มอก.2134-2553

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ำ , อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน เทียบกับค่าที่ระบุ ,ขีดความสามรถทำความเย็น ,กำลังไฟฟ้าที่กำหนด คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ำ , อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน เทียบกับค่าที่ระบุ ,ขีดความสามรถทำความเย็น ,กำลังไฟฟ้าที่กำหนด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ำ , อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน เทียบกับค่าที่ระบุ ,ขีดความสามรถทำความเย็น ,กำลังไฟฟ้าที่กำหนด บริษัท พี.พี.เจ. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ำ , อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน เทียบกับค่าที่ระบุ ,ขีดความสามรถทำความเย็น ,กำลังไฟฟ้าที่กำหนด สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
เครื่องหมายและฉลาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เครื่องหมายและฉลาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เครื่องหมายและฉลาก สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top