มอก.2060-2543

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานถังก๊าซ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
ขนาด : ความหนา, ความกว้าง, ความยาว กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความไม่ได้ฉาก กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ระยะเบี่ยงเบนของความราบ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ลักษณะทั่วไป กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สมบัติทางกล : การดัดโค้ง กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ส่วนประกอบทางเคมี : คาร์บอน,ซิลิคอน,แมงกานีส, ฟอสฟอรัส,กำมะถัน, ไนโอเบียม(โคลัมเบียม) สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ขนาด : ความหนา, ความกว้าง, ความยาว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ขนาด : ความหนา, ความกว้าง, ความยาว คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ขนาด : ความหนา, ความกว้าง, ความยาว บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ขนาด : ความหนา, ความกว้าง, ความยาว สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ความไม่ได้ฉาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ความไม่ได้ฉาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ความไม่ได้ฉาก บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ความไม่ได้ฉาก สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ระยะเบี่ยงเบนของความราบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ระยะเบี่ยงเบนของความราบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ระยะเบี่ยงเบนของความราบ บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ระยะเบี่ยงเบนของความราบ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ลักษณะทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ลักษณะทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ลักษณะทั่วไป บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ลักษณะทั่วไป สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกล : การดัดโค้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สมบัติทางกล : การดัดโค้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สมบัติทางกล : การดัดโค้ง บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
สมบัติทางกล : การดัดโค้ง บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
สมบัติทางกล : การดัดโค้ง ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมบัติทางกล : การดัดโค้ง สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึงและความยืด กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึงและความยืด กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึงและความยืด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึงและความยืด คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึงและความยืด บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึงและความยืด บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึงและความยืด ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึงและความยืด สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ส่วนประกอบทางเคมี : คาร์บอน,ซิลิคอน,แมงกานีส, ฟอสฟอรัส,กำมะถัน, ไนโอเบียม(โคลัมเบียม) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ส่วนประกอบทางเคมี : คาร์บอน,ซิลิคอน,แมงกานีส, ฟอสฟอรัส,กำมะถัน, ไนโอเบียม(โคลัมเบียม) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ส่วนประกอบทางเคมี : คาร์บอน,ซิลิคอน,แมงกานีส, ฟอสฟอรัส,กำมะถัน, ไนโอเบียม(โคลัมเบียม) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ส่วนประกอบทางเคมี : คาร์บอน,ซิลิคอน,แมงกานีส, ฟอสฟอรัส,กำมะถัน, ไนโอเบียม(โคลัมเบียม) บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
ส่วนประกอบทางเคมี : คาร์บอน,ซิลิคอน,แมงกานีส, ฟอสฟอรัส,กำมะถัน, ไนโอเบียม(โคลัมเบียม) บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ส่วนประกอบทางเคมี : คาร์บอน,ซิลิคอน,แมงกานีส, ฟอสฟอรัส,กำมะถัน, ไนโอเบียม(โคลัมเบียม) บริษัท โปรเฟสชันนอล เทสติ้ง จำกัด
ส่วนประกอบทางเคมี : คาร์บอน,ซิลิคอน,แมงกานีส, ฟอสฟอรัส,กำมะถัน, ไนโอเบียม(โคลัมเบียม) ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส่วนประกอบทางเคมี : คาร์บอน,ซิลิคอน,แมงกานีส, ฟอสฟอรัส,กำมะถัน, ไนโอเบียม(โคลัมเบียม) สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top