มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ : ชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเอชไอวี (HIV)

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเอชไอวี (HIV)

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

Top