มอก.1773-2548

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เตาไมโครเวฟสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านความปลอดภัย

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
การเตรียมการสำหรับการต่อลงดิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การเตรียมการสำหรับการต่อลงดิน บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานทางไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานทางไฟฟ้า บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานทางไฟฟ้า บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานทางไฟฟ้า บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานทางไฟฟ้า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานทางไฟฟ้า สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้าที่อุณหภูมิทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้าที่อุณหภูมิทำงาน บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้าที่อุณหภูมิทำงาน บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้าที่อุณหภูมิทำงาน บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้าที่อุณหภูมิทำงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้าที่อุณหภูมิทำงาน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้าที่อุณหภูมิทำงาน เตาไมโครเวฟ(microwave oven) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้าที่อุณหภูมิทำงาน เตาไมโครเวฟ(microwave oven) บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้าที่อุณหภูมิทำงาน เตาไมโครเวฟ(microwave oven) บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้าที่อุณหภูมิทำงาน เตาไมโครเวฟ(microwave oven) บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้าที่อุณหภูมิทำงาน เตาไมโครเวฟ(microwave oven) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้าที่อุณหภูมิทำงาน เตาไมโครเวฟ(microwave oven) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การต่อเข้ากับแหล่งจ่ายและสายอ่อนภายนอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การต่อเข้ากับแหล่งจ่ายและสายอ่อนภายนอก บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
การต่อเข้ากับแหล่งจ่ายและสายอ่อนภายนอก บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
การต่อเข้ากับแหล่งจ่ายและสายอ่อนภายนอก บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การต่อเข้ากับแหล่งจ่ายและสายอ่อนภายนอก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การต่อเข้ากับแหล่งจ่ายและสายอ่อนภายนอก สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การทำงานผิดปกติ เตาไมโครเวฟ(microwave oven) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทำงานผิดปกติ เตาไมโครเวฟ(microwave oven) บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
การทำงานผิดปกติ เตาไมโครเวฟ(microwave oven) บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
การทำงานผิดปกติ เตาไมโครเวฟ(microwave oven) บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การทำงานผิดปกติ เตาไมโครเวฟ(microwave oven) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การทำงานผิดปกติ เตาไมโครเวฟ(microwave oven) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การทำงานผิดปกติ เตาไมโครเวฟชนิดร่วม(combination microwave oven) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทำงานผิดปกติ เตาไมโครเวฟชนิดร่วม(combination microwave oven) บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
การทำงานผิดปกติ เตาไมโครเวฟชนิดร่วม(combination microwave oven) บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
การทำงานผิดปกติ เตาไมโครเวฟชนิดร่วม(combination microwave oven) บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การทำงานผิดปกติ เตาไมโครเวฟชนิดร่วม(combination microwave oven) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การทำงานผิดปกติ เตาไมโครเวฟชนิดร่วม(combination microwave oven) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การทำงานผิดปกติ(EMC) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทำงานผิดปกติ(EMC) บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
การทำงานผิดปกติ(EMC) บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
การทำงานผิดปกติ(EMC) บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การทำงานผิดปกติ(EMC) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การป้องกันการเข้าถึงส่วนที่มีไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การป้องกันการเข้าถึงส่วนที่มีไฟฟ้า บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
การป้องกันการเข้าถึงส่วนที่มีไฟฟ้า บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
การป้องกันการเข้าถึงส่วนที่มีไฟฟ้า บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การป้องกันการเข้าถึงส่วนที่มีไฟฟ้า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การป้องกันการเข้าถึงส่วนที่มีไฟฟ้า สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การป้องกันโหลดเกินของหม้อแปลงไฟฟ้า และวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง(เฉพาะแบบมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การป้องกันโหลดเกินของหม้อแปลงไฟฟ้า และวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง(เฉพาะแบบมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์) บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
การป้องกันโหลดเกินของหม้อแปลงไฟฟ้า และวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง(เฉพาะแบบมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์) บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
การป้องกันโหลดเกินของหม้อแปลงไฟฟ้า และวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง(เฉพาะแบบมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์) บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การป้องกันโหลดเกินของหม้อแปลงไฟฟ้า และวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง(เฉพาะแบบมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การป้องกันโหลดเกินของหม้อแปลงไฟฟ้า และวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง(เฉพาะแบบมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การสร้าง เตาไมโครเวฟ(microwave oven) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การสร้าง เตาไมโครเวฟ(microwave oven) บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
