มอก.15 เล่ม 1-2500 (ประเภท 2)

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ปูนซีเมนต์ เล่ม 1 ข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
การขยายตัวโดยวิธีออโตเคลฟ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความต้านแรงอัด อายุ 3 วัน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความต้านแรงอัด อายุ 7 วัน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความละเอียด ( Blaine air permeability ) ทดสอบด้วย Blaine air permeability สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความละเอียด ( Blaine air permeability ) ทดสอบด้วย Wagner turbidmeter สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ปริมาณอากาศในมอร์ตาร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
กากที่ไม่ละลายในกรดด่าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กากที่ไม่ละลายในกรดด่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กากที่ไม่ละลายในกรดด่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กากที่ไม่ละลายในกรดด่าง บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
กากที่ไม่ละลายในกรดด่าง บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (สระบุรี)
กากที่ไม่ละลายในกรดด่าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การขยายตัวโดยวิธีออโตเคลฟ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การขยายตัวโดยวิธีออโตเคลฟ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การขยายตัวโดยวิธีออโตเคลฟ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
การขยายตัวโดยวิธีออโตเคลฟ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (สระบุรี)
การขยายตัวโดยวิธีออโตเคลฟ สำนักวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
ความต้านแรงอัด อายุ 3 วัน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความต้านแรงอัด อายุ 3 วัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความต้านแรงอัด อายุ 3 วัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความต้านแรงอัด อายุ 3 วัน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
ความต้านแรงอัด อายุ 3 วัน บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (สระบุรี)
ความต้านแรงอัด อายุ 3 วัน สำนักวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
ความต้านแรงอัด อายุ 7 วัน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความต้านแรงอัด อายุ 7 วัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความต้านแรงอัด อายุ 7 วัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความต้านแรงอัด อายุ 7 วัน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
ความต้านแรงอัด อายุ 7 วัน บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (สระบุรี)
ความต้านแรงอัด อายุ 7 วัน สำนักวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
ความละเอียด ( Blaine air permeability ) ทดสอบด้วย Blaine air permeability กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความละเอียด ( Blaine air permeability ) ทดสอบด้วย Blaine air permeability คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความละเอียด ( Blaine air permeability ) ทดสอบด้วย Blaine air permeability คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความละเอียด ( Blaine air permeability ) ทดสอบด้วย Blaine air permeability บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
ความละเอียด ( Blaine air permeability ) ทดสอบด้วย Blaine air permeability บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (สระบุรี)
ความละเอียด ( Blaine air permeability ) ทดสอบด้วย Blaine air permeability สำนักวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
ความละเอียด ( Blaine air permeability ) ทดสอบด้วย Wagner turbidmeter กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความละเอียด ( Blaine air permeability ) ทดสอบด้วย Wagner turbidmeter บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
ความละเอียด ( Blaine air permeability ) ทดสอบด้วย Wagner turbidmeter บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (สระบุรี)
ความละเอียด ( Blaine air permeability ) ทดสอบด้วย Wagner turbidmeter สำนักวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ เมื่อมีไตรแคลเชียมอะลูมิเนต ร้อยละ 8 หรือน้อยกว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ เมื่อมีไตรแคลเชียมอะลูมิเนต ร้อยละ 8 หรือน้อยกว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ เมื่อมีไตรแคลเชียมอะลูมิเนต ร้อยละ 8 หรือน้อยกว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ เมื่อมีไตรแคลเชียมอะลูมิเนต ร้อยละ 8 หรือน้อยกว่า บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ เมื่อมีไตรแคลเชียมอะลูมิเนต ร้อยละ 8 หรือน้อยกว่า บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (สระบุรี)
ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ เมื่อมีไตรแคลเชียมอะลูมิเนต ร้อยละ 8 หรือน้อยกว่า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ เมื่อมีไตรแคลเชียมอะลูมิเนต ร้อยละ 8 หรือน้อยกว่า สำนักวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
ซิลิคอนไดออกไซด์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ซิลิคอนไดออกไซด์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ซิลิคอนไดออกไซด์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ซิลิคอนไดออกไซด์ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
ซิลิคอนไดออกไซด์ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (สระบุรี)
น้ำหนักที่สูญเสียเนื่องจากการเผา กรมวิทยาศาสตร์บริการ
น้ำหนักที่สูญเสียเนื่องจากการเผา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น้ำหนักที่สูญเสียเนื่องจากการเผา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
น้ำหนักที่สูญเสียเนื่องจากการเผา บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
น้ำหนักที่สูญเสียเนื่องจากการเผา บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (สระบุรี)
น้ำหนักที่สูญเสียเนื่องจากการเผา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ปริมาณอากาศในมอร์ตาร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ปริมาณอากาศในมอร์ตาร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริมาณอากาศในมอร์ตาร์ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
ปริมาณอากาศในมอร์ตาร์ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (สระบุรี)
ปริมาณอากาศในมอร์ตาร์ สำนักวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
อะลูมิเนียมออกไซด์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
อะลูมิเนียมออกไซด์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อะลูมิเนียมออกไซด์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อะลูมิเนียมออกไซด์ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
อะลูมิเนียมออกไซด์ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (สระบุรี)
แมกนีเซียมออกไซด์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
แมกนีเซียมออกไซด์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แมกนีเซียมออกไซด์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แมกนีเซียมออกไซด์ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
แมกนีเซียมออกไซด์ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (สระบุรี)
ไดแคลเซียมซิลิเกต กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ไดแคลเซียมซิลิเกต คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไดแคลเซียมซิลิเกต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไดแคลเซียมซิลิเกต บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
ไดแคลเซียมซิลิเกต บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (สระบุรี)
ไดแคลเซียมซิลิเกต สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ไดแคลเซียมซิลิเกต สำนักวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
ไอร์ออน ( III ) ออกไซด์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ไอร์ออน ( III ) ออกไซด์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไอร์ออน ( III ) ออกไซด์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไอร์ออน ( III ) ออกไซด์ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
ไอร์ออน ( III ) ออกไซด์ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (สระบุรี)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top