มอก.23-2521

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
ความทนทานต่อความชื้น ความต้านทานการฉนวน และความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความทนทานต่อความชื้น ความต้านทานการฉนวน และความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความทนทานต่อความชื้น ความต้านทานการฉนวน และความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความทนทานต่อความชื้น ความต้านทานการฉนวน และความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้า สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
กระแสที่บัลลาสต์รับจากตัวจ่าย การไฟฟ้านครหลวง
กระแสที่บัลลาสต์รับจากตัวจ่าย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กระแสที่บัลลาสต์รับจากตัวจ่าย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กระแสที่บัลลาสต์รับจากตัวจ่าย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กระแสที่บัลลาสต์รับจากตัวจ่าย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
กระแสที่บัลลาสต์รับจากตัวจ่าย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
กระแสที่บัลลาสต์รับจากตัวจ่าย สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การป้องกันการสัมผัสโดยบังเอิญ การไฟฟ้านครหลวง
การป้องกันการสัมผัสโดยบังเอิญ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การป้องกันการสัมผัสโดยบังเอิญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การป้องกันการสัมผัสโดยบังเอิญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การป้องกันการสัมผัสโดยบังเอิญ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การป้องกันการสัมผัสโดยบังเอิญ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การป้องกันการสัมผัสโดยบังเอิญ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การป้องกันอิทธิพลจากสารแม่เหล็ก การไฟฟ้านครหลวง
การป้องกันอิทธิพลจากสารแม่เหล็ก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การป้องกันอิทธิพลจากสารแม่เหล็ก คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การป้องกันอิทธิพลจากสารแม่เหล็ก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การป้องกันอิทธิพลจากสารแม่เหล็ก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การป้องกันอิทธิพลจากสารแม่เหล็ก สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การป้องกันอิทธิพลจากสารแม่เหล็ก สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การรั่วของกระแสไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง
การรั่วของกระแสไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การรั่วของกระแสไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การรั่วของกระแสไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การรั่วของกระแสไฟฟ้า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การรั่วของกระแสไฟฟ้า สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การรั่วของกระแสไฟฟ้า สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การเผาไส้ การไฟฟ้านครหลวง
การเผาไส้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การเผาไส้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การเผาไส้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การเผาไส้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การเผาไส้ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การเผาไส้ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กำลังไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่บัลลาสต์จ่ายให้หลอดไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง
กำลังไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่บัลลาสต์จ่ายให้หลอดไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กำลังไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่บัลลาสต์จ่ายให้หลอดไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กำลังไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่บัลลาสต์จ่ายให้หลอดไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กำลังไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่บัลลาสต์จ่ายให้หลอดไฟฟ้า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
กำลังไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่บัลลาสต์จ่ายให้หลอดไฟฟ้า สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
กำลังไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่บัลลาสต์จ่ายให้หลอดไฟฟ้า สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ขีดจำกัดความร้อนของบัลลาสต์ การไฟฟ้านครหลวง
ขีดจำกัดความร้อนของบัลลาสต์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขีดจำกัดความร้อนของบัลลาสต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขีดจำกัดความร้อนของบัลลาสต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขีดจำกัดความร้อนของบัลลาสต์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ขีดจำกัดความร้อนของบัลลาสต์ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ขีดจำกัดความร้อนของบัลลาสต์ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ความคงทนของเครื่องหมาย การไฟฟ้านครหลวง
ความคงทนของเครื่องหมาย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ความคงทนของเครื่องหมาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความคงทนของเครื่องหมาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความคงทนของเครื่องหมาย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความคงทนของเครื่องหมาย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความคงทนของเครื่องหมาย สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ความต้านทานต่อความร้อน การไฟฟ้านครหลวง
ความต้านทานต่อความร้อน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ความต้านทานต่อความร้อน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความต้านทานต่อความร้อน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความต้านทานต่อความร้อน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความต้านทานต่อความร้อน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความต้านทานต่อความร้อน สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ความทนทานต่อการผุกร่อน การไฟฟ้านครหลวง
ความทนทานต่อการผุกร่อน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ความทนทานต่อการผุกร่อน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความทนทานต่อการผุกร่อน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความทนทานต่อการผุกร่อน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความทนทานต่อการผุกร่อน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความทนทานต่อการผุกร่อน สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ความทนทานต่อความชื้น ความต้านทานการฉนวน และความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง
ความทนทานต่อความชื้น ความต้านทานการฉนวน และความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ความทนทานต่อความชื้น ความต้านทานการฉนวน และความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้า สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ความทนทานต่อความร้อนของขดลวด การไฟฟ้านครหลวง
ความทนทานต่อความร้อนของขดลวด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ความทนทานต่อความร้อนของขดลวด คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความทนทานต่อความร้อนของขดลวด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความทนทานต่อความร้อนของขดลวด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความทนทานต่อความร้อนของขดลวด สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความทนทานต่อความร้อนของขดลวด สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คะแปซิเตอร์ การไฟฟ้านครหลวง
คะแปซิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
คะแปซิเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คะแปซิเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คะแปซิเตอร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
คะแปซิเตอร์ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
คะแปซิเตอร์ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เพาเวอร์แฟกเตอร์เบ็ดเสร็จ การไฟฟ้านครหลวง
เพาเวอร์แฟกเตอร์เบ็ดเสร็จ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เพาเวอร์แฟกเตอร์เบ็ดเสร็จ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เพาเวอร์แฟกเตอร์เบ็ดเสร็จ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพาเวอร์แฟกเตอร์เบ็ดเสร็จ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เพาเวอร์แฟกเตอร์เบ็ดเสร็จ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
เพาเวอร์แฟกเตอร์เบ็ดเสร็จ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
แรงดันไฟฟ้าระหว่างขั้วสตาร์เตอร์ที่ทำงานด้วยแรงดันไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง
แรงดันไฟฟ้าระหว่างขั้วสตาร์เตอร์ที่ทำงานด้วยแรงดันไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แรงดันไฟฟ้าระหว่างขั้วสตาร์เตอร์ที่ทำงานด้วยแรงดันไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แรงดันไฟฟ้าระหว่างขั้วสตาร์เตอร์ที่ทำงานด้วยแรงดันไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แรงดันไฟฟ้าระหว่างขั้วสตาร์เตอร์ที่ทำงานด้วยแรงดันไฟฟ้า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
แรงดันไฟฟ้าระหว่างขั้วสตาร์เตอร์ที่ทำงานด้วยแรงดันไฟฟ้า สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
แรงดันไฟฟ้าระหว่างขั้วสตาร์เตอร์ที่ทำงานด้วยแรงดันไฟฟ้า สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
แรงดันไฟฟ้าระหว่างขั้วหลอดหรือขั้วสตาร์เตอร์ขณะวงจรเปิด การไฟฟ้านครหลวง
แรงดันไฟฟ้าระหว่างขั้วหลอดหรือขั้วสตาร์เตอร์ขณะวงจรเปิด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แรงดันไฟฟ้าระหว่างขั้วหลอดหรือขั้วสตาร์เตอร์ขณะวงจรเปิด คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แรงดันไฟฟ้าระหว่างขั้วหลอดหรือขั้วสตาร์เตอร์ขณะวงจรเปิด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แรงดันไฟฟ้าระหว่างขั้วหลอดหรือขั้วสตาร์เตอร์ขณะวงจรเปิด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
แรงดันไฟฟ้าระหว่างขั้วหลอดหรือขั้วสตาร์เตอร์ขณะวงจรเปิด สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
แรงดันไฟฟ้าระหว่างขั้วหลอดหรือขั้วสตาร์เตอร์ขณะวงจรเปิด สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top