มอก.1479-2541

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
ขนาด : ความกว้าง, ความหนา,ความยาว กรมทรัพยากรธรณี
ขนาด : ความกว้าง, ความหนา,ความยาว คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ขนาด : ความกว้าง, ความหนา,ความยาว คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ขนาด : ความกว้าง, ความหนา,ความยาว บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ขนาด : ความกว้าง, ความหนา,ความยาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ขนาด : ความกว้าง, ความหนา,ความยาว สถาบันยานยนต์
ขนาด : ความกว้าง, ความหนา,ความยาว สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ขนาด : ความกว้าง, ความหนา,ความยาว สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ความราบ กรมทรัพยากรธรณี
ความราบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ความราบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ความราบ บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ความราบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความราบ สถาบันยานยนต์
ความราบ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความราบ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ความไม่ได้ฉาก กรมทรัพยากรธรณี
ความไม่ได้ฉาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ความไม่ได้ฉาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ความไม่ได้ฉาก บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ความไม่ได้ฉาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความไม่ได้ฉาก สถาบันยานยนต์
ความไม่ได้ฉาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความไม่ได้ฉาก สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า กรมทรัพยากรธรณี
ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า สถาบันยานยนต์
ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ) บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ) สถาบันยานยนต์
ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ) สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกล : : การดัดโค้ง กรมทรัพยากรธรณี
สมบัติทางกล : : การดัดโค้ง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สมบัติทางกล : : การดัดโค้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สมบัติทางกล : : การดัดโค้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
สมบัติทางกล : : การดัดโค้ง บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
สมบัติทางกล : : การดัดโค้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สมบัติทางกล : : การดัดโค้ง สถาบันยานยนต์
สมบัติทางกล : : การดัดโค้ง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกล : : การดัดโค้ง สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึง,ความยืด กรมทรัพยากรธรณี
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึง,ความยืด กรมทางหลวง
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึง,ความยืด กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึง,ความยืด คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึง,ความยืด คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึง,ความยืด บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึง,ความยืด บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึง,ความยืด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึง,ความยืด ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึง,ความยืด สถาบันยานยนต์
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึง,ความยืด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึง,ความยืด สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึง,ความยืด สถาบันไทย-เยอรมัน
ส่วนประกอบทางเคมี : คาร์บอน,แมงกานีส,ฟอสฟอรัส,กำมะถัน กรมทรัพยากรธรณี
ส่วนประกอบทางเคมี : คาร์บอน,แมงกานีส,ฟอสฟอรัส,กำมะถัน กรมทางหลวง
ส่วนประกอบทางเคมี : คาร์บอน,แมงกานีส,ฟอสฟอรัส,กำมะถัน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ส่วนประกอบทางเคมี : คาร์บอน,แมงกานีส,ฟอสฟอรัส,กำมะถัน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ส่วนประกอบทางเคมี : คาร์บอน,แมงกานีส,ฟอสฟอรัส,กำมะถัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ส่วนประกอบทางเคมี : คาร์บอน,แมงกานีส,ฟอสฟอรัส,กำมะถัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ส่วนประกอบทางเคมี : คาร์บอน,แมงกานีส,ฟอสฟอรัส,กำมะถัน บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ส่วนประกอบทางเคมี : คาร์บอน,แมงกานีส,ฟอสฟอรัส,กำมะถัน บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
ส่วนประกอบทางเคมี : คาร์บอน,แมงกานีส,ฟอสฟอรัส,กำมะถัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ส่วนประกอบทางเคมี : คาร์บอน,แมงกานีส,ฟอสฟอรัส,กำมะถัน ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส่วนประกอบทางเคมี : คาร์บอน,แมงกานีส,ฟอสฟอรัส,กำมะถัน สถาบันยานยนต์
ส่วนประกอบทางเคมี : คาร์บอน,แมงกานีส,ฟอสฟอรัส,กำมะถัน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ส่วนประกอบทางเคมี : คาร์บอน,แมงกานีส,ฟอสฟอรัส,กำมะถัน สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ส่วนประกอบทางเคมี : โดยวิธี Emission Spectrometry กรมทรัพยากรธรณี
ส่วนประกอบทางเคมี : โดยวิธี Emission Spectrometry กรมทางหลวง
ส่วนประกอบทางเคมี : โดยวิธี Emission Spectrometry กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ส่วนประกอบทางเคมี : โดยวิธี Emission Spectrometry กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ส่วนประกอบทางเคมี : โดยวิธี Emission Spectrometry คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ส่วนประกอบทางเคมี : โดยวิธี Emission Spectrometry คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ส่วนประกอบทางเคมี : โดยวิธี Emission Spectrometry บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ส่วนประกอบทางเคมี : โดยวิธี Emission Spectrometry บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
ส่วนประกอบทางเคมี : โดยวิธี Emission Spectrometry มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ส่วนประกอบทางเคมี : โดยวิธี Emission Spectrometry ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส่วนประกอบทางเคมี : โดยวิธี Emission Spectrometry สถาบันยานยนต์
ส่วนประกอบทางเคมี : โดยวิธี Emission Spectrometry สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ส่วนประกอบทางเคมี : โดยวิธี Emission Spectrometry สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top