มอก.1735-2542

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน และแผ่นแถบสำหรับงานท่อ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
การดัดโค้ง กรมทางหลวง
การดัดโค้ง กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การดัดโค้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
การดัดโค้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
การดัดโค้ง บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
การดัดโค้ง บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
การดัดโค้ง บริษัท โปรเฟสชันนอล เทสติ้ง จำกัด
การดัดโค้ง ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การดัดโค้ง สถาบันยานยนต์
การดัดโค้ง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การดัดโค้ง สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
การดัดโค้ง สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ขนาด : ความกว้าง, ความหนา กรมทางหลวง
ขนาด : ความกว้าง, ความหนา กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ขนาด : ความกว้าง, ความหนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ขนาด : ความกว้าง, ความหนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ขนาด : ความกว้าง, ความหนา บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ขนาด : ความกว้าง, ความหนา บริษัท โปรเฟสชันนอล เทสติ้ง จำกัด
ขนาด : ความกว้าง, ความหนา สถาบันยานยนต์
ขนาด : ความกว้าง, ความหนา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ขนาด : ความกว้าง, ความหนา สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ขนาด : ความกว้าง, ความหนา สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความต้านแรงดึง-ความยืด กรมทางหลวง
ความต้านแรงดึง-ความยืด กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความต้านแรงดึง-ความยืด คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ความต้านแรงดึง-ความยืด คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ความต้านแรงดึง-ความยืด บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
ความต้านแรงดึง-ความยืด บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ความต้านแรงดึง-ความยืด บริษัท โปรเฟสชันนอล เทสติ้ง จำกัด
ความต้านแรงดึง-ความยืด ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความต้านแรงดึง-ความยืด สถาบันยานยนต์
ความต้านแรงดึง-ความยืด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความต้านแรงดึง-ความยืด สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ความต้านแรงดึง-ความยืด สถาบันไทย-เยอรมัน
ความต้านแรงดึง-ความยืด สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า กรมทางหลวง
ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า บริษัท โปรเฟสชันนอล เทสติ้ง จำกัด
ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า สถาบันยานยนต์
ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ) กรมทางหลวง
ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ) บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ) บริษัท โปรเฟสชันนอล เทสติ้ง จำกัด
ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ) สถาบันยานยนต์
ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ) สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ) สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ส่วนประกอบทางเคมี : คาร์บอน,ซิลิคอน, แมงกานีส,ฟอสฟอรัส,กำมะถัน กรมทรัพยากรธรณี
ส่วนประกอบทางเคมี : คาร์บอน,ซิลิคอน, แมงกานีส,ฟอสฟอรัส,กำมะถัน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ส่วนประกอบทางเคมี : คาร์บอน,ซิลิคอน, แมงกานีส,ฟอสฟอรัส,กำมะถัน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ส่วนประกอบทางเคมี : คาร์บอน,ซิลิคอน, แมงกานีส,ฟอสฟอรัส,กำมะถัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ส่วนประกอบทางเคมี : คาร์บอน,ซิลิคอน, แมงกานีส,ฟอสฟอรัส,กำมะถัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ส่วนประกอบทางเคมี : คาร์บอน,ซิลิคอน, แมงกานีส,ฟอสฟอรัส,กำมะถัน บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
ส่วนประกอบทางเคมี : คาร์บอน,ซิลิคอน, แมงกานีส,ฟอสฟอรัส,กำมะถัน บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ส่วนประกอบทางเคมี : คาร์บอน,ซิลิคอน, แมงกานีส,ฟอสฟอรัส,กำมะถัน บริษัท โปรเฟสชันนอล เทสติ้ง จำกัด
ส่วนประกอบทางเคมี : คาร์บอน,ซิลิคอน, แมงกานีส,ฟอสฟอรัส,กำมะถัน ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส่วนประกอบทางเคมี : คาร์บอน,ซิลิคอน, แมงกานีส,ฟอสฟอรัส,กำมะถัน สถาบันยานยนต์
ส่วนประกอบทางเคมี : คาร์บอน,ซิลิคอน, แมงกานีส,ฟอสฟอรัส,กำมะถัน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ส่วนประกอบทางเคมี : คาร์บอน,ซิลิคอน, แมงกานีส,ฟอสฟอรัส,กำมะถัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
ส่วนประกอบทางเคมี : คาร์บอน,ซิลิคอน, แมงกานีส,ฟอสฟอรัส,กำมะถัน สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ส่วนประกอบทางเคมี : คาร์บอน,ซิลิคอน, แมงกานีส,ฟอสฟอรัส,กำมะถัน สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ส่วนประกอบทางเคมี : วิเคราะห์โดยใช้เครื่องEmission Spectrometry กรมทรัพยากรธรณี
ส่วนประกอบทางเคมี : วิเคราะห์โดยใช้เครื่องEmission Spectrometry กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ส่วนประกอบทางเคมี : วิเคราะห์โดยใช้เครื่องEmission Spectrometry กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ส่วนประกอบทางเคมี : วิเคราะห์โดยใช้เครื่องEmission Spectrometry คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ส่วนประกอบทางเคมี : วิเคราะห์โดยใช้เครื่องEmission Spectrometry คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ส่วนประกอบทางเคมี : วิเคราะห์โดยใช้เครื่องEmission Spectrometry บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
ส่วนประกอบทางเคมี : วิเคราะห์โดยใช้เครื่องEmission Spectrometry บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ส่วนประกอบทางเคมี : วิเคราะห์โดยใช้เครื่องEmission Spectrometry บริษัท โปรเฟสชันนอล เทสติ้ง จำกัด
ส่วนประกอบทางเคมี : วิเคราะห์โดยใช้เครื่องEmission Spectrometry ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส่วนประกอบทางเคมี : วิเคราะห์โดยใช้เครื่องEmission Spectrometry สถาบันยานยนต์
ส่วนประกอบทางเคมี : วิเคราะห์โดยใช้เครื่องEmission Spectrometry สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ส่วนประกอบทางเคมี : วิเคราะห์โดยใช้เครื่องEmission Spectrometry สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
ส่วนประกอบทางเคมี : วิเคราะห์โดยใช้เครื่องEmission Spectrometry สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ส่วนประกอบทางเคมี : วิเคราะห์โดยใช้เครื่องEmission Spectrometry สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top