มอก.197-2536

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. กระจกนิรภัยสำหรับรถยนต์ : กระจกเทมเปอร์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
ลักษณะการแตก : กระจกโค้งที่มีรัศมีความโค้งหลายค่า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ลักษณะทั่วไป สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การส่งผ่านแสง : วิธีวัดโดยตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การส่งผ่านแสง : วิธีวัดโดยตรง สถาบันยานยนต์
การส่งผ่านแสง : วิธีสเปกโทรเมตริก สถาบันยานยนต์
ความทนการกระแทก คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความทนการกระแทก สถาบันยานยนต์
ความหนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความหนา สถาบันยานยนต์
ลักษณะการแตก : กระจกราบหรือกระจกโค้ง ที่มีรัศมีความโค้งค่าเดียว คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลักษณะการแตก : กระจกราบหรือกระจกโค้ง ที่มีรัศมีความโค้งค่าเดียว สถาบันยานยนต์
ลักษณะการแตก : กระจกโค้งที่มีรัศมีความโค้งหลายค่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลักษณะการแตก : กระจกโค้งที่มีรัศมีความโค้งหลายค่า สถาบันยานยนต์
ลักษณะทั่วไป สถาบันยานยนต์
การส่งผ่านแสง : วิธีวัดโดยตรง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การส่งผ่านแสง : วิธีสเปกโทรเมตริก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความทนการกระแทก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความหนา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ลักษณะการแตก : กระจกราบหรือกระจกโค้ง ที่มีรัศมีความโค้งค่าเดียว สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
Top