มอก.20-2543

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต: เหล็กเส้นกลม

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
ความยาว กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความยาว คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความยาว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ความยาว คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ความยาว บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด
ความยาว บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ความยาว ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความยาว สถาบันยานยนต์
ความยาว สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความยาว สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ความยาว สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มวลต่อเมตร กรมวิทยาศาสตร์บริการ
มวลต่อเมตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มวลต่อเมตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มวลต่อเมตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
มวลต่อเมตร บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด
มวลต่อเมตร บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
มวลต่อเมตร สถาบันยานยนต์
มวลต่อเมตร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
มวลต่อเมตร สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
มวลต่อเมตร สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ระยะห่างระหว่างชื่อขนาดและชื่อผู้ทำหรือเครื่องหมายการค้า กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ระยะห่างระหว่างชื่อขนาดและชื่อผู้ทำหรือเครื่องหมายการค้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระยะห่างระหว่างชื่อขนาดและชื่อผู้ทำหรือเครื่องหมายการค้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ระยะห่างระหว่างชื่อขนาดและชื่อผู้ทำหรือเครื่องหมายการค้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ระยะห่างระหว่างชื่อขนาดและชื่อผู้ทำหรือเครื่องหมายการค้า บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด
ระยะห่างระหว่างชื่อขนาดและชื่อผู้ทำหรือเครื่องหมายการค้า บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ระยะห่างระหว่างชื่อขนาดและชื่อผู้ทำหรือเครื่องหมายการค้า สถาบันยานยนต์
ระยะห่างระหว่างชื่อขนาดและชื่อผู้ทำหรือเครื่องหมายการค้า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ระยะห่างระหว่างชื่อขนาดและชื่อผู้ทำหรือเครื่องหมายการค้า สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ระยะห่างระหว่างชื่อขนาดและชื่อผู้ทำหรือเครื่องหมายการค้า สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ) บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด
ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ) บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ) สถาบันยานยนต์
ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ) สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ) สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สมบัติทางกล : การดัดโค้ง กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สมบัติทางกล : การดัดโค้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมบัติทางกล : การดัดโค้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สมบัติทางกล : การดัดโค้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สมบัติทางกล : การดัดโค้ง บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด
สมบัติทางกล : การดัดโค้ง บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
สมบัติทางกล : การดัดโค้ง ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สมบัติทางกล : การดัดโค้ง ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมบัติทางกล : การดัดโค้ง สถาบันยานยนต์
สมบัติทางกล : การดัดโค้ง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกล : การดัดโค้ง สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกล : การดัดโค้ง สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึง,ความต้านแรงดึงที่จุดคราก และความยืด กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึง,ความต้านแรงดึงที่จุดคราก และความยืด กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึง,ความต้านแรงดึงที่จุดคราก และความยืด คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึง,ความต้านแรงดึงที่จุดคราก และความยืด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึง,ความต้านแรงดึงที่จุดคราก และความยืด คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึง,ความต้านแรงดึงที่จุดคราก และความยืด บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึง,ความต้านแรงดึงที่จุดคราก และความยืด บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึง,ความต้านแรงดึงที่จุดคราก และความยืด บริษัท ไทยคูน เวิล์ดไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึง,ความต้านแรงดึงที่จุดคราก และความยืด ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึง,ความต้านแรงดึงที่จุดคราก และความยืด สถาบันยานยนต์
