มอก.1227-2539

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
ส่วนประกอบทางเคมี :โดยวิธี EmissionSpectrometry คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ส่วนประกอบทางเคมี :โดยวิธี EmissionSpectrometry มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ส่วนประกอบทางเคมี :โดยวิธี EmissionSpectrometry ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส่วนประกอบทางเคมี :โดยวิธี EmissionSpectrometry สถาบันยานยนต์
ส่วนประกอบทางเคมี :โดยวิธี EmissionSpectrometry สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ส่วนประกอบทางเคมี :โดยวิธี EmissionSpectrometry สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ส่วนประกอบทางเคมี :โดยวิธีวิเคราะห์ทางเคมี : คาร์บอน, ซิลิคอน, แมงกานีส,ฟอสฟอรัส,กำมะถัน กรมทรัพยากรธรณี
ส่วนประกอบทางเคมี :โดยวิธีวิเคราะห์ทางเคมี : คาร์บอน, ซิลิคอน, แมงกานีส,ฟอสฟอรัส,กำมะถัน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ส่วนประกอบทางเคมี :โดยวิธีวิเคราะห์ทางเคมี : คาร์บอน, ซิลิคอน, แมงกานีส,ฟอสฟอรัส,กำมะถัน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ส่วนประกอบทางเคมี :โดยวิธีวิเคราะห์ทางเคมี : คาร์บอน, ซิลิคอน, แมงกานีส,ฟอสฟอรัส,กำมะถัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขนาด, ความหนา, ความยาว,ความได้ฉาก, ความโก่ง,ระยะเยื้องศูนย์, ความเว้าของลำตัว,และความได้ฉากของปลายตัด กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ขนาด, ความหนา, ความยาว,ความได้ฉาก, ความโก่ง,ระยะเยื้องศูนย์, ความเว้าของลำตัว,และความได้ฉากของปลายตัด กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ขนาด, ความหนา, ความยาว,ความได้ฉาก, ความโก่ง,ระยะเยื้องศูนย์, ความเว้าของลำตัว,และความได้ฉากของปลายตัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขนาด, ความหนา, ความยาว,ความได้ฉาก, ความโก่ง,ระยะเยื้องศูนย์, ความเว้าของลำตัว,และความได้ฉากของปลายตัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขนาด, ความหนา, ความยาว,ความได้ฉาก, ความโก่ง,ระยะเยื้องศูนย์, ความเว้าของลำตัว,และความได้ฉากของปลายตัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ขนาด, ความหนา, ความยาว,ความได้ฉาก, ความโก่ง,ระยะเยื้องศูนย์, ความเว้าของลำตัว,และความได้ฉากของปลายตัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ขนาด, ความหนา, ความยาว,ความได้ฉาก, ความโก่ง,ระยะเยื้องศูนย์, ความเว้าของลำตัว,และความได้ฉากของปลายตัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ขนาด, ความหนา, ความยาว,ความได้ฉาก, ความโก่ง,ระยะเยื้องศูนย์, ความเว้าของลำตัว,และความได้ฉากของปลายตัด สถาบันยานยนต์
ขนาด, ความหนา, ความยาว,ความได้ฉาก, ความโก่ง,ระยะเยื้องศูนย์, ความเว้าของลำตัว,และความได้ฉากของปลายตัด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ขนาด, ความหนา, ความยาว,ความได้ฉาก, ความโก่ง,ระยะเยื้องศูนย์, ความเว้าของลำตัว,และความได้ฉากของปลายตัด สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ลักษณะทั่วไป กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ลักษณะทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลักษณะทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ลักษณะทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ลักษณะทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ลักษณะทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ลักษณะทั่วไป สถาบันยานยนต์
ลักษณะทั่วไป สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ลักษณะทั่วไป สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกล : การดัดโค้ง กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สมบัติทางกล : การดัดโค้ง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สมบัติทางกล : การดัดโค้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สมบัติทางกล : การดัดโค้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สมบัติทางกล : การดัดโค้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สมบัติทางกล : การดัดโค้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สมบัติทางกล : การดัดโค้ง สถาบันยานยนต์
