ข้าวฟ่าง

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. กรมการค้าต่างประเทศ สำนักงานมาตรฐานสินค้า

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ข้าวฟ่าง ชั้น 1

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
ความชื้น บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
ความชื้น บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ความชื้น บริษัท ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล อินสเปคชั่น จำกัด
วัตถุอื่น บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
วัตถุอื่น บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
วัตถุอื่น บริษัท ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล อินสเปคชั่น จำกัด
เมล็ดที่ถูกแมลงทำลาย บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
เมล็ดที่ถูกแมลงทำลาย บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
เมล็ดที่ถูกแมลงทำลาย บริษัท ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล อินสเปคชั่น จำกัด
เมล็ดที่มีเปลือกติด บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
เมล็ดที่มีเปลือกติด บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
เมล็ดที่มีเปลือกติด บริษัท ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล อินสเปคชั่น จำกัด
เมล็ดสีอื่น บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
เมล็ดสีอื่น บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
เมล็ดสีอื่น บริษัท ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล อินสเปคชั่น จำกัด
เมล็ดเสีย บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
เมล็ดเสีย บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
เมล็ดเสีย บริษัท ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล อินสเปคชั่น จำกัด
เมล็ดแตก บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
เมล็ดแตก บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
เมล็ดแตก บริษัท ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล อินสเปคชั่น จำกัด
Top