การสร้าง เตาไมโครเวฟ(microwave oven) บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
การสร้าง เตาไมโครเวฟ(microwave oven) บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การสร้าง เตาไมโครเวฟ(microwave oven) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การสร้าง เตาไมโครเวฟ(microwave oven) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การสร้าง เตาไมโครเวฟชนิดร่วม(combination microwave oven) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การสร้าง เตาไมโครเวฟชนิดร่วม(combination microwave oven) บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
การสร้าง เตาไมโครเวฟชนิดร่วม(combination microwave oven) บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
การสร้าง เตาไมโครเวฟชนิดร่วม(combination microwave oven) บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การสร้าง เตาไมโครเวฟชนิดร่วม(combination microwave oven) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การสร้าง เตาไมโครเวฟชนิดร่วม(combination microwave oven) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การเกิดความร้อน เตาไมโครเวฟ(microwave oven) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การเกิดความร้อน เตาไมโครเวฟ(microwave oven) บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
การเกิดความร้อน เตาไมโครเวฟ(microwave oven) บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
การเกิดความร้อน เตาไมโครเวฟ(microwave oven) บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การเกิดความร้อน เตาไมโครเวฟ(microwave oven) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การเกิดความร้อน เตาไมโครเวฟ(microwave oven) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การเกิดความร้อน เตาไมโครเวฟชนิดร่วม(combination microwave oven) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การเกิดความร้อน เตาไมโครเวฟชนิดร่วม(combination microwave oven) บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
การเกิดความร้อน เตาไมโครเวฟชนิดร่วม(combination microwave oven) บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
การเกิดความร้อน เตาไมโครเวฟชนิดร่วม(combination microwave oven) บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การเกิดความร้อน เตาไมโครเวฟชนิดร่วม(combination microwave oven) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การเกิดความร้อน เตาไมโครเวฟชนิดร่วม(combination microwave oven) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การเตรียมการสำหรับการต่อลงดิน บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
การเตรียมการสำหรับการต่อลงดิน บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การเตรียมการสำหรับการต่อลงดิน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การเตรียมการสำหรับการต่อลงดิน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การแผ่รังสี ความเป็นพิษ และอันตรายที่คล้ายกัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การแผ่รังสี ความเป็นพิษ และอันตรายที่คล้ายกัน บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
การแผ่รังสี ความเป็นพิษ และอันตรายที่คล้ายกัน บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
การแผ่รังสี ความเป็นพิษ และอันตรายที่คล้ายกัน บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การแผ่รังสี ความเป็นพิษ และอันตรายที่คล้ายกัน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การแผ่รังสี ความเป็นพิษ และอันตรายที่คล้ายกัน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
กำลังไฟฟ้าเข้าและกระแสไฟฟ้า เตาไมโครเวฟ(microwave oven) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กำลังไฟฟ้าเข้าและกระแสไฟฟ้า เตาไมโครเวฟ(microwave oven) บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
กำลังไฟฟ้าเข้าและกระแสไฟฟ้า เตาไมโครเวฟ(microwave oven) บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
กำลังไฟฟ้าเข้าและกระแสไฟฟ้า เตาไมโครเวฟ(microwave oven) บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
กำลังไฟฟ้าเข้าและกระแสไฟฟ้า เตาไมโครเวฟ(microwave oven) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
กำลังไฟฟ้าเข้าและกระแสไฟฟ้า เตาไมโครเวฟ(microwave oven) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
กำลังไฟฟ้าเข้าและกระแสไฟฟ้า เตาไมโครเวฟชนิดร่วม(combination microwave oven) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กำลังไฟฟ้าเข้าและกระแสไฟฟ้า เตาไมโครเวฟชนิดร่วม(combination microwave oven) บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
กำลังไฟฟ้าเข้าและกระแสไฟฟ้า เตาไมโครเวฟชนิดร่วม(combination microwave oven) บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
กำลังไฟฟ้าเข้าและกระแสไฟฟ้า เตาไมโครเวฟชนิดร่วม(combination microwave oven) บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
กำลังไฟฟ้าเข้าและกระแสไฟฟ้า เตาไมโครเวฟชนิดร่วม(combination microwave oven) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
กำลังไฟฟ้าเข้าและกระแสไฟฟ้า เตาไมโครเวฟชนิดร่วม(combination microwave oven) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ขั้วต่อสำหรับตัวนำภายนอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขั้วต่อสำหรับตัวนำภายนอก บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ขั้วต่อสำหรับตัวนำภายนอก บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
ขั้วต่อสำหรับตัวนำภายนอก บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ขั้วต่อสำหรับตัวนำภายนอก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ขั้วต่อสำหรับตัวนำภายนอก สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความต้านทานการเป็นสนิม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความต้านทานการเป็นสนิม บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ความต้านทานการเป็นสนิม บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
ความต้านทานการเป็นสนิม บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความต้านทานการเป็นสนิม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความต้านทานการเป็นสนิม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความต้านทานต่อความชื้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความต้านทานต่อความชื้น บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ความต้านทานต่อความชื้น บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