สมบัติทางกล : การดัดโค้ง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกล : การดัดโค้ง สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกล : ความต้านแรงกระแทก กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สมบัติทางกล : ความต้านแรงกระแทก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สมบัติทางกล : ความต้านแรงกระแทก คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมบัติทางกล : ความต้านแรงกระแทก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สมบัติทางกล : ความต้านแรงกระแทก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สมบัติทางกล : ความต้านแรงกระแทก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สมบัติทางกล : ความต้านแรงกระแทก สถาบันยานยนต์
สมบัติทางกล : ความต้านแรงกระแทก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกล : ความต้านแรงกระแทก สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึงที่จุดครากความต้านแรงดึง,ความยืด กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึงที่จุดครากความต้านแรงดึง,ความยืด กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึงที่จุดครากความต้านแรงดึง,ความยืด คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึงที่จุดครากความต้านแรงดึง,ความยืด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึงที่จุดครากความต้านแรงดึง,ความยืด คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึงที่จุดครากความต้านแรงดึง,ความยืด คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึงที่จุดครากความต้านแรงดึง,ความยืด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึงที่จุดครากความต้านแรงดึง,ความยืด ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึงที่จุดครากความต้านแรงดึง,ความยืด สถาบันยานยนต์
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึงที่จุดครากความต้านแรงดึง,ความยืด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึงที่จุดครากความต้านแรงดึง,ความยืด สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึงที่จุดครากความต้านแรงดึง,ความยืด : ค่าเตรียมชิ้นทดสอบ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึงที่จุดครากความต้านแรงดึง,ความยืด : ค่าเตรียมชิ้นทดสอบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึงที่จุดครากความต้านแรงดึง,ความยืด : ค่าเตรียมชิ้นทดสอบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึงที่จุดครากความต้านแรงดึง,ความยืด : ค่าเตรียมชิ้นทดสอบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึงที่จุดครากความต้านแรงดึง,ความยืด : ค่าเตรียมชิ้นทดสอบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึงที่จุดครากความต้านแรงดึง,ความยืด : ค่าเตรียมชิ้นทดสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึงที่จุดครากความต้านแรงดึง,ความยืด : ค่าเตรียมชิ้นทดสอบ ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึงที่จุดครากความต้านแรงดึง,ความยืด : ค่าเตรียมชิ้นทดสอบ สถาบันยานยนต์
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึงที่จุดครากความต้านแรงดึง,ความยืด : ค่าเตรียมชิ้นทดสอบ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึงที่จุดครากความต้านแรงดึง,ความยืด : ค่าเตรียมชิ้นทดสอบ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ส่วนประกอบทางเคมี :โดยวิธี EmissionSpectrometry กรมทรัพยากรธรณี
ส่วนประกอบทางเคมี :โดยวิธี EmissionSpectrometry กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ส่วนประกอบทางเคมี :โดยวิธี EmissionSpectrometry กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ส่วนประกอบทางเคมี :โดยวิธี EmissionSpectrometry คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส่วนประกอบทางเคมี :โดยวิธีวิเคราะห์ทางเคมี : คาร์บอน, ซิลิคอน, แมงกานีส,ฟอสฟอรัส,กำมะถัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ส่วนประกอบทางเคมี :โดยวิธีวิเคราะห์ทางเคมี : คาร์บอน, ซิลิคอน, แมงกานีส,ฟอสฟอรัส,กำมะถัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ส่วนประกอบทางเคมี :โดยวิธีวิเคราะห์ทางเคมี : คาร์บอน, ซิลิคอน, แมงกานีส,ฟอสฟอรัส,กำมะถัน ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส่วนประกอบทางเคมี :โดยวิธีวิเคราะห์ทางเคมี : คาร์บอน, ซิลิคอน, แมงกานีส,ฟอสฟอรัส,กำมะถัน สถาบันยานยนต์
ส่วนประกอบทางเคมี :โดยวิธีวิเคราะห์ทางเคมี : คาร์บอน, ซิลิคอน, แมงกานีส,ฟอสฟอรัส,กำมะถัน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ส่วนประกอบทางเคมี :โดยวิธีวิเคราะห์ทางเคมี : คาร์บอน, ซิลิคอน, แมงกานีส,ฟอสฟอรัส,กำมะถัน สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top