มอก.792-2554

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วมนั่งราบ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
การดูดซึมน้ำ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การดูดซึมน้ำ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
การบรรจุ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การบรรจุ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
การราน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การราน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
ความกว้าง ความยาว และความสูง กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความกว้าง ความยาว และความสูง ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
ความทนสารเคมี กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความทนสารเคมี ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
ความหนา กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความหนา ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
ระดับน้ำดักกลิ่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ระดับน้ำดักกลิ่น ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
ลักษณะทั่วไป ความบิดเบี้ยว (เฉพาะชั้นคุณภาพที่ 1) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ลักษณะทั่วไป ความบิดเบี้ยว (เฉพาะชั้นคุณภาพที่ 1) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
ลักษณะทั่วไป ลักษณะผิว กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ลักษณะทั่วไป ลักษณะผิว ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
สมรรถนะในการใช้งาน การขังน้ำ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สมรรถนะในการใช้งาน การขังน้ำ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
สมรรถนะในการใช้งาน การรั่วของอากาศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สมรรถนะในการใช้งาน การรั่วของอากาศ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
สมรรถนะในการใช้งาน คอห่าน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สมรรถนะในการใช้งาน คอห่าน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
สมรรถนะในการใช้งาน อัตราการไหลของน้ำในชักโครก กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สมรรถนะในการใช้งาน อัตราการไหลของน้ำในชักโครก ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
สมรรถนะในการใช้งาน การชะล้าง (เฉพาะโถส้วมชนิดถังพักน้ำในตัวระบบคู่ที่ปล่อยน้ำออกครั้งละไม่เกิน 3 L) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สมรรถนะในการใช้งาน การชะล้าง (เฉพาะโถส้วมชนิดถังพักน้ำในตัวระบบคู่ที่ปล่อยน้ำออกครั้งละไม่เกิน 3 L) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
สมรรถนะในการใช้งาน การชักโครก (เฉพาะโถส้วมชนิดถังพักน้ำในตัวระบบคู่ที่ปล่อยน้ำออกครั้งละไม่เกิน 6 L โถส้วมชนิดถังพักน้ำในตัวระบบเดี่ยว และโถส้วมประเภทชักโครกด้วยวาล์วขับล้าง) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สมรรถนะในการใช้งาน การชักโครก (เฉพาะโถส้วมชนิดถังพักน้ำในตัวระบบคู่ที่ปล่อยน้ำออกครั้งละไม่เกิน 6 L โถส้วมชนิดถังพักน้ำในตัวระบบเดี่ยว และโถส้วมประเภทชักโครกด้วยวาล์วขับล้าง) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
เครื่องหมายและฉลาก กรมวิทยาศาสตร์บริการ
เครื่องหมายและฉลาก ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
Top