มอก.1499-2541

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างเชื่อมประกอบ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ) สถาบันยานยนต์
ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ) สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
การกระแทกชาร์ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ขนาด : ความหนา, ความกว้าง,ความยาว สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความต้านแรงดึงและความยืด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความราบ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความไม่ได้ฉาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การกระแทกชาร์ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การกระแทกชาร์ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
การกระแทกชาร์ปี บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
การกระแทกชาร์ปี บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
การกระแทกชาร์ปี บริษัท โปรเฟสชันนอล เทสติ้ง จำกัด
การกระแทกชาร์ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การกระแทกชาร์ปี ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การกระแทกชาร์ปี สถาบันยานยนต์
การกระแทกชาร์ปี สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ขนาด : ความหนา, ความกว้าง,ความยาว กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ขนาด : ความหนา, ความกว้าง,ความยาว กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ขนาด : ความหนา, ความกว้าง,ความยาว คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ขนาด : ความหนา, ความกว้าง,ความยาว บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ขนาด : ความหนา, ความกว้าง,ความยาว สถาบันยานยนต์
ขนาด : ความหนา, ความกว้าง,ความยาว สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ความต้านแรงดึงและความยืด กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความต้านแรงดึงและความยืด คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ความต้านแรงดึงและความยืด บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
ความต้านแรงดึงและความยืด บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ความต้านแรงดึงและความยืด บริษัท โปรเฟสชันนอล เทสติ้ง จำกัด
ความต้านแรงดึงและความยืด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความต้านแรงดึงและความยืด ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความต้านแรงดึงและความยืด สถาบันยานยนต์
ความต้านแรงดึงและความยืด สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ความต้านแรงดึงและความยืด สถาบันไทย-เยอรมัน
ความราบ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความราบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ความราบ บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ความราบ สถาบันยานยนต์
ความราบ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ความไม่ได้ฉาก กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความไม่ได้ฉาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ความไม่ได้ฉาก บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ความไม่ได้ฉาก สถาบันยานยนต์
ความไม่ได้ฉาก สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า สถาบันยานยนต์
ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ) บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
สมมูลคาร์บอนหรือส่วนประกอบทางเคมีที่ไวต่อการเกิดรอยร้าวในแนวเชื่อม : คาร์บอน,ซิลิคอน,แมงกานีส,ทองแดง, นิเกล, โครเมียม, โมลิบดีนัม,วาเนเดียม, โบรอน กรมทรัพยากรธรณี
สมมูลคาร์บอนหรือส่วนประกอบทางเคมีที่ไวต่อการเกิดรอยร้าวในแนวเชื่อม : คาร์บอน,ซิลิคอน,แมงกานีส,ทองแดง, นิเกล, โครเมียม, โมลิบดีนัม,วาเนเดียม, โบรอน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สมมูลคาร์บอนหรือส่วนประกอบทางเคมีที่ไวต่อการเกิดรอยร้าวในแนวเชื่อม : คาร์บอน,ซิลิคอน,แมงกานีส,ทองแดง, นิเกล, โครเมียม, โมลิบดีนัม,วาเนเดียม, โบรอน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
สมมูลคาร์บอนหรือส่วนประกอบทางเคมีที่ไวต่อการเกิดรอยร้าวในแนวเชื่อม : คาร์บอน,ซิลิคอน,แมงกานีส,ทองแดง, นิเกล, โครเมียม, โมลิบดีนัม,วาเนเดียม, โบรอน บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
สมมูลคาร์บอนหรือส่วนประกอบทางเคมีที่ไวต่อการเกิดรอยร้าวในแนวเชื่อม : คาร์บอน,ซิลิคอน,แมงกานีส,ทองแดง, นิเกล, โครเมียม, โมลิบดีนัม,วาเนเดียม, โบรอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สมมูลคาร์บอนหรือส่วนประกอบทางเคมีที่ไวต่อการเกิดรอยร้าวในแนวเชื่อม : คาร์บอน,ซิลิคอน,แมงกานีส,ทองแดง, นิเกล, โครเมียม, โมลิบดีนัม,วาเนเดียม, โบรอน ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมมูลคาร์บอนหรือส่วนประกอบทางเคมีที่ไวต่อการเกิดรอยร้าวในแนวเชื่อม : คาร์บอน,ซิลิคอน,แมงกานีส,ทองแดง, นิเกล, โครเมียม, โมลิบดีนัม,วาเนเดียม, โบรอน สถาบันยานยนต์
