มอก.2186-2547

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : ประสิทธิภาพพลังงาน

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
คุณลักษณะที่ต้องการ ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณลักษณะที่ต้องการ ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
คุณลักษณะที่ต้องการ ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
คุณลักษณะที่ต้องการ ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
คุณลักษณะที่ต้องการ ปริมาตรภายในที่วัดได้ ประเภท 1 ประตู บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณลักษณะที่ต้องการ ปริมาตรภายในที่วัดได้ ประเภท 1 ประตู บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
คุณลักษณะที่ต้องการ ปริมาตรภายในที่วัดได้ ประเภท 1 ประตู บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
คุณลักษณะที่ต้องการ ปริมาตรภายในที่วัดได้ ประเภท 1 ประตู สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
คุณลักษณะที่ต้องการ ปริมาตรภายในที่วัดได้ ประเภท 2 ประตู บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณลักษณะที่ต้องการ ปริมาตรภายในที่วัดได้ ประเภท 2 ประตู บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
คุณลักษณะที่ต้องการ ปริมาตรภายในที่วัดได้ ประเภท 2 ประตู บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
คุณลักษณะที่ต้องการ ปริมาตรภายในที่วัดได้ ประเภท 2 ประตู สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
คุณลักษณะที่ต้องการประสิทธิภาพพลังงาน ประเภท 1 ประตู แบบการขจัดฝ้าน้ำแข็งด้วยมือและแบบการขจัดฝ้าน้ำแข็งกึ่งอัตโนมัติAV < 100 บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณลักษณะที่ต้องการประสิทธิภาพพลังงาน ประเภท 1 ประตู แบบการขจัดฝ้าน้ำแข็งด้วยมือและแบบการขจัดฝ้าน้ำแข็งกึ่งอัตโนมัติAV < 100 บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
คุณลักษณะที่ต้องการประสิทธิภาพพลังงาน ประเภท 1 ประตู แบบการขจัดฝ้าน้ำแข็งด้วยมือและแบบการขจัดฝ้าน้ำแข็งกึ่งอัตโนมัติAV < 100 บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
คุณลักษณะที่ต้องการประสิทธิภาพพลังงาน ประเภท 1 ประตู แบบการขจัดฝ้าน้ำแข็งด้วยมือและแบบการขจัดฝ้าน้ำแข็งกึ่งอัตโนมัติAV < 100 สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
คุณลักษณะที่ต้องการประสิทธิภาพพลังงาน ประเภท 1 ประตู แบบการขจัดฝ้าน้ำแข็งด้วยมือและแบบการขจัดฝ้าน้ำแข็งกึ่งอัตโนมัติAV ≥ 100 บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณลักษณะที่ต้องการประสิทธิภาพพลังงาน ประเภท 1 ประตู แบบการขจัดฝ้าน้ำแข็งด้วยมือและแบบการขจัดฝ้าน้ำแข็งกึ่งอัตโนมัติAV ≥ 100 บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
คุณลักษณะที่ต้องการประสิทธิภาพพลังงาน ประเภท 1 ประตู แบบการขจัดฝ้าน้ำแข็งด้วยมือและแบบการขจัดฝ้าน้ำแข็งกึ่งอัตโนมัติAV ≥ 100 บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
คุณลักษณะที่ต้องการประสิทธิภาพพลังงาน ประเภท 1 ประตู แบบการขจัดฝ้าน้ำแข็งด้วยมือและแบบการขจัดฝ้าน้ำแข็งกึ่งอัตโนมัติAV ≥ 100 สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
คุณลักษณะที่ต้องการประสิทธิภาพพลังงาน ประเภท 2 ประตู แบบการขจัดฝ้าน้ำแข็งด้วยมือAV < 450 แบบการขจัดฝ้าน้ำแข็งกึ่งอัตโนมัติและแบบการขจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ AV ≥ 450 บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณลักษณะที่ต้องการประสิทธิภาพพลังงาน ประเภท 2 ประตู แบบการขจัดฝ้าน้ำแข็งด้วยมือAV < 450 แบบการขจัดฝ้าน้ำแข็งกึ่งอัตโนมัติและแบบการขจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ AV ≥ 450 บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
คุณลักษณะที่ต้องการประสิทธิภาพพลังงาน ประเภท 2 ประตู แบบการขจัดฝ้าน้ำแข็งด้วยมือAV < 450 แบบการขจัดฝ้าน้ำแข็งกึ่งอัตโนมัติและแบบการขจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ AV ≥ 450 บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
คุณลักษณะที่ต้องการประสิทธิภาพพลังงาน ประเภท 2 ประตู แบบการขจัดฝ้าน้ำแข็งด้วยมือAV < 450 แบบการขจัดฝ้าน้ำแข็งกึ่งอัตโนมัติและแบบการขจัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติ AV ≥ 450 สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
เครื่องหมายและฉลาก บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องหมายและฉลาก บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องหมายและฉลาก บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องหมายและฉลาก สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top