ความต้านทานต่อความชื้น บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความต้านทานต่อความชื้น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความต้านทานต่อความชื้น สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความทนความร้อนและไฟ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความทนความร้อนและไฟ บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนความร้อนและไฟ บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนความร้อนและไฟ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนความร้อนและไฟ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความทนความร้อนและไฟ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความทนทาน เตาไมโครเวฟชนิดร่วม(combination microwave oven) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความทนทาน เตาไมโครเวฟชนิดร่วม(combination microwave oven) บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนทาน เตาไมโครเวฟชนิดร่วม(combination microwave oven) บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนทาน เตาไมโครเวฟชนิดร่วม(combination microwave oven) บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนทาน เตาไมโครเวฟชนิดร่วม(combination microwave oven) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความทนทาน เตาไมโครเวฟ(microwave oven) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความทนทาน เตาไมโครเวฟ(microwave oven) บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนทาน เตาไมโครเวฟ(microwave oven) บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนทาน เตาไมโครเวฟ(microwave oven) บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนทาน เตาไมโครเวฟ(microwave oven) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความแข็งแรงทางกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความแข็งแรงทางกล บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ความแข็งแรงทางกล บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
ความแข็งแรงทางกล บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความแข็งแรงทางกล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความแข็งแรงทางกล สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ระยะห่างตามผิวฉนวน ระยะห่างในอากาศ และฉนวนตัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระยะห่างตามผิวฉนวน ระยะห่างในอากาศ และฉนวนตัน บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ระยะห่างตามผิวฉนวน ระยะห่างในอากาศ และฉนวนตัน บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
ระยะห่างตามผิวฉนวน ระยะห่างในอากาศ และฉนวนตัน บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ระยะห่างตามผิวฉนวน ระยะห่างในอากาศ และฉนวนตัน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ระยะห่างตามผิวฉนวน ระยะห่างในอากาศ และฉนวนตัน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
สายไฟฟ้าภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สายไฟฟ้าภายใน บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
สายไฟฟ้าภายใน บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
สายไฟฟ้าภายใน บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
สายไฟฟ้าภายใน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สายไฟฟ้าภายใน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ส่วนประกอบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ส่วนประกอบ บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ส่วนประกอบ บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
ส่วนประกอบ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ส่วนประกอบ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ส่วนประกอบ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
หมุดเกลียวและจุดต่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หมุดเกลียวและจุดต่อ บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
หมุดเกลียวและจุดต่อ บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
หมุดเกลียวและจุดต่อ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
หมุดเกลียวและจุดต่อ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
หมุดเกลียวและจุดต่อ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
เครื่องหมายและฉลาก และข้อแนะนำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เครื่องหมายและฉลาก และข้อแนะนำ บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องหมายและฉลาก และข้อแนะนำ บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องหมายและฉลาก และข้อแนะนำ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องหมายและฉลาก และข้อแนะนำ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เครื่องหมายและฉลาก และข้อแนะนำ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
เสถียรภาพและอันตรายทางกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เสถียรภาพและอันตรายทางกล บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
เสถียรภาพและอันตรายทางกล บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
เสถียรภาพและอันตรายทางกล บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
เสถียรภาพและอันตรายทางกล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เสถียรภาพและอันตรายทางกล สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วครู่ เตาไมโครเวฟชนิดร่วม(combination microwave oven) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วครู่ เตาไมโครเวฟชนิดร่วม(combination microwave oven) บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วครู่ เตาไมโครเวฟชนิดร่วม(combination microwave oven) บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วครู่ เตาไมโครเวฟชนิดร่วม(combination microwave oven) บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วครู่ เตาไมโครเวฟชนิดร่วม(combination microwave oven) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วครู่ เตาไมโครเวฟชนิดร่วม(combination microwave oven) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top