มอก.293-2541

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. สายไฟฟ้าอะลูมิเนียมหุ้มด้วยฉนวนโพลิไวนิลคลอไรด์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
ฉนวน การบรรจุ การไฟฟ้านครหลวง
ฉนวน การบรรจุ การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ฉนวน การบรรจุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ฉนวน การบรรจุ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ฉนวน การบรรจุ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน: การสูญเสียมวลของฉนวน การไฟฟ้านครหลวง
ฉนวน: การสูญเสียมวลของฉนวน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ฉนวน: การสูญเสียมวลของฉนวน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ฉนวน: การสูญเสียมวลของฉนวน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ฉนวน: การสูญเสียมวลของฉนวน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน: การเปลี่ยนแปลงรูปขณะมีแรงกดที่อุณหภูมิสูง การไฟฟ้านครหลวง
ฉนวน: การเปลี่ยนแปลงรูปขณะมีแรงกดที่อุณหภูมิสูง การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ฉนวน: การเปลี่ยนแปลงรูปขณะมีแรงกดที่อุณหภูมิสูง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ฉนวน: การเปลี่ยนแปลงรูปขณะมีแรงกดที่อุณหภูมิสูง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ฉนวน: การเปลี่ยนแปลงรูปขณะมีแรงกดที่อุณหภูมิสูง สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน: ความต้านแรงดึงและความยืดตัว การไฟฟ้านครหลวง
ฉนวน: ความต้านแรงดึงและความยืดตัว การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ฉนวน: ความต้านแรงดึงและความยืดตัว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ฉนวน: ความต้านแรงดึงและความยืดตัว สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ฉนวน: ความต้านแรงดึงและความยืดตัว สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน: ความทนของฉนวนต่อการช็อกด้วยความร้อน การไฟฟ้านครหลวง
ฉนวน: ความทนของฉนวนต่อการช็อกด้วยความร้อน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ฉนวน: ความทนของฉนวนต่อการช็อกด้วยความร้อน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ฉนวน: ความทนของฉนวนต่อการช็อกด้วยความร้อน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ฉนวน: ความทนของฉนวนต่อการช็อกด้วยความร้อน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน: ความทนต่อแสงอาทิตย์ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน: ความทนทางไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง
ฉนวน: ความทนทางไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ฉนวน: ความทนทางไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ฉนวน: ความทนทางไฟฟ้า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ฉนวน: ความทนทางไฟฟ้า สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน: ความหนา การไฟฟ้านครหลวง
ฉนวน: ความหนา การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ฉนวน: ความหนา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ฉนวน: ความหนา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ฉนวน: ความหนา สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน: ลักษณะการหุ้ม การไฟฟ้านครหลวง
ฉนวน: ลักษณะการหุ้ม การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ฉนวน: ลักษณะการหุ้ม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ฉนวน: ลักษณะการหุ้ม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ฉนวน: ลักษณะการหุ้ม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน: สี และความทนของเครื่องหมาย การไฟฟ้านครหลวง
ฉนวน: สี และความทนของเครื่องหมาย การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ฉนวน: สี และความทนของเครื่องหมาย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ฉนวน: สี และความทนของเครื่องหมาย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ฉนวน: สี และความทนของเครื่องหมาย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ตัวนำ: ความต้านทานของตัวนำที่ 20 ํ c การไฟฟ้านครหลวง
ตัวนำ: ความต้านทานของตัวนำที่ 20 ํ c การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ตัวนำ: ความต้านทานของตัวนำที่ 20 ํ c การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ตัวนำ: ความต้านทานของตัวนำที่ 20 ํ c สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ตัวนำ: ความต้านทานของตัวนำที่ 20 ํ c สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ตัวนำ: ความเค้นดึงอันติมะของเส้นลวดและความยืด การไฟฟ้านครหลวง
ตัวนำ: ความเค้นดึงอันติมะของเส้นลวดและความยืด การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ตัวนำ: ความเค้นดึงอันติมะของเส้นลวดและความยืด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ตัวนำ: ความเค้นดึงอันติมะของเส้นลวดและความยืด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ตัวนำ: ความเค้นดึงอันติมะของเส้นลวดและความยืด สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ตัวนำ: ความเรียบ ข้อบกพร่อง การไฟฟ้านครหลวง
ตัวนำ: ความเรียบ ข้อบกพร่อง การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ตัวนำ: ความเรียบ ข้อบกพร่อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ตัวนำ: ความเรียบ ข้อบกพร่อง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ตัวนำ: ความเรียบ ข้อบกพร่อง สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ตัวนำ: จำนวนเส้นลวด การไฟฟ้านครหลวง
ตัวนำ: จำนวนเส้นลวด การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ตัวนำ: จำนวนเส้นลวด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ตัวนำ: จำนวนเส้นลวด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ตัวนำ: จำนวนเส้นลวด สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ตัวนำ: พื้นที่หน้าตัด การไฟฟ้านครหลวง
ตัวนำ: พื้นที่หน้าตัด การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ตัวนำ: พื้นที่หน้าตัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ตัวนำ: พื้นที่หน้าตัด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ตัวนำ: พื้นที่หน้าตัด สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ตัวนำ: รอยต่อในลวดและการตีเกลียว การไฟฟ้านครหลวง
ตัวนำ: รอยต่อในลวดและการตีเกลียว การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ตัวนำ: รอยต่อในลวดและการตีเกลียว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ตัวนำ: รอยต่อในลวดและการตีเกลียว สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ตัวนำ: รอยต่อในลวดและการตีเกลียว สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ตัวนำ: สภาพต้านทานของลวดอะลูมิเนียม การไฟฟ้านครหลวง
ตัวนำ: สภาพต้านทานของลวดอะลูมิเนียม การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ตัวนำ: สภาพต้านทานของลวดอะลูมิเนียม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ตัวนำ: สภาพต้านทานของลวดอะลูมิเนียม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ตัวนำ: สภาพต้านทานของลวดอะลูมิเนียม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ตัวนำ: อัตราส่วนของเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดที่มีค่าต่างกันในตัวนำก่อนอัดแน่น การไฟฟ้านครหลวง
ตัวนำ: อัตราส่วนของเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดที่มีค่าต่างกันในตัวนำก่อนอัดแน่น การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ตัวนำ: อัตราส่วนของเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดที่มีค่าต่างกันในตัวนำก่อนอัดแน่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ตัวนำ: อัตราส่วนของเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดที่มีค่าต่างกันในตัวนำก่อนอัดแน่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ตัวนำ: อัตราส่วนของเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดที่มีค่าต่างกันในตัวนำก่อนอัดแน่น สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ตัวนำ: เกลียว การไฟฟ้านครหลวง
ตัวนำ: เกลียว การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ตัวนำ: เกลียว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ตัวนำ: เกลียว สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ตัวนำ: เกลียว สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ตัวนำ: เส้นผ่านศูนย์กลางของลวด การไฟฟ้านครหลวง
ตัวนำ: เส้นผ่านศูนย์กลางของลวด การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ตัวนำ: เส้นผ่านศูนย์กลางของลวด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ตัวนำ: เส้นผ่านศูนย์กลางของลวด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ตัวนำ: เส้นผ่านศูนย์กลางของลวด สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top