กทช. มท. 007-2548

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เครื่องวิทยุคมนาคมประเภทวิทยุบังคับสิ่งประดิษฐ์จําลองย่านความถี่วิทยุ 72 MHz

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

Top