มอก.812-2548

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
ระยะห่างในอากาศ ระยะห่างตามผิวฉนวนและฉนวนตัน บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) จำกัด
ระยะห่างในอากาศ ระยะห่างตามผิวฉนวนและฉนวนตัน บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ระยะห่างในอากาศ ระยะห่างตามผิวฉนวนและฉนวนตัน บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้า บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) จำกัด
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้า บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้า บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้า บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้า สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้า บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) จำกัด
การต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้า บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
การต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้า บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้า บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
การต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้า สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การทดสอบเดินเครื่องโหลดเกินสำหรับมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ 0-5000 BTU บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) จำกัด
การทดสอบเดินเครื่องโหลดเกินสำหรับมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ 0-5000 BTU บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การทดสอบเดินเครื่องโหลดเกินสำหรับมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ 0-5000 BTU บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
การทดสอบเดินเครื่องโหลดเกินสำหรับมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ 0-5000 BTU สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การทดสอบเดินเครื่องโหลดเกินสำหรับมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ 10000-40000 BTU บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) จำกัด
การทดสอบเดินเครื่องโหลดเกินสำหรับมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ 10000-40000 BTU บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การทดสอบเดินเครื่องโหลดเกินสำหรับมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ 10000-40000 BTU บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
การทดสอบเดินเครื่องโหลดเกินสำหรับมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ 10000-40000 BTU สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การทดสอบเดินเครื่องโหลดเกินสำหรับมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ 5000-10000 BTU บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) จำกัด
การทดสอบเดินเครื่องโหลดเกินสำหรับมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ 5000-10000 BTU บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การทดสอบเดินเครื่องโหลดเกินสำหรับมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ 5000-10000 BTU บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
การทดสอบเดินเครื่องโหลดเกินสำหรับมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ 5000-10000 BTU สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การทำงานผิดปกติ บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) จำกัด
การทำงานผิดปกติ บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
การทำงานผิดปกติ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การทำงานผิดปกติ บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
การทำงานผิดปกติ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การทำเครื่องหมาย ฉลากและข้อแนะนำ บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) จำกัด
การทำเครื่องหมาย ฉลากและข้อแนะนำ บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
การทำเครื่องหมาย ฉลากและข้อแนะนำ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การทำเครื่องหมาย ฉลากและข้อแนะนำ บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
การทำเครื่องหมาย ฉลากและข้อแนะนำ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การป้องกันการเข้าถึงส่วนที่มีไฟฟ้า บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) จำกัด
การป้องกันการเข้าถึงส่วนที่มีไฟฟ้า บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
การป้องกันการเข้าถึงส่วนที่มีไฟฟ้า บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การป้องกันการเข้าถึงส่วนที่มีไฟฟ้า บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
การป้องกันการเข้าถึงส่วนที่มีไฟฟ้า สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การป้องกันโหลดเกินของหม้อแปลงไฟฟ้า บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) จำกัด
การป้องกันโหลดเกินของหม้อแปลงไฟฟ้า บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
การป้องกันโหลดเกินของหม้อแปลงไฟฟ้า บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การป้องกันโหลดเกินของหม้อแปลงไฟฟ้า บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
การป้องกันโหลดเกินของหม้อแปลงไฟฟ้า สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การสร้าง บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) จำกัด
การสร้าง บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
การสร้าง บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การสร้าง บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
การสร้าง สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การเตรียมการสำหรับการต่อลงดิน บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) จำกัด
การเตรียมการสำหรับการต่อลงดิน บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
การเตรียมการสำหรับการต่อลงดิน บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การเตรียมการสำหรับการต่อลงดิน บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
การเตรียมการสำหรับการต่อลงดิน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ขั้วต่อสายสำหรับตัวนำภายนอก บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) จำกัด
ขั้วต่อสายสำหรับตัวนำภายนอก บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ขั้วต่อสายสำหรับตัวนำภายนอก บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ขั้วต่อสายสำหรับตัวนำภายนอก บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
ขั้วต่อสายสำหรับตัวนำภายนอก สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความต้านทานการเป็นสนิม บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) จำกัด
ความต้านทานการเป็นสนิม บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ความต้านทานการเป็นสนิม บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความต้านทานการเป็นสนิม บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
ความต้านทานการเป็นสนิม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความต้านทานต่อความชื้น บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) จำกัด
ความต้านทานต่อความชื้น บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ความต้านทานต่อความชื้น บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความต้านทานต่อความชื้น บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
ความต้านทานต่อความชื้น สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความทนความร้อนและไฟ บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) จำกัด
ความทนความร้อนและไฟ บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนความร้อนและไฟ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนความร้อนและไฟ บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
ความทนความร้อนและไฟ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความแข็งแรงทางกล บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) จำกัด
ความแข็งแรงทางกล บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ความแข็งแรงทางกล บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความแข็งแรงทางกล บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
ความแข็งแรงทางกล สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ระยะห่างในอากาศ ระยะห่างตามผิวฉนวนและฉนวนตัน บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
ระยะห่างในอากาศ ระยะห่างตามผิวฉนวนและฉนวนตัน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
สายไฟฟ้าภายใน บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) จำกัด
สายไฟฟ้าภายใน บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
สายไฟฟ้าภายใน บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
สายไฟฟ้าภายใน บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
สายไฟฟ้าภายใน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ส่วนประกอบ บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) จำกัด
ส่วนประกอบ บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ส่วนประกอบ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ส่วนประกอบ บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
ส่วนประกอบ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
หมุดเกลียวและจุดต่อ บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) จำกัด
หมุดเกลียวและจุดต่อ บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
หมุดเกลียวและจุดต่อ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
หมุดเกลียวและจุดต่อ บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
หมุดเกลียวและจุดต่อ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
เสถียรภาพและอันตรายทางกล บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) จำกัด
เสถียรภาพและอันตรายทางกล บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
เสถียรภาพและอันตรายทางกล บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
เสถียรภาพและอันตรายทางกล บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
เสถียรภาพและอันตรายทางกล สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วครู่ บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) จำกัด
แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วครู่ บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วครู่ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วครู่ บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วครู่ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
และวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) จำกัด
และวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
และวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
และวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
และวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
และสายอ่อนภายนอก บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) จำกัด
และสายอ่อนภายนอก บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
และสายอ่อนภายนอก บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
และสายอ่อนภายนอก สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top