มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ : ถุงยางอนามัย (ยางธรรมชาติ)

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ถุงยางอนามัย (ยางธรรมชาติ)

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

Top