มอก.1955-2551

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. บริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ที่คล้ายกัน : ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
ความสูญเสียเนื่องจากการใส่แทรก บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
ความสูญเสียเนื่องจากการใส่แทรก บริษัท ยูโรฟินส์ โปรดักส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
ความสูญเสียเนื่องจากการใส่แทรก ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ความสูญเสียเนื่องจากการใส่แทรก ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
ความสูญเสียเนื่องจากการใส่แทรก สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
สัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่ออก บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
สัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่ออก บริษัท ยูโรฟินส์ โปรดักส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
สัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่ออก ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
สัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่ออก ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
สัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่ออก สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
แรงดันไฟฟ้ารบกวน : ขั้วต่อแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าประธาน บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
แรงดันไฟฟ้ารบกวน : ขั้วต่อแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าประธาน บริษัท ยูโรฟินส์ โปรดักส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
แรงดันไฟฟ้ารบกวน : ขั้วต่อแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าประธาน ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
แรงดันไฟฟ้ารบกวน : ขั้วต่อแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าประธาน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
แรงดันไฟฟ้ารบกวน : ขั้วต่อแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าประธาน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
แรงดันไฟฟ้ารบกวน : ขั้วต่อโหลด และขั้วต่อควบคุม บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
แรงดันไฟฟ้ารบกวน : ขั้วต่อโหลด และขั้วต่อควบคุม บริษัท ยูโรฟินส์ โปรดักส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
แรงดันไฟฟ้ารบกวน : ขั้วต่อโหลด และขั้วต่อควบคุม ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
แรงดันไฟฟ้ารบกวน : ขั้วต่อโหลด และขั้วต่อควบคุม ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
แรงดันไฟฟ้ารบกวน : ขั้วต่อโหลด และขั้วต่อควบคุม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
Top