กทช. มท. 1013-2552

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับกิจการ Broadband WirelessAccess (BWA) ซึ่งใช้เทคโนโลยี IMA-2000 OFDMA TDD WMAN

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

Top