ถั่วเขียวผิวดำ

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. กรมการค้าต่างประเทศ สำนักงานมาตรฐานสินค้า

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 3

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
ความชื้น บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
ความชื้น บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
วัตถุอื่น บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
วัตถุอื่น บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
เมล็ดถั่วชนิดอื่น บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
เมล็ดถั่วชนิดอื่น บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
เมล็ดที่ถูกแมลงทำลาย บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
เมล็ดที่ถูกแมลงทำลาย บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
เมล็ดลีบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
เมล็ดลีบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
เมล็ดเสีย บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
เมล็ดเสีย บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
เมล็ดแตก บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
เมล็ดแตก บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
Top