สมมูลคาร์บอนหรือส่วนประกอบทางเคมีที่ไวต่อการเกิดรอยร้าวในแนวเชื่อม : คาร์บอน,ซิลิคอน,แมงกานีส,ทองแดง, นิเกล, โครเมียม, โมลิบดีนัม,วาเนเดียม, โบรอน สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
สมมูลคาร์บอนหรือส่วนประกอบทางเคมีที่ไวต่อการเกิดรอยร้าวในแนวเชื่อม : วิเคราะห์โดยใช้เครื่องEmission spectrometry กรมทรัพยากรธรณี
สมมูลคาร์บอนหรือส่วนประกอบทางเคมีที่ไวต่อการเกิดรอยร้าวในแนวเชื่อม : วิเคราะห์โดยใช้เครื่องEmission spectrometry กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สมมูลคาร์บอนหรือส่วนประกอบทางเคมีที่ไวต่อการเกิดรอยร้าวในแนวเชื่อม : วิเคราะห์โดยใช้เครื่องEmission spectrometry คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
สมมูลคาร์บอนหรือส่วนประกอบทางเคมีที่ไวต่อการเกิดรอยร้าวในแนวเชื่อม : วิเคราะห์โดยใช้เครื่องEmission spectrometry บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
สมมูลคาร์บอนหรือส่วนประกอบทางเคมีที่ไวต่อการเกิดรอยร้าวในแนวเชื่อม : วิเคราะห์โดยใช้เครื่องEmission spectrometry บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
สมมูลคาร์บอนหรือส่วนประกอบทางเคมีที่ไวต่อการเกิดรอยร้าวในแนวเชื่อม : วิเคราะห์โดยใช้เครื่องEmission spectrometry บริษัท โปรเฟสชันนอล เทสติ้ง จำกัด
สมมูลคาร์บอนหรือส่วนประกอบทางเคมีที่ไวต่อการเกิดรอยร้าวในแนวเชื่อม : วิเคราะห์โดยใช้เครื่องEmission spectrometry มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สมมูลคาร์บอนหรือส่วนประกอบทางเคมีที่ไวต่อการเกิดรอยร้าวในแนวเชื่อม : วิเคราะห์โดยใช้เครื่องEmission spectrometry ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมมูลคาร์บอนหรือส่วนประกอบทางเคมีที่ไวต่อการเกิดรอยร้าวในแนวเชื่อม : วิเคราะห์โดยใช้เครื่องEmission spectrometry สถาบันยานยนต์
สมมูลคาร์บอนหรือส่วนประกอบทางเคมีที่ไวต่อการเกิดรอยร้าวในแนวเชื่อม : วิเคราะห์โดยใช้เครื่องEmission spectrometry สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ส่วนประกอบทางเคมี : วิเคราะห์โดยใช้เครื่องEmission spectrometry กรมทรัพยากรธรณี
ส่วนประกอบทางเคมี : วิเคราะห์โดยใช้เครื่องEmission spectrometry กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ส่วนประกอบทางเคมี : วิเคราะห์โดยใช้เครื่องEmission spectrometry กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ส่วนประกอบทางเคมี : วิเคราะห์โดยใช้เครื่องEmission spectrometry คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ส่วนประกอบทางเคมี : วิเคราะห์โดยใช้เครื่องEmission spectrometry บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ส่วนประกอบทางเคมี : วิเคราะห์โดยใช้เครื่องEmission spectrometry มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ส่วนประกอบทางเคมี : วิเคราะห์โดยใช้เครื่องEmission spectrometry ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส่วนประกอบทางเคมี : วิเคราะห์โดยใช้เครื่องEmission spectrometry สถาบันยานยนต์
ส่วนประกอบทางเคมี : วิเคราะห์โดยใช้เครื่องEmission spectrometry สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ส่วนประกอบทางเคมี : คาร์บอน,ซิลิคอน, แมงกานีส,ฟอสฟอรัส,กำมะถัน กรมทรัพยากรธรณี
ส่วนประกอบทางเคมี : คาร์บอน,ซิลิคอน, แมงกานีส,ฟอสฟอรัส,กำมะถัน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ส่วนประกอบทางเคมี : คาร์บอน,ซิลิคอน, แมงกานีส,ฟอสฟอรัส,กำมะถัน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ส่วนประกอบทางเคมี : คาร์บอน,ซิลิคอน, แมงกานีส,ฟอสฟอรัส,กำมะถัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ส่วนประกอบทางเคมี : คาร์บอน,ซิลิคอน, แมงกานีส,ฟอสฟอรัส,กำมะถัน บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ส่วนประกอบทางเคมี : คาร์บอน,ซิลิคอน, แมงกานีส,ฟอสฟอรัส,กำมะถัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ส่วนประกอบทางเคมี : คาร์บอน,ซิลิคอน, แมงกานีส,ฟอสฟอรัส,กำมะถัน ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส่วนประกอบทางเคมี : คาร์บอน,ซิลิคอน, แมงกานีส,ฟอสฟอรัส,กำมะถัน สถาบันยานยนต์
ส่วนประกอบทางเคมี : คาร์บอน,ซิลิคอน, แมงกานีส,ฟอสฟอรัส,กำมะถัน สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมมูลคาร์บอนหรือส่วนประกอบทางเคมีที่ไวต่อการเกิดรอยร้าวในแนวเชื่อม : คาร์บอน,ซิลิคอน,แมงกานีส,ทองแดง, นิเกล, โครเมียม, โมลิบดีนัม,วาเนเดียม, โบรอน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมมูลคาร์บอนหรือส่วนประกอบทางเคมีที่ไวต่อการเกิดรอยร้าวในแนวเชื่อม : วิเคราะห์โดยใช้เครื่องEmission spectrometry สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ส่วนประกอบทางเคมี : วิเคราะห์โดยใช้เครื่องEmission spectrometry สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ส่วนประกอบทางเคมี : คาร์บอน,ซิลิคอน, แมงกานีส,ฟอสฟอรัส,กำมะถัน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top