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึง,ความต้านแรงดึงที่จุดคราก และความยืด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึง,ความต้านแรงดึงที่จุดคราก และความยืด สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึง,ความต้านแรงดึงที่จุดคราก และความยืด สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ส่วนประกอบทางเคมี : วิเคราะห์โดยวิธีทางเคมี : คาร์บอน, กำมะถัน, ฟอสฟอรัส กรมทรัพยากรธรณี
ส่วนประกอบทางเคมี : วิเคราะห์โดยวิธีทางเคมี : คาร์บอน, กำมะถัน, ฟอสฟอรัส กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ส่วนประกอบทางเคมี : วิเคราะห์โดยวิธีทางเคมี : คาร์บอน, กำมะถัน, ฟอสฟอรัส กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ส่วนประกอบทางเคมี : วิเคราะห์โดยวิธีทางเคมี : คาร์บอน, กำมะถัน, ฟอสฟอรัส คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส่วนประกอบทางเคมี : วิเคราะห์โดยวิธีทางเคมี : คาร์บอน, กำมะถัน, ฟอสฟอรัส คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ส่วนประกอบทางเคมี : วิเคราะห์โดยวิธีทางเคมี : คาร์บอน, กำมะถัน, ฟอสฟอรัส คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ส่วนประกอบทางเคมี : วิเคราะห์โดยวิธีทางเคมี : คาร์บอน, กำมะถัน, ฟอสฟอรัส บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด
ส่วนประกอบทางเคมี : วิเคราะห์โดยวิธีทางเคมี : คาร์บอน, กำมะถัน, ฟอสฟอรัส บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ส่วนประกอบทางเคมี : วิเคราะห์โดยวิธีทางเคมี : คาร์บอน, กำมะถัน, ฟอสฟอรัส บริษัท ไทยคูน เวิล์ดไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
ส่วนประกอบทางเคมี : วิเคราะห์โดยวิธีทางเคมี : คาร์บอน, กำมะถัน, ฟอสฟอรัส ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ส่วนประกอบทางเคมี : วิเคราะห์โดยวิธีทางเคมี : คาร์บอน, กำมะถัน, ฟอสฟอรัส ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส่วนประกอบทางเคมี : วิเคราะห์โดยวิธีทางเคมี : คาร์บอน, กำมะถัน, ฟอสฟอรัส สถาบันยานยนต์
ส่วนประกอบทางเคมี : วิเคราะห์โดยวิธีทางเคมี : คาร์บอน, กำมะถัน, ฟอสฟอรัส สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ส่วนประกอบทางเคมี : วิเคราะห์โดยวิธีทางเคมี : คาร์บอน, กำมะถัน, ฟอสฟอรัส สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ส่วนประกอบทางเคมี : วิเคราะห์โดยวิธีทางเคมี : คาร์บอน, กำมะถัน, ฟอสฟอรัส สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ส่วนประกอบทางเคมี : วิเคราะห์โดยวิธีทางเคมี : คาร์บอน, กำมะถัน, ฟอสฟอรัส สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ส่วนประกอบทางเคมี : วิเคราะห์โดยใช้เครื่อง Emission Spectrometry กรมทรัพยากรธรณี
ส่วนประกอบทางเคมี : วิเคราะห์โดยใช้เครื่อง Emission Spectrometry กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ส่วนประกอบทางเคมี : วิเคราะห์โดยใช้เครื่อง Emission Spectrometry คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส่วนประกอบทางเคมี : วิเคราะห์โดยใช้เครื่อง Emission Spectrometry คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ส่วนประกอบทางเคมี : วิเคราะห์โดยใช้เครื่อง Emission Spectrometry คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ส่วนประกอบทางเคมี : วิเคราะห์โดยใช้เครื่อง Emission Spectrometry บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด
ส่วนประกอบทางเคมี : วิเคราะห์โดยใช้เครื่อง Emission Spectrometry บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ส่วนประกอบทางเคมี : วิเคราะห์โดยใช้เครื่อง Emission Spectrometry ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส่วนประกอบทางเคมี : วิเคราะห์โดยใช้เครื่อง Emission Spectrometry สถาบันยานยนต์
ส่วนประกอบทางเคมี : วิเคราะห์โดยใช้เครื่อง Emission Spectrometry สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ส่วนประกอบทางเคมี : วิเคราะห์โดยใช้เครื่อง Emission Spectrometry สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ส่วนประกอบทางเคมี : วิเคราะห์โดยใช้เครื่อง Emission Spectrometry สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ส่วนประกอบทางเคมี : วิเคราะห์โดยใช้เครื่อง Emission Spectrometry สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top