มอก.51-2530

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. สับปะรดกระป๋อง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
ระดับความเข้มข้น กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ระดับความเข้มข้น สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
วัตถุเจือปนอาหาร : สารกันเกิดฟอง กรมวิชาการเกษตร
: จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด กรมวิชาการเกษตร
: จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
: จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด กรมวิทยาศาสตร์บริการ
: จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
: จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด สถาบันอาหาร
: น้ำหนักเฉลี่ยของเนื้อสับปะรด กรมวิชาการเกษตร
: น้ำหนักเฉลี่ยของเนื้อสับปะรด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
: น้ำหนักเฉลี่ยของเนื้อสับปะรด กรมวิทยาศาสตร์บริการ
: น้ำหนักเฉลี่ยของเนื้อสับปะรด สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
: น้ำหนักเฉลี่ยของเนื้อสับปะรด สถาบันอาหาร
: ปริมาตรบรรจุ กรมวิชาการเกษตร
: ปริมาตรบรรจุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
: ปริมาตรบรรจุ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
: ปริมาตรบรรจุ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
: ปริมาตรบรรจุ สถาบันอาหาร
: ยีสต์และรา กรมวิชาการเกษตร
: ยีสต์และรา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
: ยีสต์และรา กรมวิทยาศาสตร์บริการ
: ยีสต์และรา สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
: ยีสต์และรา สถาบันอาหาร
: อะซิดูริกสปอยเลจบักเตรี กรมวิชาการเกษตร
: อะซิดูริกสปอยเลจบักเตรี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
: อะซิดูริกสปอยเลจบักเตรี กรมวิทยาศาสตร์บริการ
: อะซิดูริกสปอยเลจบักเตรี สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
: อะซิดูริกสปอยเลจบักเตรี สถาบันอาหาร
: แฟลตซาวร์ กรมวิชาการเกษตร
: แฟลตซาวร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
: แฟลตซาวร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
: แฟลตซาวร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
: แฟลตซาวร์ สถาบันอาหาร
: โคลิฟอร์ม กรมวิชาการเกษตร
: โคลิฟอร์ม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
: โคลิฟอร์ม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
: โคลิฟอร์ม สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
: โคลิฟอร์ม สถาบันอาหาร
การวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา: การทดสอบโดยการอบ กรมวิชาการเกษตร
การวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา: การทดสอบโดยการอบ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
การวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา: การทดสอบโดยการอบ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา: การทดสอบโดยการอบ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
การวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา: การทดสอบโดยการอบ สถาบันอาหาร
ข้อบกพร่องที่ยอมให้มีได้ กรมวิชาการเกษตร
ข้อบกพร่องที่ยอมให้มีได้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ข้อบกพร่องที่ยอมให้มีได้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ข้อบกพร่องที่ยอมให้มีได้ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ความสม่ำเสมอของขนาดและรูปร่าง กรมวิชาการเกษตร
ความสม่ำเสมอของขนาดและรูปร่าง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ความสม่ำเสมอของขนาดและรูปร่าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความสม่ำเสมอของขนาดและรูปร่าง สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ความเป็นกรด-ด่าง กรมวิชาการเกษตร
ความเป็นกรด-ด่าง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ความเป็นกรด-ด่าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความเป็นกรด-ด่าง สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ความเป็นกรด-ด่าง สถาบันอาหาร
วัตถุเจือปนอาหาร : สารกันเกิดฟอง สถาบันอาหาร
สารปนเปื้อน : ดีบุก กรมวิชาการเกษตร
สารปนเปื้อน : ดีบุก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สารปนเปื้อน : ดีบุก กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สารปนเปื้อน : ดีบุก สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
สารปนเปื้อน : ดีบุก สถาบันอาหาร
สีและกลิ่นรส กรมวิชาการเกษตร
สีและกลิ่นรส กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สีและกลิ่นรส กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สีและกลิ่นรส สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
เนื้อสับปะรด กรมวิชาการเกษตร
เนื้อสับปะรด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เนื้อสับปะรด กรมวิทยาศาสตร์บริการ
เนื้อสับปะรด สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
สารปนเปื้อน : ดีบุก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความเป็นกรด-ด่าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top