก ( ทดสอบเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่หมุนรอบตัวเองได้ ) บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
การต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้า และสายอ่อนภายนอก ( ทดสอบเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่หมุนรอบตัวเองได้ ) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้า และสายอ่อนภายนอก ( ทดสอบเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้มือจับขณะใช้งาน ) บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
การต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้า และสายอ่อนภายนอก ( ทดสอบเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้มือจับขณะใช้งาน ) บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
การต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้า และสายอ่อนภายนอก ( ทดสอบเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้มือจับขณะใช้งาน ) บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้า และสายอ่อนภายนอก ( ทดสอบเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้มือจับขณะใช้งาน ) บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
การต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้า และสายอ่อนภายนอก ( ทดสอบเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้มือจับขณะใช้งาน ) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การทำงานผิดปกติ บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
การทำงานผิดปกติ บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
การทำงานผิดปกติ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การทำงานผิดปกติ บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
การทำงานผิดปกติ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การทำงานผิดปกติ กรณีสวิตช์มีตำแหน่งวงจรเปิดได้จากการตัดวงจรทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสามารถติดตั้งการทำงานในตำแหน่งสำรองได้ บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
การทำงานผิดปกติ กรณีสวิตช์มีตำแหน่งวงจรเปิดได้จากการตัดวงจรทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสามารถติดตั้งการทำงานในตำแหน่งสำรองได้ บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
การทำงานผิดปกติ กรณีสวิตช์มีตำแหน่งวงจรเปิดได้จากการตัดวงจรทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสามารถติดตั้งการทำงานในตำแหน่งสำรองได้ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การทำงานผิดปกติ กรณีสวิตช์มีตำแหน่งวงจรเปิดได้จากการตัดวงจรทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสามารถติดตั้งการทำงานในตำแหน่งสำรองได้ บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
การทำงานผิดปกติ กรณีสวิตช์มีตำแหน่งวงจรเปิดได้จากการตัดวงจรทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสามารถติดตั้งการทำงานในตำแหน่งสำรองได้ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การทำเครื่องหมายและฉลาก และข้อแนะนำ บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
การทำเครื่องหมายและฉลาก และข้อแนะนำ บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
การทำเครื่องหมายและฉลาก และข้อแนะนำ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การทำเครื่องหมายและฉลาก และข้อแนะนำ บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
การทำเครื่องหมายและฉลาก และข้อแนะนำ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การป้องกันการเข้าถึงส่วนที่มีไฟฟ้า บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
การป้องกันการเข้าถึงส่วนที่มีไฟฟ้า บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
การป้องกันการเข้าถึงส่วนที่มีไฟฟ้า บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การป้องกันการเข้าถึงส่วนที่มีไฟฟ้า บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
การป้องกันการเข้าถึงส่วนที่มีไฟฟ้า สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การป้องกันโหลดเกินของหม้อแปลงไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
การป้องกันโหลดเกินของหม้อแปลงไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
การป้องกันโหลดเกินของหม้อแปลงไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การป้องกันโหลดเกินของหม้อแปลงไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
การป้องกันโหลดเกินของหม้อแปลงไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การสร้าง บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
การสร้าง บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
การสร้าง บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การสร้าง บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
การสร้าง สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การสร้าง ข้อ 22.32 (ทดสอบเฉพาะเครื่องม้วนผมประเภท II ) บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
การสร้าง ข้อ 22.32 (ทดสอบเฉพาะเครื่องม้วนผมประเภท II ) บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
การสร้าง ข้อ 22.32 (ทดสอบเฉพาะเครื่องม้วนผมประเภท II ) บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การสร้าง ข้อ 22.32 (ทดสอบเฉพาะเครื่องม้วนผมประเภท II ) บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
การสร้าง ข้อ 22.32 (ทดสอบเฉพาะเครื่องม้วนผมประเภท II ) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การเกิดความร้อน บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
การเกิดความร้อน บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
การเกิดความร้อน บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การเกิดความร้อน บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
การเกิดความร้อน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การเกิดความร้อน (ทดสอบเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่หมุนรอบตัวเองได้) บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
การเกิดความร้อน (ทดสอบเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่หมุนรอบตัวเองได้) บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
การเกิดความร้อน (ทดสอบเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่หมุนรอบตัวเองได้) บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การเกิดความร้อน (ทดสอบเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่หมุนรอบตัวเองได้) บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
การเกิดความร้อน (ทดสอบเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่หมุนรอบตัวเองได้) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การเตรียมการสำหรับการต่อลงดิน บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
การเตรียมการสำหรับการต่อลงดิน บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
การเตรียมการสำหรับการต่อลงดิน บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การเตรียมการสำหรับการต่อลงดิน บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
การเตรียมการสำหรับการต่อลงดิน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การเริ่มเดินเครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานด้วยมอเตอร์ บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
การเริ่มเดินเครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานด้วยมอเตอร์ บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
การเริ่มเดินเครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานด้วยมอเตอร์ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การเริ่มเดินเครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานด้วยมอเตอร์ บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
การเริ่มเดินเครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานด้วยมอเตอร์ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การแผ่รังสีความเป็นพิษ และอันตรายที่คล้ายกัน บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
การแผ่รังสีความเป็นพิษ และอันตรายที่คล้ายกัน บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
การแผ่รังสีความเป็นพิษ และอันตรายที่คล้ายกัน บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การแผ่รังสีความเป็นพิษ และอันตรายที่คล้ายกัน บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
การแผ่รังสีความเป็นพิษ และอันตรายที่คล้ายกัน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
กำลังไฟฟ้าเข้าและกระแสไฟฟ้าเข้า บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
กำลังไฟฟ้าเข้าและกระแสไฟฟ้าเข้า บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
กำลังไฟฟ้าเข้าและกระแสไฟฟ้าเข้า บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
กำลังไฟฟ้าเข้าและกระแสไฟฟ้าเข้า บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
กำลังไฟฟ้าเข้าและกระแสไฟฟ้าเข้า สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ขั้วต่อสำหรับตัวนำภายนอก บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ขั้วต่อสำหรับตัวนำภายนอก บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
ขั้วต่อสำหรับตัวนำภายนอก บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ขั้วต่อสำหรับตัวนำภายนอก บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
ขั้วต่อสำหรับตัวนำภายนอก สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความต้านการเกิดสนิม บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ความต้านการเกิดสนิม บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
ความต้านการเกิดสนิม บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความต้านการเกิดสนิม บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
ความต้านการเกิดสนิม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความทนความร้อน และไฟ บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนความร้อน และไฟ บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนความร้อน และไฟ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนความร้อน และไฟ บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
ความทนความร้อน และไฟ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความทนต่อความชื้น บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนต่อความชื้น บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนต่อความชื้น บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนต่อความชื้น บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
ความทนต่อความชื้น สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความทนทาน บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนทาน บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนทาน บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนทาน บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
ความทนทาน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความแข็งแรงทางกล บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ความแข็งแรงทางกล บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
ความแข็งแรงทางกล บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความแข็งแรงทางกล บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
ความแข็งแรงทางกล สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ระยะห่างในอากาศ ระยะห่างตามผิวฉนวน และฉนวนตัน บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ระยะห่างในอากาศ ระยะห่างตามผิวฉนวน และฉนวนตัน บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
ระยะห่างในอากาศ ระยะห่างตามผิวฉนวน และฉนวนตัน บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ระยะห่างในอากาศ ระยะห่างตามผิวฉนวน และฉนวนตัน บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
ระยะห่างในอากาศ ระยะห่างตามผิวฉนวน และฉนวนตัน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
สายไฟฟ้าภายใน บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
สายไฟฟ้าภายใน บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
สายไฟฟ้าภายใน บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
สายไฟฟ้าภายใน บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
สายไฟฟ้าภายใน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
สายไฟฟ้าภายใน ข้อ 23.3 ( ทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สายไฟฟ้าภายในมีการเคลื่อนที่ ) บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
สายไฟฟ้าภายใน ข้อ 23.3 ( ทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สายไฟฟ้าภายในมีการเคลื่อนที่ ) บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
สายไฟฟ้าภายใน ข้อ 23.3 ( ทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สายไฟฟ้าภายในมีการเคลื่อนที่ ) บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
สายไฟฟ้าภายใน ข้อ 23.3 ( ทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สายไฟฟ้าภายในมีการเคลื่อนที่ ) บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
สายไฟฟ้าภายใน ข้อ 23.3 ( ทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สายไฟฟ้าภายในมีการเคลื่อนที่ ) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ส่วนประกอบ(ตรวจพินิจการแสดงเครื่องหมาย IEC) บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ส่วนประกอบ(ตรวจพินิจการแสดงเครื่องหมาย IEC) บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
ส่วนประกอบ(ตรวจพินิจการแสดงเครื่องหมาย IEC) บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ส่วนประกอบ(ตรวจพินิจการแสดงเครื่องหมาย IEC) บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
ส่วนประกอบ(ตรวจพินิจการแสดงเครื่องหมาย IEC) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
หมุดเกลียวและจุดต่อ บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
หมุดเกลียวและจุดต่อ บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
หมุดเกลียวและจุดต่อ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
หมุดเกลียวและจุดต่อ บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
หมุดเกลียวและจุดต่อ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
เสถียรภาพและอันตรายทางกล บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
เสถียรภาพและอันตรายทางกล บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
เสถียรภาพและอันตรายทางกล บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
เสถียรภาพและอันตรายทางกล บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
เสถียรภาพและอันตรายทางกล สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วครู่ บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วครู่ บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วครู่ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วครู่ บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วครู่ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top